Quyết định 2024/QĐ-UBND

Quyết định 2024/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2024/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị đnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vi các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích hiện trạng năm 2018

Diện tích KHSDĐ năm 2019

Chỉ tiêu thực hiện

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Phường 5

Phường 6

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(7)+…(16)

(6)=(5)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

7.600,86

7.600,86

 

29,32

619,49

615,29

886,17

2.145,48

216,77

791,96

1.009,85

531,60

754,93

1

Đất nông nghiệp

NNP

5.543,64

5.151,25

-392,39

 

267,60

364,64

462,68

1.844,19

80,42

523,48

606,49

402,50

599,25

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.699,42

3.352,08

-347,34

 

73,51

170,64

146,66

1.581,60

11,21

294,38

405,95

215,86

452,27

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.699,42

3.352,08

-347,34

 

73,51

170,64

146,66

1.581,60

11,21

294,38

405,95

215,86

452,27

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

497,74

482,14

-15,60

 

57,12

52,50

148,20

53,20

10,41

45,17

27,31

55,18

33,05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.154,23

1.132,53

-21,70

 

125,13

136,25

72,54

187,19

58,80

179,96

147,57

123,33

101,76

1.4

Đất rừng phòng h

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

185,29

167,69

-17,60

 

11,43

5,25

95,28

11,43

 

3,91

20,56

8,13

11,70

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

6,96

16,81

9,85

 

0,41

 

 

10,77

 

0,06

5,10

 

0,47

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.057,22

2.449,61

392,39

29,32

351,89

250,65

423,49

301,29

136,35

268,48

403,36

129,10

155,68

2.1

Đất quốc phòng

CQP

109,27

109,27

 

 

71,85

22,65

 

3,02

 

 

 

 

11,75

2.2

Đất an ninh

CAN

35,82

35,82

 

0,58

0,09

5,41

15,60

0,02

1,74

0,18

0,66

1,13

10,41

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

41,45

41,45

 

 

 

 

 

 

 

41,45

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dch vụ

TMD

48,32

49,81

1,49

0,15

9,87

6,75

18,34

2,27

1,98

5,40

1,98

2,77

0,30

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

70,25

81,89

11,64

 

12,41

0,83

12,69

0,34

2,20

11,23

34,32

6,54

1,33

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

935,41

1.131,95

196,54

11,05

99,72

85,49

154,04

169,63

60,94

102,03

282,08

75,06

91,93

2.10

Đất có di tích lịch s văn hóa

DDT

0,19

0,19

 

 

0,08

 

 

 

0,11

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

12,28

13,70

1,42

 

 

0,63

 

 

 

5,59

7,48

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

512,74

696,20

183,46

14,29

126,71

111,20

156,61

73,60

53,29

73,20

23,84

34,50

28,96

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

55,79

51,85

-3,94

0,28

10,29

0,90

35,20

0,28

2,86

0,87

0,20

0,42

0,55

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chc sự nghiệp

DTS

6,08

6,08

 

0,02

1,38

2,61

0,98

 

0,99

 

0,04

0,06

 

2.17

Đất xây dng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

32,08

34,84

2,76

0,10

3,58

4,75

0,89

11,16

4,35

2,59

3,08

0,61

3,73

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

54,08

53,83

-0,25

 

1,63

8,47

0,15

35,56

3,18

1,31

0,10

0,28

3,15

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

14,40

14,40

 

 

 

 

 

0,46

 

 

10,55

 

3,39

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,68

0,71

0,03

0,02

0,08

0,16

0,05

0,05

0,04

0,17

0,03

0,06

0,05

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,06

3,90

-0,16

 

3,39

0,47

 

 

 

 

 

 

0,04

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

7,03

7,03

 

0,02

5,19

0,33

0,12

0,26

0,13

0,01

0,75

0,04

0,18

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

116,23

115,63

-0.60

2,79

5,62

 

28,77

4,64

4,54

23,37

38,25

7,65

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

1,08

1,08

 

 

 

 

 

 

 

1,08

 

 

 

3

Đất chưa s dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

7.600,86

7.600,86

 

29,32

619,49

615,29

886,17

2.145,48

216,77

791,96

1.009,85

531,60

754,93

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Phường 5

Phường 6

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

317,18

 

5,68

5,99

83,72

29,88

1,05

22,55

166,91

1,40

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

271,85

 

1,17

5,12

81,90

21,16

 

18,40

143,91

0,19

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

271,85

 

1,17

5,12

81,90

21,16

 

18,40

143,91

0,19

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

9,73

 

2,50

0,73

1,03

3,41

0,02

0,27

1,75

0,02

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

28,46

 

1,74

0,14

0,79

4,54

1,03

3,88

15,15

1,19

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đt rừng sn xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

7,14

 

0,27

 

 

0,77

 

 

6,10

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

40,38

 

4,12

0,29

4,36

0,11

4,76

1,01

25,62

0,11

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đt khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,48

 

 

 

 

 

 

 

0,48

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,27

 

 

 

 

 

 

 

0,27

 

 

2.8

Đt sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4,22

 

0,43

 

0,01

 

3,64

0,04

0,07

0,03

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

32,99

 

3,69

0,29

2,22

0,11

1,08

0,97

24,55

0,08

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

2,15

 

 

 

2,13

 

0,02

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chc sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,02

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,25

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyn mục đích năm 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường 1

Phường 2

Phưng 3

Phưng 4

Phường 5

Phường 6

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

392,39

 

24,22

19,71

88,82

31,20

3,56

39,15

176,61

4,01

5,11

1.1

Đất trng lúa

LUA/PNN

302,50

 

2,57

14,04

82,39

21,35

0,11

30,94

150,23

0,62

0,25

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa ớc

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

13,40

 

3,73

1,08

1,14

3,54

0,13

0,27

2,38

0,16

0,97

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

68,74

 

17,65

4,59

4,52

5,70

3,32

7,94

17,90

3,23

3,89

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNM

7,75

 

0,27

 

0,77

0,61

 

 

6,10

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

44,84

 

2,50

4,50

4,00

11,00

7,44

8,00

3,00

1,40

3,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trng cây lâu năm

LUA/CLN

44,84

 

2,50

4,50

4,00

11,00

7,44

8,00

3,00

1,40

3,00

2.2

Đất trng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

PKO/OCT

23,26

 

1,25

2,00

11,93

2,53

5,17

0,16

0,07

0,07

0,08

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, và đất nông nghiệp khác

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cQuyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TN&MT TPST;
- Cổng TTĐT tỉnh:
- Lưu: VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2024/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2024/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2024/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Trăng

            • 23/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực