Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2006 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 689/QĐ-UBND bổ nhiệm bãi miễn thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán đã được thay thế bởi Quyết định 2031/QĐ-UBND 2014 ủy quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thay thế kế toán nhà nước Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 13/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 689/QĐ-UBND bổ nhiệm bãi miễn thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-UBND

Huế, ngày 08 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 376/TC-HCSN ngày 23 tháng 02 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước" thuộc địa phương quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 689 /QĐ-UBND ngày 08 tháng3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Để thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc "Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước", các đơn vị kế toán phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 nói trên. Ngoài ra, UBND Tỉnh quy định một số điểm về bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước thuộc địa phương quản lý như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Trong văn bản này đối tượng áp dụng là các đơn vị kế toán có thực hiện công việc kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán. Cụ thể gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thị, cấp xã phường);

- Các đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp, bao gồm các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí, đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi;

- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN;

- Các Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN;

- Các Hội, Liên hiệp Hội, các tổ chức khác được NSNN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1- Bổ nhiệm người làm kế toán trưởng:

- Các đơn vị kế toán có tổ chức bộ máy kế toán độc lập theo mô hình phòng tài chính - kế hoạch, phòng ngân sách, phòng kế toán hoặc phòng tài vụ...(gọi chung là phòng kế toán) với số lượng tối thiểu 02 cán bộ kế toán trở lên (không kể thủ quỹ) phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng.

- Các đơn vị kế toán có tổ chức bộ phận kế toán độc lập theo mô hình tổ kế toán với số lượng tối thiểu từ 02 cán bộ kế toán trở lên (không kể thủ quỹ) trong cơ cấu tổ chức tương đương các tổ nghiệp vụ khác trong đơn vị ...thì được bổ nhiệm người làm kế toán trưởng.

2- Bố trí người làm phụ trách kế toán:

- Các đơn vị kế toán thuộc đối tượng nêu ở điểm 1 có tổ chức phòng kế toán, nếu chưa tìm được người đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để bổ nhiệm kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán. Thời gian phụ trách kế toán trong trường hợp này không quá 01 năm; cơ quan, đơn vị phải tìm người để bổ nhiệm kế toán trưởng.

- Các đơn vị kế toán còn lại chưa đủ điều kiện quy định ở điểm 1 nói trên, chỉ bố trí một người làm công tác kế toán tại đơn vị thì gọi là người phụ trách kế toán. Thời gian phụ trách kế toán trong trường hợp này là không hạn chế.

3- Quan hệ giữa kế toán trưởng, người phụ trách kế toán với trưởng phòng, phó phòng kế toán:

3.1- Những đơn vị kế toán đã bổ nhiệm người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì không bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quy định cho trưởng phòng.

3.2- Ở những đơn vị kế toán mà công tác kế hoạch, tài chính và thống kê không tách thành một bộ phận riêng biệt thì kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đảm nhiệm cả việc tổ chức chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính và thống kê.

3.3- Đối với các đơn vị kế toán có khối lượng công việc kế toán lớn có thể bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đồng thời bổ nhiệm Phó, Trưởng phòng kế toán.

4- Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng:

4.1- Tiêu chuẩn:

a- Về đạo đức phẩm chất:

- Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính, tuân theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

b- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Đối với đơn vị kế toán ngân sách cấp tỉnh: Kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên;

- Đối với đơn vị kế toán ngân sách cấp khác: Kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

- Kế toán trưởng phải là người tổ chức tốt công tác kế toán của đơn vị mình, hoàn thành tốt việc lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán.

c- Về thời gian công tác thực tế làm kế toán:

- Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu từ trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm;

- Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm.

4.2- Điều kiện:

- Có đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm 3.1 nói trên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán sau:

+ Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc quyết định của Toà án; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xoá án tích.

+ Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán.

+ Thủ kho, thủ quỹ trong cùng một đơn vị kế toán.

4.3- Trong trường hợp một số kế toán của đơn vị kế toán hiện nay chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm theo quy định này thì tạm thời được tiếp tục làm kế toán trong thời hạn 01 năm (coi như bảo lưu chức danh 01 năm theo quy định cũ). Nếu sau 01 năm vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) thì Thủ trưởng đơn vị có quyền đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) mới.

5- Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán:

Người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định cho kế toán trưởng nhưng chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

6- Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:

- Đơn vị kế toán cấp I trực thuộc Tỉnh: Đơn vị lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán gửi Sở Tài chính để thẩm định. UBND Tỉnh, uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính quyết định bổ nhiệm.

- Đơn vị kế toán cấp I trực thuộc Huyện, Thành phố Huế: Đơn vị lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán gửi Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định trình UBND các Huyện, Thành phố Huế bổ nhiệm.

- Đơn vị kế toán cấp II, cấp III (các đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, Ngành): Đơn vị kế toán lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình cơ quan chủ quản cấp trên bổ nhiệm trên cơ sở có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính.

- Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý thì việc bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp đó quyết định bổ nhiệm trên cơ sở có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp.

- Các đơn vị kế toán ở xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định bổ nhiệm trên cơ sở có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Phòng Tài chính Kế hoạch Huyện, Thành phố Huế.

- Các đơn vị kế toán khác, kế toán trưởng, phụ trách kế toán do Thủ trưởng đơn vị kế toán đó bổ nhiệm trên cơ sở có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp.

7- Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:

1. Hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị kế toán đề cử người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, trong đó có:

+ Đánh giá tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức quy định đối với cán bộ công

chức hoặc viên chức và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, về tính trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

+ Xác nhận thời gian công tác kế toán thực tế ở đơn vị; trường hợp không đủ thời gian thực tế làm kế toán ở đơn vị đang công tác thì được xác nhận thời gian thực tế làm kế toán ở các đơn vị trước đây công tác (nếu có).

+ Xác nhận không thuộc các đối tượng không được làm kế toán.

- Bản sao có công chứng các loại: Bằng tốt nghiệp Đại học, Trung học, Cao đẳng về kế toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, Chứng chỉ tin học...

- Xác nhận của cơ quan tài chính các cấp về: năng lực tổ chức công tác kế toán ở đơn vị, năng lực thực hiện các báo cáo tài chính.

2. Về thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không bị hạn chế về thời gian. Riêng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp nhà nước quy định là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại như thủ tục bổ nhiệm lần đầu.

3. Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trước đây do Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm chưa đúng thẩm quyền thì phải lập lại hồ sơ để được bổ nhiệm theo quy định này.

8- Phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

- Kế toán trưởng : được hưởng mức phụ cấp tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (hoặc Trưởng bộ phận) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán là 0,1.

- Phụ trách kế toán : được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (hoặc Trưởng bộ phận) của đơn vị.

Thời gian được hưởng phụ cấp kế toán trưởng hoặc phụ cấp kế toán được tính từ ngày được bổ nhiệm.

Phụ cấp chức vụ kế toán trưởng, phụ trách kế toán; phụ cấp trách nhiệm kế toán được tính đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng và được tính chế độ làm ngoài giờ theo quy định hiện hành.

9- Thẩm quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các đơn vị kế toán thực hiện các quy định về thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định này.

- Căn cứ Quy định này Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; Chủ tịch UBND các Huyện, thành phố Huế hướng dẫn triển khai thực hiện ở các đơn vị trực thuộc.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh; Chủ tịch UBND các Huyện, thành phố Huế phản ánh kịp thời về UBND Tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Sở Nội vụ) để nghiên cứu giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu689/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2006
Ngày hiệu lực08/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 689/QĐ-UBND bổ nhiệm bãi miễn thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 689/QĐ-UBND bổ nhiệm bãi miễn thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu689/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành08/03/2006
        Ngày hiệu lực08/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 689/QĐ-UBND bổ nhiệm bãi miễn thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 689/QĐ-UBND bổ nhiệm bãi miễn thay thế xếp phụ cấp kế toán trưởng phụ trách kế toán