Quyết định 2031/QĐ-UBND

Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng đối với đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2031/QĐ-UBND 2014 ủy quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thay thế kế toán nhà nước Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2031/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm:

1. Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền được nêu tại Điều 1, Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính liên quan việc bổ nhiệm, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng đối với các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước được ủy quyền theo đúng quy định hiện hành.

3. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện việc ủy quyền về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chị trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, KNNV, TC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2031/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2031/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2014
Ngày hiệu lực13/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2031/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2031/QĐ-UBND 2014 ủy quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thay thế kế toán nhà nước Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2031/QĐ-UBND 2014 ủy quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thay thế kế toán nhà nước Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2031/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành13/10/2014
       Ngày hiệu lực13/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2031/QĐ-UBND 2014 ủy quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thay thế kế toán nhà nước Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2031/QĐ-UBND 2014 ủy quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thay thế kế toán nhà nước Thừa Thiên Huế

           • 13/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực