Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí quy định tại Quyết định 54/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí 54/2016/QĐ-UBND 49/2016/QĐ-UBND Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ MỨC THU LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 7 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 838/TTr-STP ngày 17 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Mức thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch quy định tại Điểm đ Khoản 1; Điểm e Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Bãi bỏ Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính; Tư pháp; Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí 54/2016/QĐ-UBND 49/2016/QĐ-UBND Tây Ninh


Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

        Văn bản bị thay thế

          Văn bản hiện thời

          Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí 54/2016/QĐ-UBND 49/2016/QĐ-UBND Tây Ninh
          Loại văn bảnQuyết định
          Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
          Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
          Người kýDương Văn Thắng
          Ngày ban hành20/06/2018
          Ngày hiệu lực01/07/2018
          Ngày công báo...
          Số công báo
          Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
          Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
          Cập nhậtnăm ngoái

          Văn bản thay thế

            Văn bản được dẫn chiếu

              Văn bản hướng dẫn

                Văn bản được hợp nhất

                  Văn bản gốc Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí 54/2016/QĐ-UBND 49/2016/QĐ-UBND Tây Ninh

                  Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí 54/2016/QĐ-UBND 49/2016/QĐ-UBND Tây Ninh

                  • 20/06/2018

                    Văn bản được ban hành

                    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                  • 01/07/2018

                    Văn bản có hiệu lực

                    Trạng thái: Có hiệu lực