Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 70/2012/QĐ-UBND quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ, email chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thẩm tra chuyển giao công nghệ tỉnh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2012/QĐ - UBND NGÀY 27/9/2012 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA CÔNG NGHỆ, EMAIL CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định s 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một s điều của Luật chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Thông tư s 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học ca chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư;

t đề nghị ca Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tại Tờ trình s 385/TT-SKHCN ngày 15 tháng năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 ca UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lý do: Các căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND là: Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006; Thông tư s 10/2009/TT- BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư; Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã bị bãi bỏ và thay thế bởi các căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN , ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTr Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CT
UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm công báo;
- CV: VX
- Lưu: VT,
UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực08/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thẩm tra chuyển giao công nghệ tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thẩm tra chuyển giao công nghệ tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Hồng Vinh
       Ngày ban hành29/05/2019
       Ngày hiệu lực08/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thẩm tra chuyển giao công nghệ tỉnh Nghệ An

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thẩm tra chuyển giao công nghệ tỉnh Nghệ An

        • 29/05/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/06/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực