Quyết định 2005/QĐ-UBND

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 16 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 60 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/1998 đến hết ngày 31/12/2010 (Có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ 01/01/1998 ĐẾN 31/12/2010 BÃI BỎ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Stt

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do đề nghị bãi bỏ

1

Quyết định

184/QĐ-UB

20/7/1998

Về việc ban hành quy định công tác quản lý sửa chữa đường liên huyện, liên xã, phường thuộc tỉnh.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

2

Chỉ thị

13/CT-UB

21/5/1998

Về công tác quản lý di sản lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 13/CT-UB ban hành để thực hiện Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn bản và danh lam thắng cảnh. Kể từ ngày 29/6/2011 Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành thì Chỉ thị trên không còn phù hợp.

3

Chỉ thị

16/CT-UB

11/8/1998

Về việc quản lý và sử dụng hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thu tiền.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

4

Quyết định

400/QĐ-UB

09/9/1998

Về một số nội dung công tác quản lý cán bộ, công chức trong ngành giáo dục đào tạo.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

5

Quyết định

123/1998/QĐ-UB

24/9/1998

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý lái xe, cấp đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ở địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

6

Quyết định

124/1998/QĐ-UB

24/9/1998

Về việc quản lý và cấp phép mở lối cắt ngang vỉa hè đường đô thị, hàng lang bảo vệ đường bộ.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

7

Quyết định

133/QĐ-UB

01/6/1999

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức tăng cường có thời hạn về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo.

Quyết định số 133/QĐ-UB được ban hành để thực hiện Quyết định số 42/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ xuống cơ sở làm công tác xóa đói, giảm nghèo. Quyết định 42/1999/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 01/01/2001 vì vậy Quyết định số 133/QĐ-UB không còn phù hợp.

8

Chỉ thị

09/CT-UB

12/8/1999

Về việc thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển miền núi, nông thôn.

Không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

9

Quyết định

162/1999/QĐ-UB

20/10/1999

Về việc phê duyệt vị trí đặt biển báo hiệu đường bộ, điểm đỗ xe tĩnh, điểm đỗ xe, cấm đỗ, cấm dừng xe trên 6 tuyến chính trên địa bàn thị xã Yên Bái.

Quyết định số 162/QĐ-UB ban hành để thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Kể từ ngày 01/01/2002 Luật Giao thông đường bộ năm 2001 có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 162/QĐ-UB không còn phù hợp.

10

Chỉ thị

04/CT-UB

31/01/2000

Tổ chức thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã..

Chỉ thị số 04/CT-UB được ban hành để tổ chức thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP Hiện nay Nghị định số 40/1999/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực thi hành ngày 25/10/2009 vì vậy Chỉ thị số 04/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái không còn phù hợp.

11

Chỉ thị

07/CT-UB

08/3/2000

Về việc thi hành Nghị định số 93/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 08/3/2000 được ban hành để thi hành Nghị định số 93/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Ngày 04/02/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2005/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành ngày 05/3/2005 thay thế Nghị định số 93/CP vì vậy Chỉ thị số 07/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái không còn phù hợp.

12

Quyết định

162/1999/QĐ-UB

20/10/1999

Về việc phê duyệt vị trí đặt biển báo hiệu đường bộ, điểm đỗ xe tĩnh, điểm đỗ xe, cấm đỗ, cấm dừng xe trên 6 tuyến chính trên địa bàn thị xã Yên Bái.

Quyết định số 162/QĐ-UB được ban hành để thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Kể từ ngày 01/01/2002 Luật Giao thông đường bộ năm 2001 có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 162/QĐ-UB không còn phù hợp.

13

Chỉ thị

08/CT-UB

24/3/2000

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác lao động thương binh xã hội trong tình hình mới.

Chỉ thị số 08/CT-UB ban hành năm 2000 cho đến nay không còn phù hợp tình hình thực tiễn.

14

Chỉ thị

15/CT-UB

15/5/2000

Về việc Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác chế biến đá vôi trắng khu vực Hồ Thác Bà huyện Yên Bình.

Chỉ thị số 15/CT-UB được ban hành năm 2000 cho đến nay không còn phù hợp thực tiễn.

15

Quyết định

293/QĐ-UB

26/7/2000

Về việc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với các đơn vị sự nghiệp ngành văn hoá thông tin.

Không phù hợp với Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

16

Chỉ thị

18/CT-UB

22/8/2000

Về việc tăng cường đưa vào dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình đối với các vùng khó khăn.

Chỉ thị số 18/CT-UB được ban hành năm 2000 cho đến nay không còn phù hợp thực tiễn.

17

Chỉ thị

20/CT-UB

03/10/2000

Về một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chỉ thị số 20/CT-UB được ban hành năm 2000 cho đến nay không còn phù hợp thực tiễn.

18

Chỉ thị

22/CT-UB

20/10/2000

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề.

Chỉ thị số 22/CT-UB được ban hành năm 2000 cho đến nay không còn phù hợp thực tiễn.

19

Chỉ thị

26/CT-UB

28/11/2000

Về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ nhằm tăng cường công tác quốc phòng trong tình hình mới.

Chỉ thị số 26/CT-UB được ban hành để thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994. Ngày 11/5/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ cquan thuộc Chính phủ và các địa phương thay thế Nghị định số 19/CP có hiệu lực thi hành ngày 04/6/2004. Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 hết hiệu lực thi hành ngày 04/6/2004 vì vậy chỉ thị số 26/CT-UB không còn phù hợp.

20

Chỉ thị

09/CT-UB

05/4/2001

Về việc thực hiện Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chỉ thị số 09/CT-UB ngày 05/4/2001 được ban hành để triển khai thực hiện Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa. Pháp lệnh chất lượng hàng hóa đã bị thay thế bởi Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008. Do đó Chỉ thị số 09/CT-UB không còn phù hợp.

21

Chỉ thị

15/CT-UB

26/6/2001

Về việc thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Chỉ thị số 15/CT-UB được ban hành để triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Ngày 20/9/2009 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành vì vậy Chỉ thị số 15/CT-UB không còn phù hợp.

22

Chỉ thị

16/CT-UB

23/7/2001

Về tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 23/7/2001 được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1998 trên địa bàn tỉnh. Luật Thi hành án dân sự được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 và thay thế Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2008. Do đó chỉ thị số 16/CT-UB không còn phù hợp.

23

Chỉ thị

19/CT-UB

15/10/2001

Về việc tăng cường bảo vệ an ninh bưu chính – viễn thông.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đỗi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

24

Quyết định

03/2002/QĐ-UB

07/01/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi.

Quyết định số 03/2002/QĐ-UB được ban hành để thực hiện Dự án đội Y – Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi được thực hiện trong thời hạn 24 tháng bắt đầu kể từ tháng 01/2002 đến hết tháng 01/2004. Vì vậy khi dự án kết thúc thì Quyết định số 03/2002/QĐ-UB không còn phù hợp.

25

Quyết định

45/2002/QĐ-UB

01/03/2002

Về việc Quy định một số chính sách ưu đãi cho đội viên là bác sỹ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi Yên Bái.

Quyết định số 45/2002/QĐ-UB được ban hành để thực hiện Dự án đội Y – Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi được thực hiện trong thời hạn 24 tháng bắt đầu kể từ tháng 01/2002 đến hết tháng 01/2004. Vì vậy khi dự án thì Quyết định số 45/2002/QĐ-UB không còn phù hợp.

26

Chỉ thị

05/CT-UB

27/03/2002

Về tăng cường chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội.

27

Chỉ thị

06/CT-UB

04/4/2002

Về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma tuý.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

28

Quyết định

79/QĐ-UB

08/4/2002

Về việc Quy định mức phụ cấp đặc thù nghề nghiệp đối với cán bộ làm việc tại trung tâm cai nghiện tỉnh.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

29

Chỉ thị

14/CT-UB

16/5/2002

Về việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Văn bản không còn phù hợp tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

30

Chỉ thị

16/CT-UB

13/6/2002

Về việc tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

31

Quyết định

254/2002/QĐ-UB

03/10/2002

Về việc cấp kinh phí học bổng, chính sách và trợ cấp xã hội.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

32

Quyết định

259/2002/QĐ-UB

10/10/2002

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

33

Quyết định

330/2002/QĐ-UB

20/12/2002

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

34

Quyết định

340/2002/QĐ-UB

26/12/2002

Về việc Quy định giá bán điện của các tổ chức quản lý điện nông thôn.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

35

Quyết định

46/2003/QĐ-UB

07/02/2003

Về việc ban hành bản quy định xét tuyển công chức giáo viên ngành giáo dục đào tạo.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

36

Quyết định

158/2003/QĐ-UB

29/5/2003

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ xúc tiến Thương mại – Du lịch.

Các căn cứ ban hành văn bản thay đổi dẫn đến nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

37

Quyết định

194/2003/QĐ-UB

24/6/2003

Về việc ban hành “Quy định về việc tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Yên Bái”.

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 194/2003/QĐ-UB hết hiệu lực thi hành dẫn nội dung văn bản không còn phù hợp.

38

Chỉ thị

09/2003/CT-UB

17/7/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

39

Quyết định

287/2003/QĐ-UB

02/10/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 tỉnh Yên Bái.

Các văn bản hướng dẫn về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 đã hết hiệu lực pháp luật. Vì vậy Quyết định trên không còn phù hợp.

40

Chỉ thị

01B//CT-UB

30/01/2004

Về việc đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn miền núi phục vụ phát triển kinh tế kết hợp an ninh quốc phòng trong khu vực phòng thủ của tỉnh Yên Bái.

Chỉ thị số 01B/CT-UB được ban hành huy động các nguồn lực khởi công xây dựng các tuyến đường đến trung tâm các xã Làng Nhì, Tà Xi Láng của huyện Trạm Tấu và các xã Sùng Đô, An Lương của huyện Văn Chấn, đến hết năm 2004 các tuyến đường trên đã xây dựng xong. Vì vậy Chỉ thị số 01B/CT-UB không còn phù hợp.

41

Quyết định

275/2004/QĐ-UB

21/7/2004

Về việc ban hành Đơn giá thí nghiệm vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với Văn bản 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố tổng định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

42

Chỉ thị

21/2004/CT-UB

21/12/2004

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010.

Chỉ thị số 21/2004/CT-UB được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm quốc gia năm 2010. Do đó khi Chương trình kết thúc thì Chỉ thị số 21/2004/CT-UB không còn phù hợp.

43

Quyết định

414/2004/QĐ-UB

28/12/2004

Ban hành quy định về tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

44

Quyết định

01/2005/QĐ-UB

05/01/2005

Ban hành Quy định thu và sử dụng thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ.

45

Chỉ thị

06/CT-UB

23/3/2005

Về việc tăng cường công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát huy và nâng cao chất lượng phong trào thanh niên.

Chỉ thị được ban hành để Quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động thực hiện Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010. Khi thời gian thực hiện chiến lược đã hết thì Chỉ thị số 06/CT-UB không còn phù hợp.

46

Chỉ thị

09/CT-UB

04/5/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ truy cập Internet công cộng.

Không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

47

Chỉ thị

14/CT-UB

17/5/2005

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp kể từ khi Luật Giao thông đường thủy có hiệu lực thi hành.

48

Chỉ thị

11/CT-UB

10/5/2005

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) và các dịch bệnh khác trên địa bàn của tỉnh.

Không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

49

Chỉ thị

19/CT-UB

05/8/2005

Về việc tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu.

Không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

50

Chỉ thị

22/CT-UB

17/10/2005

Về việc tổ chức thực hiện kê khai lại diện tích thuế nhà đất.

Không phù hợp tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

51

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

28/3/2006

Về việc triển khai các biện pháp chống thất thu về thuế đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

Không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

52

Chỉ thị

09/CT-UBND

10/5/2006

Về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch long móng lở mồm.

Không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

53

Quyết định

204/2006/QĐ-UBND

07/6/2006

Áp dụng những biện pháp xử lý và ngăn chặn bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

54

Chỉ thị

13/CT-UBND

17/7/2006

Về việc triển khai thực hiện khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ theo Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 5/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị số 13/CT-UBND được ban hành quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hành động, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 5/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg thực hiện trong năm 2006. Do đó Chỉ thị số 13/CT-UBND không còn phù hợp.

55

Quyết định

331/2006/QĐ-UBND

08/8/2006

Về việc đặt số hiệu đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

56

Chỉ thị

21/CT-UBND

8/12/2006

Về việc phòng, chống đói rét cho gia súc, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tái phát

Không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

57

Quyết định

918/2007/QĐ-UBND

02/7/2007

Ban hành Quy định về bán đấu giá lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

58

Quyết định

929/2007/QĐ-UBND

02/7/2007

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

59

Quyết định

917/2007/QĐ-UBND

02/7/2007

Ban hành Quy định về công tác quản lý, bảo trì mạng lưới đường đô thị và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

60

Quyết định

2147/2007/QĐ-UBND

26/11/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2011
Ngày hiệu lực15/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành15/12/2011
       Ngày hiệu lực15/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Yên Bái

           • 15/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực