Quyết định 200/QĐ-BHXH

Quyết định 200/QĐ-BHXH về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 200/QĐ-BHXH 2014 đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2014 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Chi phí tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB(03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2014 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BHXH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số: 200/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Số TT

Nội dung

Đối tượng

Số người tham dự

Thời lượng (ngày)

Thời gian thực hiện

Số cụm tổ chức

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí dự kiến (đồng)

Nguồn kinh phí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A/ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

I. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nguồn kinh phí đào tạo giao cho Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH (bao gồm kinh phí đào tạo được giao năm 2014 và kinh phí đã được giao dự toán năm 2012 và 2013 chưa phân bổ cho các lớp học):

1

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp Ban

Viên chức quản lý trong quy hoạch lãnh đạo cấp Ban và tương đương: 40 người x 2 lớp

80

3

Quý III

1

Trường Đào tạo NV BHXH

 

218,704,000

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường (chương trình năm 2013 chuyển sang)

2

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho viên chức quản lý cấp Phòng

Trường phòng các Phòng: Thu, KHTC thuộc 63 BHXH tỉnh, TP.

120

5

Quý II

2

Trường Đào tạo NV BHXH

 

443,244,000

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường (chương trình năm 2013 chuyển sang)

3

Đào tạo viên chức quản lý nghiệp vụ BHXH

- Trưởng phòng/ PTP Phòng Chế độ BHXH thuộc 63 BHXH tỉnh, TP;

- 04 Trưởng phòng/ PTP thuộc Ban THCS BHXH.

140

3

Quý III

2

Trường Đào tạo NV BHXH

 

306,414,000

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường

4

Đào tạo nghiệp vụ giám định BHYT

Viên chức mới được tuyển dụng làm công tác giám định BHYT đã qua đào tạo Y - Dược

240

7

Quý II

3

Trường Đào tạo NV BHXH

 

994,666,000

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường

5

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho viên chức quản lý cấp Phòng

Trưởng phòng các Phòng: Kiểm tra, Cấp sổ, thẻ, Tiếp nhận & QLHS thuộc BHXH tỉnh, TP.

192

5

Quý III

2

Trường Đào tạo NV BHXH

 

685,338,000

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường

6

Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính

Kế toán trưởng cấp quận, huyện

350

4

Quý III

3

Trường Đào tạo NV BHXH

 

1,007,423,250

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường

7

Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT, nhân lực vận hành đảm bo hệ thống

a) BHXH Việt Nam: 12 người:

- 02 CCVC Văn phòng;

- 10 CCVC thuộc TTTT.

b) BHXH 63 tnh x 2 người/ tỉnh:

02 VC Phòng CNTT.

138

7

Quý IV

1

Trung tâm Thông tin

 

699,650,000

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường

8

Đào tạo nghiệp vụ lưu trữ cơ bản cho viên chức trực tiếp làm công tác lưu tr

a) BHXH Việt Nam: 27 người:

- 01 VC làm công tác văn thư, lưu trữ x 22 đơn vị trực thuộc và 03 BQLDA;

- 02 CCVC thuộc TTLT.

b) BHXH 63 tỉnh x 1 người/ tỉnh:

01 VC trực tiếp làm công tác lưu trữ.

90

5

Quý III

1

Trung tâm Lưu trữ

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

202,224,818

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giao cho Trường

Cộng I

4,557,664,068

 

II. Chương trình tập huấn, bồi dưỡng có nguồn kinh phí từ chi quản lý bộ máy giao cho Văn phòng:

9

Tập huấn nghiệp vụ BHXH, BHTN; triển khai các quy định mới và chỉ đạo của BHXH Việt Nam; tập huấn phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH (bản nâng cấp)

a) BHXH Việt Nam: 54 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

- 02 CCVC x 3 đơn vị BHXH lực lượng vũ trang;

- 10 CCVC các đơn vị phối hợp;

- 14 CCVC Ban THCS BHXH x 2 cụm;

- 04 CCVC TTTT x 2 cụm.

b) BHXH 63 tỉnh x 8 người/ tnh:

- GĐ/PGĐ BHXH tỉnh phụ trách chế độ BHXH;

- TP và 02 chuyên viên Phòng Chế độ BHXH;

- TP và 01 chuyên viên P. Tiếp nhận & QLHS;

- TP và 01 chuyên viên Phòng CNTT.

