Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định yêu cầu chung kỹ thuật nhập khẩu thiết bị qua sử dụng đã được thay thế bởi Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT tiêu chuẩn dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhập khẩu máy móc và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định yêu cầu chung kỹ thuật nhập khẩu thiết bị qua sử dụng


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU CÁC THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng".

Điều 2: Quyết định này không áp dụng đối với những thiết bị, phương tiện có quy định riêng của Chính phủ.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định 1762/QĐ-PTCN ngày 17-10-1995 và Quyết định 2183/QĐ-PTCN ngày 16-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-02-1998. Mọi tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP KHẨU CÁC THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

1. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải tuân theo Quy định này.

2. Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này là các máy móc (đơn chiếc hoặc trong dây chuyền) để sản xuất tư liệu sản xuất, hàng hoá; các phương tiện vận tải, bốc xếp, xe, máy phục vụ thi công xây dựng các công trình và các thiết bị chuyên dùng khác đã qua sử dụng.

Các thiết bị đã qua sử dụng tạm nhập, tái xuất để thực hiện các hợp đồng gia công hàng hoá xuất khẩu và để thi công các công trình do các chủ thầu trúng thầu thực hiện không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

3. Chủ đầu tư là người quyết định và chịu trách nhiệm về hậu quả kinh tế - kỹ thuật và mọi hậu quả của việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải được thực hiện thông qua hợp đồng nhập khẩu hàng hoá theo quy định của Bộ Thương mại và có sự phê duyệt của Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trên cơ sở các chính sách định hướng phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của Nhà nước; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thoả thuận với các Bộ, Ngành, từng thời kỳ công bố danh mục thiết bị đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Trước mắt, danh mục này được liệt kê tại phụ lục kèm theo Quy định này.

5. Thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chung về kỹ thuật sau đây:

1. Có chất lượng còn lại lớn hơn hoặc bằng 80% so với nguyên thuỷ,

2. Mức tăng tiêu hao nguyên liệu, năng lượng không vượt quá 10% so với nguyên thuỷ;

3. Phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

6. Các yêu cầu chung về kỹ thuật nói trên phải được tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị giải trình trong Giấy xin phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Việc xác nhận sự phù hợp chất lượng của thiết bị đã qua sử dụng với các yêu cầu chung về kỹ thuật nêu trong mục 5 được thực hiện bởi một Tổ chức giám định của nước ngoài hoặc Việt Nam có đầy đủ tư cách pháp nhân. Tổ chức giám định đó chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các cơ quan Việt Nam trong trường hợp kết quả giám định không đúng sự thực.

Khi có khiếu nại về sự khác nhau của kết quả giám định thì Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan có ý kiến quyết định cuối cùng.

7. Trong trường hợp cần thiết, đối với các thiết bị có tính đặc thù chuyên ngành, các Bộ, Ngành có thể ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể thêm, có sự thoả thuận của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

8. Đối với những trường hợp đặc biệt, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ xem xét và quyết định riêng.

9. Khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, ngoài việc đảm bảo các thủ tục nhập khẩu hàng hoá, thủ tục hải quan theo quy định, tổ chức và cá nhân nhập khẩu phải nộp chứng thư giám định chất lượng hàng hoá của Tổ chức giám định như đã nêu tại mục 6 của Quy định này và văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức giám định chất lượng đó do cơ quan chức năng của nước sở tại cấp cho phép hành nghề giám định kỹ thuật (nếu là bản sao phải có công chứng).

10. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tự mình hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành, Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra Nhà nước việc chấp hành Quy định này.

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành sau khi lắp đặt, vận hành các thiết bị đã qua sử dụng theo các dạng sau đây:

- Kiểm tra bắt buộc đối với các thiết bị, dây chuyền, xí nghiệp lớn, tổng giá hợp đồng mua từ 1 triệu USD trở lên;

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm;

- Kiểm tra xác suất theo yêu cầu quản lý.

11. Việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng vi phạm quy định của văn bản này thì tuỳ theo mức độ vi phạm, các thiết bị đã qua sử dụng đó sẽ bị xử lý theo một trong ba hình thức sau:

- Buộc phải tái xuất; - Đình chỉ hoạt động;

- Yêu cầu nâng cấp.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng đó phải xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức và cá nhân nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải chịu trách nhiệm thi hành các quyết định xử lý nêu trên.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

- Thiết bị trong các ngành công nghiệp dầu khí, điện lực, dây chuyền sản xuất xi măng, tuyển quặng, nấu luyện kim loại. Thiết bị trong các ngành sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu.

- Thiết bị ở các công đoạn quyết định đến chất lượng sản phẩm trong công nghiệp, chế biến thực phẩm.

- Thiết bị trong các ngành sản xuất yêu cầu độ chính xác cao như các thiết bị đo lường, thí nghiệm, kiểm tra, các thiết bị sử dụng trên mạng lưới bưu chính - viễn thông.

- Các thiết bị yêu cầu độ an toàn cao như nồi hơi, thang máy, điều khiển phản ứng hạt nhân, các thiết bị kiểm tra, điều khiển các hệ thống an toàn.

- Các thiết bị có ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn như các thiết bị xử lý chất thải, cửa đập nước, thiết bị trong dây chuyền sản xuất ở công đoạn dễ có sự cố gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2019/1997/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/1997
Ngày hiệu lực01/02/1998
Ngày công báo31/01/1998
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2001
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định yêu cầu chung kỹ thuật nhập khẩu thiết bị qua sử dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định yêu cầu chung kỹ thuật nhập khẩu thiết bị qua sử dụng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2019/1997/QĐ-BKHCNMT
    Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
    Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
    Ngày ban hành01/12/1997
    Ngày hiệu lực01/02/1998
    Ngày công báo31/01/1998
    Số công báoSố 3
    Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2001
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định yêu cầu chung kỹ thuật nhập khẩu thiết bị qua sử dụng

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định yêu cầu chung kỹ thuật nhập khẩu thiết bị qua sử dụng