Quyết định 2032/QĐ-UBND

Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”

Nội dung toàn văn Quyết định 2032/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Thành phố Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2032/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt “Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát trin nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Đán Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát trin bền vững theo Quyết số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 493/TTr-SNN ngày 16 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mgia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025” (kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các Sở, ngành liên quan trin khai thực hiện có hiệu quả Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mgia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”; đồng thời tchức kim tra, giám sát nhằm thực hiện tốt Phương án này.

- Giao y ban nhân dân các quận - huyện có cơ sở giết m tchức phổ biến, công khai quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, tiến độ thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Thành phố và các Sở - ngành, y ban nhân dân quận, huyện liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, tạo điều kiện đcác chủ đầu tư dự án Nhà máy giết mgia súc, gia cầm công nghiệp hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của y ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mgia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 -2015”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố, Cục Thuế Thành phố và các doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: các PVP;
- Phòng CNN, VX, TC-TM-DV, TTTCB
- Lưu: VT; (CNN.M) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

PHƯƠNG ÁN

QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định s
2032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành ph)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN “QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIẾT MỔ GIA  SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025”

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DÂN SỐ VÀ NHU CẦU TIÊU DÙNG THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ

Theo báo cáo của Chi cục Thú y Thành phố, trong năm 2015 tổng lượng gia súc, gia cầm của Thành phố, từ các tỉnh, nhập khẩu và sản phẩm chế biến tiêu thụ trên địa bàn Thành phố là 493 ngàn tấn (bình quân 1.350 tấn/ngày), trong đó sản phẩm chế biến từ thịt khoảng 30 ngàn tấn/năm (khoảng 87 tấn/ngày) và tiêu thụ thịt tươi là 463 ngàn tấn/năm, tương đương với 1,26 ngàn tấn/ngày, bao gồm 10.000 con heo, 1.200 con trâu bò, 260 ngàn con gia cầm.

Dự báo đến năm 2020, dân số Thành phố (chưa kể khách vãng lai) là 10 triệu người; nhu cầu thịt tươi cho người tiêu dùng Thành phố và chế biến thực phẩm cung cấp cho Thành phố và các tỉnh là 5,15 kg/người/tháng, tương ứng với 615 ngàn tấn thịt/năm, trong đó nhu cầu chế biến sản phẩm từ thịt khoảng 40 ngàn tấn và tiêu thụ thịt tươi là 575 ngàn tấn/năm, tương ứng với 1,6 ngàn tấn/ngày, bao gồm 12.500 con heo, 1.400 con bò, 320 ngàn con gia cầm.

II. SỰ CẦN THIẾT

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn cả nước, ngoài người dân Thành phố còn số lượng lớn khách vãng lai và du lịch. Do đó, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt là rất lớn, dự báo khoảng 615 nghìn tấn thịt/năm. Vì vậy, Thành phố cần phải tập trung quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt cho người tiêu dùng.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sức khỏe của người dân Thành phố. Do đó, để công tác an toàn thực phẩm ngày càng mang lại hiệu quả tích cực và thực hiện có khả thi, Thành phố trước hết phải quản lý nguồn thịt và sản phẩm từ thịt tại các hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nhằm đảm bảo cho người dân Thành phố nguồn thực phẩm sạch, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phm, góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố phát triển.

Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và quản lý nước thải từ các cơ sở giết mổ được chặt chẽ, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh, nhằm bảo vệ sức khỏe đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014.

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Chỉ thị số 4211/CT-BNN-TY ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

- Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt “Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

- Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 313/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN “QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

1. Kiểm soát tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hiện hữu trên địa bàn Thành phố

Đầu năm 2011, trên địa bàn Thành phố có 30 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 26 cơ sở giết mổ heo, 02 cơ sở giết mổ trâu bò - heo và 02 cơ sở giết mổ gia cầm; tình trạng vệ sinh trong giết mổ và vận chuyển sản phẩm động vật đã cơ bản được cải thiện. Tính đến cuối năm 2015, Thành phố còn 21 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 20 cơ sở giết mổ gia súc tập trung tập tại 11 quận, huyện bao gồm: Quận 7 (01 cơ sở), quận 8 (01 cơ sở), Thủ Đức (01 cơ sở), Bình Thạnh (02 cơ sở), Bình Tân (01 cơ sở), Bình Chánh (01 cơ sở), Hóc Môn (01 cơ sở), Củ Chi (8 cơ sở), Nhà Bè (02 cơ sở), cần Giờ (02 cơ sở) và 01 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại quận Gò Vấp, với công suất bình quân hàng đêm trên địa bàn Thành phố khoảng 7.555 con heo, 82.000 con gà và 25 con trâu - bò (đính kèm Phụ lục).

Chi cục Thú y đã triển khai kiểm soát chặt chẽ quy trình giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện việc đánh giá các cơ sở giết mổ theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm trái phép. Kết quả kiểm tra năm 2015 cho thấy tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố (20 cơ sở giết mổ gia súc và 01 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung) đều xếp loại B theo quy định của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, trong giai đoạn 2011 - 2015, Chi cục Thú y đã xử lý 186 trường hợp giết mổ gia súc, gia cầm sống trái phép trên địa bàn thành phố, với số lượng 1.160 con heo, 25 con bò, 175 con dê và 9.340 con gia cầm.

2. Tiến độ xây dựng các Nhà máy giết mổ công nghiệp theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011

Theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đến cuối năm 2015, Thành phố sẽ đưa vào hoạt động 06 Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có Nhà máy nào hoàn thành việc xây dựng. Cụ thể như sau:

- Dự án Nhà máy giết mổ gia súc của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của khu đất xây dựng nhà máy và ý kiến về thiết kế cơ sở dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018.

- Dự án Nhà máy giết mổ gia súc của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi: Đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV có Công văn số 907/TCT-KHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2015 và Công văn số 1233/TCT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 về thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đề nghị chuyển địa điểm đầu tư sang khu vực xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, đồng thời cam kết sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến ngày 08 tháng 3 năm 2016, Công ty có Công văn số 192/TCT-KHĐT về tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy giết mổ tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, trong đó đề nghị thực hiện xây dựng Nhà máy giết mổ tại địa điểm xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

- Nhà máy giết mổ gia súc của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn, tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn: Đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có ý kiến chấp thuận cấp giấy phép tạm thời để xây dựng nhà máy (Công văn số 10715/VP-ĐTMT ngày 06 tháng 11 năm 2015, về việc cấp phép xây dựng tạm một số hạng mục của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2016.

- Nhà máy giết mổ gia súc của Công ty cổ phần Nhị Tân tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi: đang làm thủ tục hợp thửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi làm xong các thủ tục hợp thửa, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép quy hoạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2017.

- Nhà máy Chế biến thực phẩm Tân Hiệp của Hợp tác xã Tân Hiệp tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn: Đang thực hiện việc xác định thuê đất tại Sở Tài chính và chuẩn bị thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào giữa năm 2017.

- Dự án Nhà máy giết mổ gia cầm của Công ty TNHH Trại Việt tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi: chủ đầu tư đã xin ngưng dự án từ năm 2013 do vị trí xây dựng Nhà máy giết mổ đã được Bộ Quốc phòng quy hoạch xây dựng Khu liên hợp.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Thuận lợi

Chính phủ đã có những chỉ đạo để chấn chỉnh và kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, nhất là đối với các tỉnh phía Bắc. Từ đó, chấn chỉnh hoạt động giết mổ gia súc gia cầm trên phạm vi cả nước, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ theo chương trình kích cầu của thành phố, giúp các chủ đầu tư đầu tư xây dựng nhà máy.

Các chủ đầu tư đã lựa chọn công nghệ và thiết bị giết mổ tiên tiến phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm.

2. Khó khăn

Các dự án Nhà máy giết mổ công nghiệp chưa hoàn thành và đi vào hoạt động, nên đến nay các cơ sở giết mổ thủ công vẫn tiếp tục hoạt động, làm nhiệm vụ cung cấp sản phẩm động vật đã qua kiểm soát của cơ quan thú y trong thời gian chờ các Nhà máy giết mổ công nghiệp đi vào hoạt động.

Các cơ sở giết mổ thủ công hiện hữu còn tồn tại nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, nên việc tuân thủ các quy định về giảm thiểu mùi hôi, tiếng ồn, công tác vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong công quản lý.

Công tác phối hợp giữa Thành phố và các tỉnh chưa chặt chẽ nên các chủ nguồn thịt còn chuyển về các tỉnh để giết mổ và chuyển về Thành phố tiêu thụ, gây khó khăn trong tác kiểm dịch và kiểm soát nguồn thịt trên thị trường.

Việc đầu tư xây dựng lò giết mổ phải tuân thủ nhiều quy định của nhiều Sở ngành khác nhau, nên việc triển khai các Nhà máy giết mổ hiện đại còn chậm so với tiến độ đề ra.

Phần III

PHƯƠNG ÁN “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIT M GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐN 2025”

I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

Xây dựng các Nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố theo hướng hiện đại, với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nhằm quản lý và ngăn ngừa có hiệu quả việc lây lan dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phm và nâng cao hiệu quả trong ngành chăn nuôi, tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phân tán trên địa bàn Thành phố.

II. ĐẦU TƯ XÂY DNG HỆ THỐNG SỞ GIT M GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Giai đoạn 2016 - 2020

1.1. Các Nhà máy giết mổ heo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

a) Các Nhà máy giết mổ heo sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Đến cuối năm 2017, đưa vào hoạt động 06 Nhà máy giết mổ gia súc quy mô công nghiệp hiện đại trên địa bàn Thành phố. Cụ thể:

* Trên địa bàn huyện Hóc Mồn có 02 cơ sở giết mổ bao gồm:

+ Nhà máy giết mổ công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, do Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ gia súc là 2.000 con/ngày.

+ Nhà máy chế biến thực phẩm Tân Hiệp tại xã Tân Hiệp, do Hợp tác xã Tân Hiệp làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ gia súc là 2.000 con/ngày.

* Trên địa bàn huyện Củ Chi có 04 Nhà máy giết mổ bao gồm:

+ Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ 2.000 con/ngày.

+ Nhà máy giết mổ gia súc tại ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi do Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ 3.000 con/ngày.

+ Nhà máy giết mổ gia súc tại đường Võ Văn Bích, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, do Công ty TNHH Thực phẩm Lộc An làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ 2.000 con/ngày.

+ Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại xã Phước Thạnh, do Công ty cổ phần Nhị Tân làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ dự kiến 1.000 con/ngày.

* Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) sẽ đưa vào hoạt động Nhà máy giết mổ heo tại Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, với công suất giết mổ heo 2.500 - 4.000 con/ngày.

b) Các cơ sở giết mổ thủ công hiện hữu ngưng hoạt động và di dời vào các Nhà máy giết mổ heo công nghiệp

- Đến 30 tháng 6 năm 2016, ngưng hoạt động giết mổ tại Xí nghiệp giết mổ Nam Phong, quận Bình Thạnh và Cơ sở giết mổ Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Các chủ gia công giết mổ đang hoạt động tại cơ sở này sẽ chuyển sang 02 cơ sở giết mổ hiện hữu trên địa bàn thành phố, để đảm bảo ổn định nguồn thịt heo an toàn cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của Thành phố. Cụ thể như sau:

+ Đưa vào giết mổ tại cơ sở giết mổ Trung tâm quận Bình Tân, quận Bình Tân 1.000 con/ngày, nâng công suất giết mổ lên 1.500 con/ngày.

+ Đưa vào giết mổ tại Nhà máy giết mổ của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), quận Bình Thạnh khoảng 1.000 con/ngày, nâng công suất giết mổ lên 2.000 con/ngày.

+ Như vậy, đến 30 tháng 6 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh còn 18 cơ sở giết mổ heo tại 11 quận, huyện bao gồm: quận 7 (01 cơ sở), quận 8 (01 cơ sở), Bình Thạnh (01 cơ sở), Bình Tân (01 cơ sở), Bình Chánh (01 cơ sở), Hóc Môn (01 cơ sở), Củ Chi (8 cơ sở), Nhà Bè (02 cơ sở), cần Giờ (02 cơ sở), với công suất bình quân hàng đêm trên địa bàn Thành phố khoảng 7.555 con heo/ngày.

- Đến 31/12/2016, ngưng hoạt động Cửa hàng thực phẩm Bình Đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp giết mổ heo tại địa chỉ 213 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8. Các chủ gia công giết mổ đang hoạt động tại cơ sở này sẽ chuyển sang giết mổ tại Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), quận Bình Thạnh khoảng 300 con/ngày, nâng công suất giết mổ lên 2.300 con/ngày.

Như vậy, đến cuối năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh còn 17 cơ sở giết mổ heo tại 11 quận, huyện bao gồm: quận 7 (01 cơ sở), Bình Thạnh (01 cơ sở), Bình Tân (01 cơ sở), Bình Chánh (01 cơ sở), Hóc Môn (01 cơ sở), Củ Chi (8 cơ sở), Nhà Bè (02 cơ sở), Cần Giờ (02 cơ sở), với công suất bình quân hàng đêm trên địa bàn Thành phố khoảng 8.030 con heo/ngày.

- Đến cuối năm 2017, tất cả các cơ sở giết mổ hiện hữu phải chấm dứt hoạt động, ngoại trừ 02 cơ sở giết mổ thủ công tại huyện cần Giờ cung cấp cho người dân của huyện. Toàn bộ hoạt động giết mổ heo được đưa vào hoạt động tại 06 Nhà máy giết mổ gia súc quy mô công nghiệp hiện đại trên địa bàn 02 huyện Hóc Môn và Củ Chi, với công suất giết mổ 10.000 - 15.000 con/ngày.

1.2. Các Nhà máy giết mổ gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Đến cuối năm 2017, đưa vào hoạt động 02 Nhà máy giết mổ gia cầm quy mô công nghiệp hiện đại trên địa bàn huyện Củ Chi. Cụ thể:

+ Nhà máy giết mổ gia cầm tại ấp 1 A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ 100.000 - 150.000 con/ngày.

+ Nhà máy giết mổ gia cầm tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, do Công ty TNHH Phạm Tôn làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ 150.000 con/ngày.

+ Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) sẽ đưa vào hoạt động Nhà máy giết mổ gia cầm tại Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, với công suất giết mổ gia cầm 12.000 - 20.000 con/ngày.

Như vậy, đến cuối năm 2017, ngưng hoạt động giết mổ tại Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tại quận Gò Vấp. Toàn bộ hoạt động giết mổ gia cầm được đưa vào hoạt động tại 02 Nhà máy giết mổ gia cầm quy mô công nghiệp hiện đại trên địa bàn huyện Củ Chi, với tổng công suất giết mổ 250.000 - 300.000 con/ngày.

1.3. Các Nhà máy giết mổ bò trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến cuối năm 2017, đưa vào hoạt động Nhà máy giết mổ bò tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, do Công ty cổ phần Delta làm chủ đầu tư, với công suất giết mổ bò 200 con/ngày.

- Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) sẽ đưa vào hoạt động Nhà máy giết mổ heo tại Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, với công suất giết mổ bò 300 con/ngày.

2. Định hướng đến năm 2025

- Dự kiến đến năm 2020, tổng công suất giết mổ của các Nhà máy giết mổ công nghiệp khoảng 14.500 con heo/ngày (tương ứng 1.015 tấn thịt heo/ngày); 320.000 con gia cầm (tương ứng 480 tấn thịt gia cầm/ngày) và 200 con bò/ngày (tương ứng 30 tấn thịt bò/ngày). Do đó, đến năm 2020, khi các Nhà máy giết mổ công nghiệp hoạt động ổn định, có thể đáp ứng 100% nhu cầu tiêu dùng thịt heo và thịt gia cầm; 14,29% nhu cầu thịt bò cho người dân Thành phố.

- Sau năm 2020 và định hướng đến năm 2025, các Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động. Căn cứ vào tình hình thực tế, các Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp sẽ tăng công suất giết mổ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, k cả phục vụ xuất khu.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THC HIỆN

1. Hình thức đầu tư

Các doanh nghiệp tham gia quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tự đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm và dây chuyền giết mổ để tiến hành hoạt động sản xuất, giết mổ.

2. Giải pháp thực hiện quy hoạch

- Công khai quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, chế biến công nghiệp, vùng cơ sở an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Công bố quy hoạch vùng sản xuất giống, vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh gắn với thị trường tiêu thụ, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy giết mổ.

- Giới thiệu các nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố, để các cơ sở giết mổ thủ công hiện hữu có kế hoạch di dời theo đúng lộ trình quy hoạch đã phê duyệt.

3. Giải pháp tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân về an toàn thực phẩm; khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng nguồn thịt gia súc, gia cầm có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y, tiến tới thay đổi dần thói quen sử dụng thịt nóng sang sử dụng thịt mát hoặc đông lạnh.

- Vận động người chăn nuôi nâng cao nhận thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chăn nuôi theo tiêu chun VietGAP, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, truy suất được nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

4. Giải pháp về an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác kiểm tra việc áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

- Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công hiện hữu không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong thời gian chờ các nhà máy giết mổ công nghiệp đi vào hoạt động. Trong trường hợp cần thiết, có thể đình chỉ hoạt động trước thời hạn nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định.

- Phối hợp với các tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, đảm bảo chất lượng nguồn động vật đưa về Thành phố để giết mổ và tiêu thụ để cung cấp sản phẩm an toàn cho Thành phố.

- Quản lý sản phẩm động vật theo chuỗi từ nguyên liệu đến bàn ăn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ khâu chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến chế biến, tiêu thụ. Xây dựng quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ đầu mối bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng, hình thành các thương hiệu sản phẩm thịt an toàn.

- Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng chuỗi liên kết ngành hàng giữa sản xuất, giết mổ và phân phối; hỗ trợ các doanh nghiệp giết mổ xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng bá giới thiệu sản phẩm.

5. Giải pháp về môi trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho các cơ sở giết mổ hiện hữu, các nhà máy giết mổ công nghiệp thực hiện đúng quy định của Luật Môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải của các cơ sở giết mổ và có biện pháp xử lý kịp thời các cơ sở giết mổ gây ô nhiễm môi trường hoặc giết mổ vượt công suất đã thiết kế. Đảm bảo các cơ sở giết mổ thực hiện đúng các quy định về việc xử lý chất thải, nước thải.

6. Giải pháp khoa học công nghệ

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tiên tiến của các nước trong giết mổ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm.

- Áp dụng công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, kiểm soát hiệu quả các nguy cơ về an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

- Ứng dụng công nghệ trong xử lý chất thải lỏng tại các Nhà máy giết mổ nhằm đảm bảo chất thải đầu ra đạt tiêu chuẩn theo quy định.

7. Giải pháp chính sách

- Xây dựng quy trình, thủ tục triển khai dự án Nhà máy giết mổ công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ và thời gian hoàn thành.

- Triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Các ngân hàng thương mại ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; ưu đãi mức vay, thời hạn, lãi suất...

- Hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Chính phủ và Ủy ban nhân Thành phố để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp và mở rộng hoạt động đầu tư giết mổ gắn với hệ thống chế biến thực phẩm với giá cả cạnh tranh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Triển khai phương án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là tại các địa phương có cơ sở giết mổ thủ công hiện hữu, có quy hoạch nhà máy giết mổ công nghiệp.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai các Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với các sở ngành liên quan hỗ trợ thủ tục pháp lý đầu tư nhà máy giết mổ để các nhà đầu tư khẩn trương triển khai xây dựng và đưa nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm đi vào hoạt động theo đúng tiến độ quy hoạch đã phê duyệt.

- Tổ chức quản lý và kiểm soát hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y, các trường hợp giết mổ gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn.

- Phối hợp với các Sở ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ hiện hữu không đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; đồng thời đảm bảo ngưng hoạt động các cơ sở giết mổ hiện hữu trên địa bàn theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, các sở ngành công bố quy hoạch để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện quy hoạch.

- Hướng dẫn cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm phù hợp với quy hoạch, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng quy trình, thủ tục triển khai dự án Nhà máy giết mổ công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ và thời gian hoàn thành.

- Phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các nhà máy giết mổ, cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Thẩm định, góp ý về lựa chọn công nghệ giết mổ và công nghệ chế biến đối với các dự án Nhà máy giết mổ công nghiệp.

- Vận động người chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), đảm bảo an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định; tổ chức kiểm tra, thanh tra, định kỳ lấy mẫu giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch, quản lý hoạt động giết mổ, chế biến vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, hướng dẫn các thủ tục cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục để hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ủy ban nhân dân Thành phố; hướng dẫn các doanh nghiệp trình tự thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Thành phố thống nhất phương pháp thẩm định, hướng dẫn trình tự thủ tục lập hồ sơ thẩm định đơn giá thuê đất, làm cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện đúng quy định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và doanh nghiệp giết mổ gia súc, gia cầm nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn địa phương, rào cản kỹ thuật áp dụng trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến để nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phm động vật tiêu thụ trên địa bàn Thành phố.

- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, xây dựng thương hiệu sản phẩm... liên quan đến hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm và các sản phẩm sau giết mổ.

6. Sở Công Thương

- Tổ chức sắp xếp hệ thống bán buôn, bán lẻ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tại các chợ, đảm bảo thuận tiện và an toàn thực phẩm.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp giết mổ, chế biến, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư nhà máy giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm thực hiện các thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định.

- Thẩm định điều kiện vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ, điểm kinh doanh bán buôn và bán lẻ động vật và sản phẩm động vật.

- Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra xử lý về môi trường theo quy định của Luật môi trường.

8. Sở Y tế

- Cấp giấy xác nhận công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc động vật.

- Phối hợp với các Sở ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm trong giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.

9. Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng

Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động lưu thông, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Tuyên truyền cho người dân chỉ sử dụng các sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc, đã qua kiểm soát của cơ quan thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm.

11. Công an Thành phố

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm về lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố.

12. Các chủ đầu tư Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp và các cơ sở giết mổ hiện hữu.

- Thực hiện đúng các thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, cầm cầm theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Đảm bảo tiến độ hoàn thành và đưa nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp đi vào hoạt động theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Các cơ sở giết mổ hiện hữu có phương án di dời và ngưng hoạt động theo đúng thời gian quy định tại Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CÔNG SUẤT GIẾT M THỰC TẾ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
2032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành ph)

Stt

 

Công suất giết mổ thực tế (con/ngày)

xếp loại theo Thông tư 45

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

I

CƠ SỞ GIẾT MỔ HEO

6.445

7.460

7.755

6.842

7.581

 

 

Quận 7

40

40

40

35

20

 

1

Tân Thuận Đông

40

40

40

35

20

B

 

Quận 8

640

 

 

 

320

 

2

Trạm 4

260

260

260

200

Ngưng hoạt động

 

3

213 Bến Bình Đông

380

380

380

300

320

B

 

Quận 12

815

700

1.100

 

 

 

4

Trung tâm Quận 12

815

700

1.100

Ngưng hoạt động

 

 

 

Quận Thủ Đức

60

60

60

55

50

 

5

Hiệp Bình Chánh

60

60

60

55

50

B

 

Quận Bình Thạnh

1.575

1.975

2.000

2.800

2.600

 

6

Vissan

600

1.000

1.000

800

800

B

7

Nam Phong

975

975

1.000

800

1.800

B

 

Quận Bình Tân

800

1.500

1.500

270

330

 

8

Trung tâm Bình Tân

800

1.500

1.500

270

330

B

 

Huyện Bình Chánh

90

90

90

50

45

 

9

Phong Phú

80

80

80

Ngưng hoạt động

 

 

10

p 3-xã Bình Chánh

10

10

10

50

45

B

 

Huyện Hóc Môn

1.750

1.750

1.120

1.530

200

 

11

Thị trấn Hóc Môn

800

800

800

1.300

Ngưng hoạt động

 

12

Bà Điểm

630

630

Ngưng hoạt động

 

 

 

13

Xuân Thới Sơn

320

320

320

230

200

B

 

Huyện Củ Chi

315

315

715

1.290

3.590

 

14

Phú Hòa Đông

35

35

35

35

40

B

15

Tân Thạnh Đông

35

35

35

165

160

B

16

Tân Phú Trung

80

80

80

90

135

B

17

Phước Thạnh

40

40

40

30

30

B

18

An Nhơn Tây

20

20

20

5

10

B

19

An Hạ

50

50

450

900

3.000

B

20

Hòa Phú

40

40

40

45

200

B

21

An Phú

15

15

15

20

15

B

 

Huyện Nhà Bè

290

290

390

290

380

 

22

Phước Kiển

200

200

300

215

320

B

23

Sơn Vàng

90

90

90

75

60

B

 

Huyện Cần Giờ

70

100

100

22

20

 

24

Cần Thạnh

30

50

50

7

5

B

25

Trung Tuyến

40

50

50

15

15

B

II

CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM

49.000

60.000

62.000

71.000

82.000

 

26

An Nhơn

49.000

60.000

62.000

71.000

82.000

B

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN DI DỜI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ HIỆN HỮU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
2032/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành ph)

STT

CSGM

Quận/ Huyện

Số chủ tham gia giết mổ

Dự kiến chuyển về địa điểm giết mổ

Tổng cộng

Ghi chú

CSGM tại tỉnh

CSGM Vissan tại Long An

Công ty CP TM Hóc Môn

Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn

HTX Tân Hiệp

Ngừng giết mổ

Đang lựa chọn CSGM công nghiệp

I. CSGM GIA SÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tân Thuận Đông

Quận 7

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

Trạm 4

Quận 8

4

1

1

 

 

 

 

2

4

 

3

213, Bến Bình Đông

Quận 8

6

6

 

 

 

 

 

 

6

 

4

Công ty Vissan

Bình Thạnh

7

 

7

 

 

 

 

 

7

 

5

Nam Phong

Bình Thạnh

14

 

 

1

8

 

 

5

14

 

6

Trung tâm Bình Tân

Bình Tân

2

 

 

 

 

 

 

2

2

 

7

Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

8

Ấp 3, Bình Chánh

Bình Chánh

4

4

 

 

 

 

 

 

4

 

9

Sơn Vàng

Nhà Bè

7

4

 

 

 

 

 

3

7

 

10

Phước Kiểng

Nhà Bè

8

4

 

 

 

 

1

3

8

 

11

Trung tâm Hóc Môn

Hóc Môn

9

 

 

9

 

 

 

 

9

 

12

Xuân Thới Sơn

Hóc Môn

2

 

 

 

 

 

 

2

2

 

13

An Hạ

Củ Chi

10

 

 

5

 

1

 

4

10

 

14

Phước Thạnh

Củ Chi

4

 

 

 

 

 

 

4

4

 

15

Tân Phú Trung

Củ Chi

6

 

 

1

 

1

 

4

6

 