558

3

Quý III

2

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Ban Pháp chế, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Lưu trữ

2,005,809,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

10

Tập huấn quản lý danh mục, giá và chi phí thuốc, vật tư y tế trong thanh toán BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh

a) BHXH Việt Nam: 32 người:

- 03 Lãnh đạo Ngành (02 tại cụm Hà Nội, 01 tại cụm Đà Nng);

- 11 VC thuộc TT Giám định BHYT&TTĐT;

- 03 VC thuộc Ban Chi, Ban THCS BHYT, Văn phòng;

- 15 VC thuộc Ban Dược & VTYT.

b) BHXH 63 tnh x 5 người/ tnh:

- PGĐ BHXH tỉnh;

- TP, PTP Giám định BHYT;

- 01 Giám định viên BHYT.

- 01 VC làm công tác thống kê.

347

3

Quý III, IV

2

Ban Dược và Vật tư Y tế

 

1,269,563,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

11

Tập huấn tham gia đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế trong các cơ sở y tế

a) BHXH Việt Nam: 30 người:

- 03 Lãnh đạo Ngành (02 tại cụm Hà Nội, 01 tại cụm TP. HCM);

- 09 VC thuộc TT Giám định BHYT&TTĐT;

- 03 VC thuộc Ban Chi, Ban THCS BHYT, Văn phòng;

- 15 VC thuộc Ban Dược & VTYT.

b) BHXH 63 tnh x 3 người/ tỉnh:

- PGĐ BHXH tnh;

- TP/ PTP Giám định BHYT;

- 01 VC tham gia đấu thầu thuốc.

219

3

Quý III, IV

2

Ban Dược và Vật tư Y tế

 

812,054,500

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

12

Tập huấn chế độ kế toán BHXH và ứng dụng phần mềm kế toán BHXH

a) BHXH Việt Nam: 40 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 8 cụm;

- 02 CCVC Ban Chi x 8 cụm;

- 02 CCVC TT Thông tin x 8 cụm.

b) BHXH 63 tnh và 10 đơn vị dự toán cấp 3x3 người/tỉnh:

- Giám đốc;

- Kế toán trưởng;

- 01 kế toán tổng hợp.

c) BHXH 695 huyện x 01 cán bộ kế toán.

954

3

Quý I, II

8

Ban Chi

Trung tâm Thông tin

2,810,000,000

Lệ phí chi của BHXH Việt Nam (chương trình năm 2013 chuyển sang)

13

Tập huấn quản lý tài chính, tài sản

a) BHXH Việt Nam: 36 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành;

- 02 CCVC x 3 đơn vị: Ban Kiểm tra, Ban Pháp chế, Văn phòng;

- 02 CCVC x 7 đơn vị dự toán cấp 3;

- 15 CCVC thuộc Ban Chi.

b) BHXH 63 tỉnh x 4 người/ tnh:

- Giám đốc/PGĐ BHXH tnh;

- Kế toán trưởng;

- Kế toán tổng hợp;

- 01 chuyên viên.

288

3

Quý III

1

Ban Chi

 

950,000,000

Lệ phí chi của BHXH Việt Nam

14

Tập huấn công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ thu

a) BHXH Việt Nam: 38 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

- 01 Lãnh đạo + 02 chuyên viên x 02 đơn vị: BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND;

- 01 CC x 5 đơn vị: Ban THCS BHXH, Ban THCS BHYT, Ban Kiểm tra, Ban Pháp chế, TT Thông tin x 2 cụm;

- 03 CCVC Ban Thu x 2 cụm;

- 07 VC Ban cấp sổ, thẻ x 2 cụm.

b) BHXH 63 tnh x 6 người/tnh:

- GĐ/PGĐ phụ trách công tác thu, cấp sổ, thẻ;

- Trường phòng + 01 chuyên viên Phòng CST;

- Trưng phòng, 01 PTP + 01 chuyên viên tổng hợp Phòng Thu.

416

2

Quý II

2

Ban Cấp sổ, thẻ

Ban Thu

1,085,620,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

15

Tập huấn triển khai thực hiện Quy định quản lý nợ BHXH, BHYT, BHTN và quy chế đại lý thu

a) BHXH Việt Nam: 05 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành;

- Thủ trưởng 4 đơn vị: Ban Thu, Ban Chi, Ban Pháp chế, Văn phòng.

b) BHXH 63 tỉnh x 3 người/tnh:

- GĐ/PGĐ phụ trách công tác thu;

- Trưởng phòng + 01 chuyên viên Phòng Thu.

194

2

Quý III

1

Ban Thu

 

466,171,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng (chương trình năm 2013 chuyển sang)

16

Tập huấn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT cho viên chức làm công tác thu theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung

a) BHXH Việt Nam: 17 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 3 cụm;

- 01 Lãnh đạo Ban x 2 đơn vị: Ban Chi, Văn phòng x 3 cụm;

- 03 CCVC Ban Thu x 3 cụm.

b) BHXH 63 tỉnh x 6 người/tỉnh:

- 05 VC Phòng Thu;

- 01 cán bộ thu BHXH cấp huyện.

395

2

Quý II

3

Ban Thu

 

867,643,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

17

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê và công tác lập kế hoạch

a) BHXH Việt Nam: 43 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành;

- 01 Lãnh đạo + 01 chuyên viên làm công tác KH-TH x 3 đơn vị: BHXH Quốc phòng, An ninh, Cơ yếu;

- 01 Lãnh đạo + 01 chuyên viên x 9 đơn vị liên quan;

- 03 Lãnh đạo Ban: KH-TC, Thu, Chi;

- 11 VC Ban KH-TC;

- 04 Giảng viên.

b) BHXH 63 tnh x 04 người/ tnh:

- GĐ/PGĐ BHXH tnh;

- TP/PTP x 2 Phòng: KH- TC, Thu;

- 01 VC làm công tác tổng hợp P. KH-TC.

295

2

Quý III

1

Ban Kế hoạch - Tài chính

 

773,015,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

18

Đào tạo nghiệp vụ đối ngoại

- 01 Lãnh đạo Ngành;

- 01 CC/VC x 22 đơn vị trực thuộc và 03 BQLDA;

- 12 CCVC Ban HTQT;

- 02 Giảng viên.

40

3

Quý IV

1

Ban Hợp tác quốc tế

 

78,640,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

19

Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, tố tụng (khởi kiện, bị kiện); kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam

a) BHXH Việt Nam: 106 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

- 01 lãnh đạo đơn vị, 02 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên x 22 đơn vị trực thuộc;

- 08 viên chức Ban Pháp chế x 2 cụm.

b) BHXH 63 tnh x 5 người/ tỉnh:

- GĐ/ PGĐ BHXH tnh;

- TP/ Phó TP và 01 chuyên viên P. TCHC;

- TP/ Phó TP và 01 chuyên viên P. Tiếp nhận và QLHS;

* 01 chuyên viên x 53 BHXH quận, huyện thuộc BHXH Tp.Hà Ni và Tp. HCM.

474

2

Quý II

2

Ban Pháp chế

Văn phòng

1,071,833,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng (chương trình năm 2013 chuyển sang)

20

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2013- 2015; Tuyên truyền kniệm 20 năm ngày thành lập Ngành

a) BHXH Việt Nam: 18 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

- 02 CCVC Văn phòng x 2 cụm;

- 06 CCVC Ban Tuyên truyền x 2 cụm.

b) BHXH 63 tỉnh x 3 người/ tnh:

- PGĐ BHXH tnh phụ trách tuyên truyền;

- Trưởng phòng/ PTP TCHC/HCTH;

- 01 chuyên viên làm công tác tuyên truyền.

207

2

Quý II

2

Ban Tuyên truyền

 

231,735,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

21

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ; tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học ngành BHXH

a) BHXH Việt Nam: 72 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

- 01 Lãnh đạo đơn vị và 01 TP/PTP HCTH x 20 đơn vị trực thuộc và 3 BQLDA;

- 06 CCVC x 2 đơn vị: Ban TCCB, Viện KH BHXH x 2 cụm.

b) BHXH 63 tnh x 3 người/ tỉnh:

- TP, 01 PTP Phòng TCCB/ TCHC;

- 01 chuyên viên làm công tác TCCB.

261

3

Quý II

2

Ban Tổ chức cán bộ

Viện Khoa học BHXH

927,831,500

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

22

Tập huấn xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và quản lý con dấu; công tác thông tin, báo cáo; xây dựng chương trình công tác, tổ chức hội nghị; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tập huấn phần mềm Quản lý văn phòng

a) BHXH Việt Nam: 80 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành;

- 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên A81 - Bộ CA;

- 01 Lãnh đạo và Trưởng phòng/ chuyên viên Phòng Tổng hợp x 22 đơn vị trực thuộc và 03 BQLDA;

- 22 CCVC Văn phòng;

- 05 CCVC TTTT.

b) BHXH 63 tỉnh x 6 người/ tỉnh:

- GĐ/PGĐ BHXH tnh phụ trách công tác VP;

- Trưởng Phòng TCHC/HCTH;

- 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp, 01 VC làm công tác văn thư Phòng TCHC/HCTH;

- TP/PTP và 01 chuyên viên Phòng CNTT.

458

3

Quý III

1

Văn phòng

Trung tâm Thông tin

785,289,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng

23

Tập huấn công tác thống kê, tổng hợp thanh toán đa tuyến; Tập huấn phần mềm giám định, thống kê và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh

a) BHXH Việt Nam: 50 người:

- 01 Lãnh đạo Ngành x 2 cụm;

- 07 CCVC Ban THCS BHYT;

- 02 CCVC Ban CST x 2 cụm;

- 04 CCVC Ban Kiểm tra;

- 01 VC Ban Pháp chế;

- 22 CCVC TT Giám định BHYT & TTĐT tại cụm HN, 04 CCVC TTĐT tại cụm TP. HCM;

- 03 CCVC TTTT x 2 cụm.

b) BHXH 63 tnh x 5 người/ tỉnh:

- Lãnh đạo BHXH tnh;

- Lãnh đạo và 01 VC Phòng Giám định BHYT;

- Lãnh đạo và 01 VC Phòng CNTT

365

2

Quý II

2

Trung tâm Thông tin

Ban THCS BHYT, TT Giám định BHYT& TTĐT

1,071,880,000

Chi Quản lý bộ máy năm 2014 giao cho Văn phòng (chương trình năm 2013 chuyển sang)

Cộng II

15,207,084,000

 

Cộng (I+II)

19,764,748,068

 

B/ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước:

1

Đào tạo nghiệp vụ BHXH, BHYT

Công chức BHXH Việt Nam

7

215

(7 tháng)

Quý II

Châu Âu

Ban Hợp tác quốc tế

 

$19,420

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 giao cho Trường (Chương trình năm 2013 chuyển sang)

2

Đào tạo an sinh xã hội tại Trung tâm đào tạo ILO

Công chức BHXH Việt Nam

2

14

Quý III

Châu Âu

Ban Hợp tác quốc tế

 

$5,620

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 giao cho Trường (Chương trình năm 2013 chuyển sang)

3

Chương trình đào tạo của ILO

Công chức BHXH Việt Nam

5

7

Quý III

Châu Á

Ban Hợp tác quốc tế

 

$6,300

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 giao cho Trường

Cộng B

$31,340

 

 

Tổng kinh phí tập huấn, bồi dưỡng năm 2014 của các đơn vị: 19.764.748.068 VNĐ và 31.340 USD
(Bằng chữ: Mười chín tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn không trăm sáu mươi tám đồng và ba mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi Đô la Mỹ./.)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu200/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 200/QĐ-BHXH 2014 đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 200/QĐ-BHXH 2014 đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu200/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 200/QĐ-BHXH 2014 đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 200/QĐ-BHXH 2014 đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội

            • 26/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực