Quyết định 20/QĐ-TTTD

Quyết định 20/QĐ-TTTD năm 2010 ban hành thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng cho tổ chức và cá nhân do Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/QĐ-TTTD thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/QĐ-TTTD

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THANG ĐIỂM GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG

Căn cứ Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 ngày 27/02/1999 của Thống đốc NHNN V/v Thành lập Trung tâm Thông tin tín dụng;
Căn cứ Quyết định số 47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 Về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng của Thống đốc NHNN Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 3289/2008/QĐ-NHNN ngày 31/12/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin tín dụng; Quyết định số 1086/QĐ-NHNN ngày 08/5/2009 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Thông tin tín dụng của Thống đốc NHNN;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế toán và Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển Trung tâm Thông tin tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống ngân hàng, ngoài thành viên như sau:

1. Thang điểm giá:

STT

TÊN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

MÃ SP

Đơn vị tính

Điểm

A

XẾP HẠNG TÍN DỤNG

 

 

 

1

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

S55

Bản

40

2

Doanh nghiệp tự đăng ký xếp hạng

S56

Bản

100

B

CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

 

 

 

1

Chấm điểm tín dụng thể nhân trực tuyến

S60

Bản

10

2

Báo cáo chấm điểm tín dụng thể nhân

S61

Bản

15

2. Đơn giá điểm báo cáo

2.1. Đơn giá điểm báo cáo tại Khoản 1 Điều này là 20.000 đồng/điểm, chưa bao gồm thuế VAT.

2.2. Bản báo cáo bằng tiếng Anh tính bằng 120% số điểm của bản báo cáo tiếng Việt cùng loại.

Mức thu áp dụng cụ thể theo Phụ lục 02/TTTD ban hành kèm theo quyết định này.

3. Các trường hợp được giảm trừ tiền dịch vụ

1. Báo cáo Xếp hạng tín dụng (S55): Giảm trừ do không đủ 03 năm báo cáo tài chính, trừ 5 điểm đối với mỗi năm tài chính bị thiếu trên tổng số điểm của bản báo cáo.

2. Báo cáo Xếp hạng tín dụng (S55) không có thông tin tài chính, giảm trừ 25 điểm/bản, trên tổng số điểm của bản báo cáo.

Điều 2. Thang điểm giá dịch vụ thông tin doanh nghiệp ngoài nước và mã số quốc tế cho doanh nghiệp như sau:

1. Thang điểm giá:

STT

TÊN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

MÃ SP

Đơn vị tính

Điểm

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NGOÀI NƯỚC

 

 

 

1

Thông tin về doanh nghiệp ngoài nước (Phụ lục về phân nhóm nước theo khu vực đính kèm)

S70

 

 

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực A

 

Bản

32

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực B

 

Bản

35

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực C

 

Bản

45

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực D

 

Bản

40

2

Cấp mã số quốc tế doanh nghiệp (DUNs)

S71

Đơn vị

17

2. Đơn giá điểm báo cáo

2.1. Đơn giá điểm báo cáo thông tin về doanh nghiệp ngoài nước, mã số quốc tế doanh nghiệp (mục A) là 100.000 đồng/điểm, chưa bao gồm thuế VAT.

2.2. Khách hàng có nhu cầu dịch báo cáo sang tiếng Việt, mức thu tiền dịch là 200.000 đ/bản báo cáo.

3. Giảm giá cung cấp dịch vụ

Khách hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên sản phẩm thông tin về khách hàng ngoài nước (S70) được giảm giá cung cấp dịch vụ theo gói dịch vụ trả trước. Mức giá cung cấp dịch vụ đối với từng gói trả trước theo Phụ lục 03/TTTD ban hành kèm theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2010; thay thế Quyết định số 26/QĐ-TTTD5 ngày 05/05/2008 và Quyết định số 65/QĐ-TTTD ngày 17/6/2009, Thông báo giá ngày 15/01/2009, Thông báo giá ngày 01/01/2010 của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng.

Điều 4. Ban giám đốc và các phòng, ban, chi nhánh thuộc Trung tâm Thông tin tín dụng có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC
Phạm Công Uẩn

 

PHỤ LỤC 02/TTTD

BẢNG THANG ĐIỂM VÀ GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG
(Ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-TTTD ngày 24/02/2010 của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng)

STT

TÊN SẢN PHẨM ĐANG THỰC HIỆN

MÃ SP

ĐVT

ĐIỂM

THÀNH TIỀN (đã gồm VAT)

A

XẾP HẠNG TÍN DỤNG

 

 

 

 

1

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

S55

Bản

40,0

880.000

 

Giảm trừ do không 03 năm BCTC, mỗi năm BCTC

 

năm tài chính

-5,0

-110.000

 

Doanh nghiệp không có thông tin tài chính

 

Bản

15,0

330.000

2

Doanh nghiệp tự đăng ký xếp hạng

S56

Bản

100,0

2.200.000

B

CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

 

 

 

 

1

Chấm điểm tín dụng thể nhân

S60

Bản

10,0

220.000

2

Báo cáo chấm điểm tín dụng thể nhân

S61

Bản

15,0

330.000

 


PHỤ LỤC 03/TTTD

BẢNG THANG ĐIỂM VÀ GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN NGOÀI NƯỚC
(Ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-TTTD ngày 24/02/2010 của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng)

STT

TÊN SẢN PHẨM ĐANG THỰC HIỆN

MÃ SP

ĐVT

ĐIỂM

Thành tiền (đã gồm VAT)

GÓI DỊCH VỤ TRẢ TRƯỚC (ĐÃ GỒM VAT)

15.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

 

THÔNG TIN NGOÀI NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thông tin về doanh nghiệp ngoài nước (Theo KV)

S70

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực A

 

Bản

32,0

3.520.000

3.300.000

3.080.000

2.860.000

2.640.000

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực B

 

Bản

35,0

3.850.000

3.630.000

3.410.000

3.190.000

2.970.000

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực C

 

Bản

45,0

4.950.000

4.730.000

4.510.000

4.290.000

4.070.000

 

Doanh nghiệp thuộc các nước khu vực D

 

Bản

40,0

4.400.000

4.180.000

3.960.000

3.740.000

3.520.000

2

Cấp mã số quốc tế doanh nghiệp (Duns)

S71

Bản

17,0

1.870.000

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/QĐ-TTTD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/QĐ-TTTD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2010
Ngày hiệu lực01/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/QĐ-TTTD

Lược đồ Quyết định 20/QĐ-TTTD thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/QĐ-TTTD thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/QĐ-TTTD
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Thông tin tín dụng
        Người kýPhạm Công Uẩn
        Ngày ban hành24/02/2010
        Ngày hiệu lực01/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/QĐ-TTTD thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/QĐ-TTTD thang điểm giá dịch vụ thông tin tín dụng

            • 24/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực