Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2011/QĐ-UBND quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND hoạt động chuyển giao công nghệ Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2011/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 34/TTr-SKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lý do: Hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện thống nhất theo Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như điều 3 QĐ;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, KSTT2, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND hoạt động chuyển giao công nghệ Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2019/QĐ-UBND hoạt động chuyển giao công nghệ Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành30/05/2019
       Ngày hiệu lực10/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (26/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND hoạt động chuyển giao công nghệ Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND hoạt động chuyển giao công nghệ Lào Cai

           • 30/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực