Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về bổ sung đơn giá cây trồng vào Phụ lục 03 Bảng giá cây trồng, vật nuôi kèm theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bổ sung đơn giá cây trồng vật nuôi 02/2015/QĐ-UBND Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

B SUNG ĐƠN GIÁ CÂY TRNG VÀO PH LC S 03 BNG ĐƠN GIÁ CÂY TRNG, VT NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO QUYT ĐNH S 02/2015/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2015 CA UBND TNH NINH BÌNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY MI NHÀ CA, VT KIN TRÚC VÀ NI THT, CÂY TRNG, VT NUÔI TRÊN ĐA BÀN TNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 102/TTr-STC ngày 31/7/2017, và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 168/BC-STC ngày 27/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đơn giá cây thuốc lào vào Mục II Phần A Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

39

Cây thuốc lào

đ/m2

 

16.000

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL - B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy NB;
- Thường trực HĐND tỉnh NB;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh NB;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP3, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bổ sung đơn giá cây trồng vật nuôi 02/2015/QĐ-UBND Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bổ sung đơn giá cây trồng vật nuôi 02/2015/QĐ-UBND Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Chung Phụng
       Ngày ban hành04/08/2017
       Ngày hiệu lực15/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bổ sung đơn giá cây trồng vật nuôi 02/2015/QĐ-UBND Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bổ sung đơn giá cây trồng vật nuôi 02/2015/QĐ-UBND Ninh Bình

           • 04/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực