Quyết định 2015/QĐ-BTC

Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2012 về kế hoạch triển khai Quyết định 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2012 kế hoạch triển khai Quyết định 929/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 929/QĐ-TTG NGÀY 17/7/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban CĐ ĐM và PTDN (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCDN.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 929/QĐ-TTG NGÀY 17/7/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia phối hợp

Thời gian

Ghi chú

I

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1

Quy định về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu (bao gồm việc hướng dẫn chuyển nhượng vốn, chuyển giao vốn trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Ngày sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 132/2005/NĐ-CP

 

2

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

3

Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

4

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý III/2012

 

5

Hoàn thiện cơ chế xử lý nợ trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý IV/2012

 

6

Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý IV/2012

 

II

THAM GIA Ý KIẾN VỚI CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

 

THAM GIA Ý KIẾN VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

1

Quy định về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (thay thế Nghị định số 132/2005/NĐ-CP).

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

Khi cơ quan chủ trì có công văn yêu cầu

 

2

Quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP).

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

3

Quản lý, giám sát các Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước đặc biệt (thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP).

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

4

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

5

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định và các văn bản hướng dẫn về bán, giao doanh nghiệp nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

6

Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

7

Hoàn thiện Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

8

Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

9

Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

10

Nghiên cứu hoàn thiện quy định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo hướng đẩy mạnh đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước và phù hợp với hướng giải pháp của Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

11

Hướng dẫn việc chuyển nhượng dự án, chuyển giao dự án gắn với việc chuyển nhượng vốn, chuyển giao vốn giữa các doanh nghiệp (nếu có) khi thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

 

THAM GIA Ý KIẾN VỚI BỘ NỘI VỤ

 

 

 

 

1

Quy định về công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong Bộ

Khi cơ quan chủ trì có công văn yêu cầu

 

2

Xây dựng cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm, cơ chế thuê Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong Bộ

 

 

THAM GIA Ý KIẾN VỚI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

1

Quy định về tuyển dụng, quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

Khi cơ quan chủ trì có công văn yêu cầu

 

2

Cơ chế tuyển dụng, quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

3

Rà soát, hoàn thiện chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

 

 

THAM GIA Ý KIẾN VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

 

1

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Vụ Tài chính ngân hàng

Cục TCDN và các đơn vị liên quan trong Bộ

Khi cơ quan chủ trì có công văn yêu cầu

 

2

Quy định về tổ chức, hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Vụ Tài chính ngân hàng

Cục TCDN và các đơn vị liên quan trong Bộ

 

 

THAM GIA Ý KIẾN VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

1

Cơ chế quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị … của doanh nghiệp nhà nước

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong Bộ

Khi cơ quan chủ trì có công văn yêu cầu

 

 

THAM GIA Ý KIẾN VỚI THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

1

Hoàn thiện cơ chế thanh tra, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Thanh tra Bộ

Cục TCDN và các đơn vị liên quan trong Bộ

Khi cơ quan chủ trì có công văn yêu cầu

 

III

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG, TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1

Tham gia ý kiến về các Đề án tái cơ cấu của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương quyết định thành lập

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị

 

2

Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Cục Tài chính doanh nghiệp

SCIC và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý III/2012

Trên cơ sở trình của SCIC

3

Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC)

Cục Tài chính doanh nghiệp

DATC và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý III/2012

Trên cơ sở trình của DATC

4

Theo dõi, tổng hợp quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước để báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý. Đề xuất xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Định kỳ hàng Quý

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Tài chính

5

Thành lập Tổng cục quản lý, giám sát tài chính doanh nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

 

6

Xây dựng, hoàn chỉnh Đề án tăng cường năng lực cho Cục Tài chính doanh nghiệp và đề xuất các cơ chế, giải pháp để thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09/7/2012 về việc cử cán bộ của Bộ Tài chính tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát viên tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước để theo dõi, giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

30/8/2012

 

IV

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

 

 

 

 

1

Huy động hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế phục vụ quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

 

2

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước (cán bộ hoạch định chính sách, quản lý kinh tế; cán bộ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế).

Học viện tài chính

Cục TCDN, Viện CL&CSTC và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

 

3

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước, đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (CEO)

Học viện tài chính

Cục TCDN, Viện CL&CSTC và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

 

4

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tài chính trong doanh nghiệp (CFO), Ban kiểm soát, Kế toán trưởng trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Học viện tài chính

Cục TCDN, Viện CL&CSTC và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

 

5

Tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Học viện tài chính

Cục TCDN, Viện CL&CSTC và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

 

 

6

Trang bị hệ thống máy móc thiết bị và xây dựng phần mềm phục vụ công tác thu thập, xử lý số liệu của các doanh nghiệp nhà nước

Cục Tài chính doanh nghiệp

Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Tin học và thống kê tài chính và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý IV/2012

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2015/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2015/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực13/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2015/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2012 kế hoạch triển khai Quyết định 929/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2012 kế hoạch triển khai Quyết định 929/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2015/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVương Đình Huệ
       Ngày ban hành13/08/2012
       Ngày hiệu lực13/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2012 kế hoạch triển khai Quyết định 929/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2012 kế hoạch triển khai Quyết định 929/QĐ-TTg

        • 13/08/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/08/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực