Quyết định 2015/QĐ-UBND

Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh danh mục xã, bản quy định tại Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND trong năm học 2019-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2015/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh danh mục xã bản có địa bàn cách trở Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC XÃ, BẢN ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CUA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định cụ th về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tnh;

Căn cứ Thông báo số 400/TB-TTHĐND ngày 07/8/2019 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung trình tại phiên họp thứ 83;

Căn cứ Tờ trình số 308/TTr-SGDĐT ngày 26/7/2019 của s Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản quy định tại Nghị quyết s 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2019 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, b sung danh mục xã, bản quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2019 - 2020 như sau:

1. B sung danh mục các xã, bản tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh được hưởng chính sách bán trú theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ (biu chi tiết s 01a).

2. Bổ sung danh mục các xã, bản có địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh được hưởng chính sách bán trú theo nghị định s 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ (biểu chi tiết số 01b).

3. Đưa ra ngoài danh mục các xã, bản tại Nghị quyết s 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh không còn được hưng chính sách bán trú theo nghị định s 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ (biểu chi tiết số 02a).

4. Đưa ra ngoài danh mục các xã, bản có địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh không còn được hưởng chính sách bán trú theo nghị định s 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ (biểu chi tiết số 02b).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ s giáo dục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- CT UBND tnh;
- TT UBMTTQ t
nh;
- Các PCTUBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND t
nh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2015/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh danh mục xã bản có địa bàn cách trở Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2015/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh danh mục xã bản có địa bàn cách trở Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýPhạm Văn Thủy
       Ngày ban hành16/08/2019
       Ngày hiệu lực16/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2015/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh danh mục xã bản có địa bàn cách trở Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2015/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh danh mục xã bản có địa bàn cách trở Sơn La

           • 16/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực