Quyết định 2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2012/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ Ủy ban tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2012/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/01/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Ban hành 03 thủ tục hành chính mới và 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính số thứ tự 05 và 06 mục III phần B tại danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ số thứ tự 24 và 25 phần C ban hành kèm theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- VP.Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Hiệp

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Mã TTHC 1.011937

- Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đến UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND tỉnh xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp và thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, UBND tỉnh ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, UBND tỉnh ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (nêu rõ lý do).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh, số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt

250.000 đồng

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012;

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Mã TTHC 2.001483

- Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đến UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND tỉnh xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, UBND tỉnh sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, UBND tỉnh ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh, số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt

250.000 đồng

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Mã TTHC 1.011939

- Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu thu hồi đến UBND tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, UBND tỉnh ra thông báo bằng văn bản về yêu cầu này cho tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức đó có ý kiến.

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp hoặc quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp cho các bên.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh, số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt

Không

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (02 TTHC)

Bãi bỏ 02 TTHC số thứ tự 05, 06 mục III phần B tại danh mục TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

1.003542

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2

2.001483

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC MỚI BAN HÀNH

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B8

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B2

Chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ, tham mưu văn bản trả lời hoặc dự thảo Giấy chứng nhận

Chuyên viên phụ trách

19 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản hoặc Giấy chứng nhận của UBND tỉnh

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản hoặc Giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

B6

Đính kèm kết quả giải quyết TTHC vào quy trình; Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định

Chuyên viên phụ trách

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư VP UBND tỉnh

01 ngày làm việc

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B8

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B2

Chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ, tham mưu văn bản trả lời hoặc dự thảo Giấy chứng nhận

Chuyên viên phụ trách

14 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản hoặc Giấy chứng nhận

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản hoặc Giấy chứng nhận của UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

B6

Đính kèm kết quả giải quyết TTHC vào quy trình; Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định

Chuyên viên phụ trách

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư VP UBND tỉnh

01 ngày làm việc

3. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định

Bước thực hiện

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B8

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B2

Chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư VP UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B3

+ UBND tỉnh ra thông báo bằng văn bản về yêu cầu này cho tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức đó có ý kiến.

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp hoặc quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp cho các bên.

Chuyên viên phụ trách

19 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

B6

Đính kèm kết quả giải quyết TTHC vào quy trình; Thực hiện lưu hồ sơ theo quy định

Chuyên viên phụ trách

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư VP UBND tỉnh

01 ngày làm việc

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC BỊ BÃI BỎ (02 QT)

Bãi bỏ 02 quy trình nội bộ số thứ tự 24, 25 phần C ban hành kèm theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ tại cấp tỉnh, cụ thể như sau:

TT

Tên quy trình nội bộ

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(27/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2012/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ Ủy ban tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2012/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ Ủy ban tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýVõ Ngọc Hiệp
        Ngày ban hành19/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (27/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2012/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ Ủy ban tỉnh Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2012/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ Ủy ban tỉnh Lâm Đồng

              • 19/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực