Quyết định 2013/QĐ-UBND

Quyết định 2013/QĐ-UBND phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 2013/QĐ-UBND ngành lĩnh vực sản phẩm chủ yếu Hồ Chí Minh đến 2020 tầm nhìn đến 2025


Y BAN NHÂN N
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2013/QĐ-UBND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC LẬP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phù về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Thông tư số 92/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí lập. thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 07 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngay 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hô Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chi Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phổ Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1644/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. P duyt danh mục lp các d án quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực, sn phm chủ yếu trên địa bàn thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025:

- Danh mục các d án (kèm theo ph lc).

- Nguồn vốn: ngun vốn s nghiệp kinh tế thuc nguồn vốn ngân sách thành phố.

Điều 2. Các d án quy hoạch phát trin ngành, nh vc, sn phm chủ yếu trên địa bàn thành phố phi thuc danh mc dự án quy hoạch đã đưc Ch tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyt mới đủ điều kin bố trí kinh phí và trin khai thc hin.

Điều 3. Giao Sởi cnh ch trì phối hp vi Sờ Kế hoạch và Đu tư phân b chi tiết nguồn vốn đối vi các d án quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vc, quy hoạch sn phm chủ yếu trình y ban nhân dân thành ph phê duyt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết đnh này có hiu lc k từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòngy ban nhân dân thành phố, Thủ trưng các s- ngành thành phố, Chủ tch y ban nhân dân qun - huyn và c cơ quan liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- TV Ban Chi đạo QH TT PT KT-XH;
- TV BQL DA Quy hoạch TT PT KT-XH;
- Viện Nghiên cứu Phát triển TP;
- VPƯB: Các PVP;
- Phòng TH-KH (2b);
- Lưu: VT, (THKH/HT)

TM. Y BAN NHÂNN
CH TCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH NGÀNH, LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU
NGUỒN VỐN KINH TẾ SỰ NGHIỆP KINH TẾ
(Ban hành kèm Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện dự án

Dự toán kinh phí thực hiện dự án

 

Tổng số

 

 

10.962.730

1

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

2011

567

2

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Sở Công Thương

2011

283.5

3

Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Sở Công Thương

2011

400

4

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

2011

567

5

Quy hoạch phát triển ngành thương mại thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Sở Công Thương

2011

567

6

Quy hoạch ngành nghề quảng cáo, karaoke, vũ trường, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ xoa bóp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2011

567

7

Quy hoạch phát triển ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2011

567

8

Quy hoạch phát trin ngành thể dc thể thao thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

S Văn hóa, Thể thao và Du lch

2011

567

9

Quy hoạch tổng thể phát trin du lch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Văn hóa, Thể thao và Du lch

2011

567

10

Quy hoạch phát trin ngành y tế thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Y tế

2011

567

11

Quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên đa bàn thành phH Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Cnh sát phòng cháy và chữa cháy

2011-2012

567

12

Quy hoạch phát trin đô thị nhm thích nghi và giảm thiu nh hưng của biến đổi khí hu trên đa bàn thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Quy hoạch-Kiến trúc, STài nguyên và Môi trưng, Sở Xây dựng và Trung tâm chống ngp thành phố

2011-2012

567

13

Quy hoạch thủy lợi phục vsn xut nông nghiệp trên đa bàn thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

2011

567

14

Quy hoạch phát trin ngành chăn nuôi trên đa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

2011

300

15

Quy hoạch nuôi tôm th chân trng trên đa bàn thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

2011

170. 1

16

Quy hoạch phát trin kinh tế, chính trị, quc phòng-an ninh ca thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

Bộ Tư lnh thành phố

2011-2012

567

17

Quy hoạch phát trin ngành khoa hc-công nghệ trên đa bàn thành phHồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025.

S Khoa học và Công nghệ

2011-2012

567

18

Quy hoạch phát triển sn phm công nghệ cao trên đa bàn thành ph Hồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025.

S Khoa học và Công nghệ

2011-2012

170. 1

19

Quy hoạch phát trin ngành giáo dục và đào to thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

S Giáo dục và

Đào tạo

2011

567

20

Quy hoạch mạng i cơ s dy nghề thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

S Lao đng- Thương binh và Xã hội

2011-2012

567

21

Quy hoạch chi tiết h thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (trừ lưu vực trung tâm) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

S Giao thông vn tải

2012

567

22

Quy hoạch mồi trưng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định,ng đến năm 2030

Si nguyên và Môi trường

2011

567

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 21/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2013/QĐ-UBND ngành lĩnh vực sản phẩm chủ yếu Hồ Chí Minh đến 2020 tầm nhìn đến 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2013/QĐ-UBND ngành lĩnh vực sản phẩm chủ yếu Hồ Chí Minh đến 2020 tầm nhìn đến 2025
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 21/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2013/QĐ-UBND ngành lĩnh vực sản phẩm chủ yếu Hồ Chí Minh đến 2020 tầm nhìn đến 2025

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2013/QĐ-UBND ngành lĩnh vực sản phẩm chủ yếu Hồ Chí Minh đến 2020 tầm nhìn đến 2025

  • 21/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực