Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN mức thu dịch vụ thông tin tín dụng đã được thay thế bởi Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN mức thu dịch vụ thông tin tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 47/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính và Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức thu dịch vụ cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam như sau:

STT

Tên nhóm sản phẩm, dịch vụ

(Theo mẫu báo cáo chuẩn)

Mã nhóm sản phẩm

Đơn vị tính

Mức thu tối đa

(Đồng)

1

Quản lý đơn vị sử dụng và người sử dụng:

 

 

 

- Đơn vị đăng ký tối đa 06 người sử dụng

 

Đơn vị/năm

2.000.000

- Từ người sử dụng thứ 7 trở lên

 

Người sử dụng/năm

150.000

2

Báo cáo thông tin quan hệ tín dụng

R1x

Bản

60.000

3

Báo cáo thông tin tài sản bảo đảm

R2x

Bản

60.000

4

Báo cáo thông tin tài chính doanh nghiệp

R3x

Bản/năm tài chính

90.000

5

Báo cáo thông tin quan hệ tín dụng, tài chính và tài sản bảo đảm

R4x

Bản

200.000

6

Bản tin thông tin tín dụng định kỳ

R5x

Bản

25.000

Đơn vị sử dụng quy định tại Điều này là trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng được cấp mã ngân hàng theo Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

Người sử dụng quy định tại Điều này là người được đơn vị sử dụng đăng ký với Trung tâm Thông tin tín dụng để khai thác sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.

Căn cứ mức thu tối đa quy định trên đây, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng quy định mức thu cụ thể cho từng sản phẩm, theo từng thời kỳ.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng được quyết định giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng quy định tại Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị sử dụng chấp hành tốt Quy chế hoạt động thông tin tín dụng, khai thác sử dụng nhiều sản phẩm thông tin tín dụng. Điều kiện và mức giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng do Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng quy định nhưng tối đa không quá 15% tổng số tiền khai thác sử dụng sản phẩm thực tế theo tháng của đơn vị sử dụng.

Điều 3. Mức thu dịch vụ sản phẩm thông tin tín dụng khác do Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng xây dựng, đảm bảo nguyên tắc bù đắp đủ chi phí, có tích lũy và phù hợp với khả năng sử dụng dịch vụ của khách hàng, gồm:

1. Báo cáo tổng hợp thông tin về khách hàng (S1x)

2. Báo cáo đặc biệt về doanh nghiệp (S2x)

3. Báo cáo thông tin đột xuất (S3x)

4. Tra cứu thông tin theo thời gian (S4x)

5. Sản phẩm phân tích xếp hạng tín dụng (S5x)

6. Sản phẩm chấm điểm tín dụng (S6x).

Các sản phẩm nêu tại Điều này được cung cấp trên cơ sở hợp đồng cho các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 và thay thế Quyết định số 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, KT-TC, CIC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Toàn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2007/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2007/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo04/01/2008
Số công báoTừ số 5 đến số 6
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2007/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN mức thu dịch vụ thông tin tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN mức thu dịch vụ thông tin tín dụng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu47/2007/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýNguyễn Toàn Thắng
      Ngày ban hành25/12/2007
      Ngày hiệu lực01/02/2008
      Ngày công báo04/01/2008
      Số công báoTừ số 5 đến số 6
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2017
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN mức thu dịch vụ thông tin tín dụng