16

An Phú

Củ Chi

2

 

 

 

 

 

 

2

2

 

17

An Nhơn Tây

Củ Chi

2

 

 

 

 

 

2

 

2

 

18

Hòa Phú

Củ Chi

7

 

 

1

6

 

 

 

7

 

19

Tân Thạnh Đông

Củ Chi

4

 

 

 

3

1

 

 

4

 

20

Phú Hòa Đông

Củ Chi

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

II. CSGM GIA CẦM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm An Nhơn

Gò Vấp

8

 

 

 

3

 

 

5

8

 

Tổng cộng

 

113

19

8

17

25

3

3

38

113

 

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG PHÂN KỲ DỰ KIẾN QUY HOẠCH CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s
2032 QĐ-UBND ngày 25 tháng 4năm 2016 của y ban nhân dân Thành ph)

TT

NĂM

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A

Nhu cầu giết mổ gia súc, gia cầm (con/ngày)

 

 

 

 

 

 

1

Nhu cầu giết mổ gia súc

11.200

11.700

12.250

12.800

13.400

13.900

a

Nhu cầu giết mổ trâu, bò

1.200

1.200

1.250

1.300

1.400

1.400

b

Nhu cầu giết mổ heo

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

2

Nhu cầu giết mổ gia cầm

260.000

270.000

280.000

290.000

300.000

320.000

B

Công suất giết mổ thực tế (con/ngày)

 

 

 

 

 

 

1

Công suất giết mổ gia súc

7.555

7.555

8.030

8.010

7.600

11.150

14.700

a

Công suất giết mổ trâu, bò

 

 

 

100

150

200

b

Công suất giết mổ heo

7.555

7.555

8.030

8.010

7.500

11.000

14.500

2

Công suất giết mổ gia cầm

82.000

82.000

82.000

170.000

215.000

320.000

C

Công suất Nhà máy giết mổ công nghiệp (con/ngày)

 

 

 

 

 

 

I

Công suất Nhà máy giết mổ gia súc

 

 

 

7.600

11.150

14.700

1

Công suất Nhà máy giết mổ heo

 

 

 

7.500

11.000

14.500

1.1

Tổng Công ty Nông nghiệp sài Gòn TNHH MTV

 

 

 

1.000

1.500

2.000

1.2

Hợp tác xã Tân Hiệp

 

 

 

1.000

1.500

2.000

1.3

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn

 

 

 

1.000

1.500

2.000

1.4

Công ty Cổ phần Nhị Tân

 

 

 

500

1.000

1.000

1.5

Công ty TNHH Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)

 

 

 

1.500

2.000

2.500

1.6

Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ

 

 

 

1.500

2.000

3.000

1.7

Công ty TNHH Thực phẩm Lộc An

 

 

 

1.000

1.500

2.000

2

Công suất Nhà máy giết mổ bò

 

 

 

100

150

200

 

Công ty Cổ phần Delta

 

 

 

100

150

200

II

Công suất Nhà máy giết mổ gia cầm

 

 

 

170.000

215.000

320.000

1

Tổng Công ty Nông nghiệp sài Gòn TNHH MTV

 

 

 

80.000

100.000

150.000

2

Công ty TNHH Phạm Tôn

 

 

 

80.000

100.000

150.000

3

Công ty TNHH Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)

 

 

 

10.000

15.000

20.000

D

Công suất Cơ sở giết mổ hiện hữu (con/ngày)

 

 

 

 

 

 

I

Công suất Cơ sở giết mổ heo

7.555

7.555

8.030

8.010

 

 

 

 

Quận 7

20

20

20

 

 

 

1

Tân Thuận Đông

20

20

20

 

 

 

 

Quận 8

320

320

 

 

 

 

2

213 Bến Bình Đông

320

320

 

 

 

 

 

Quận Thủ Đức

50

50

 

 

 

 

 

3

Hiệp Bình Chánh

50

50

 

 

 

 

 

 

Quận Bình Thạnh

2.600

2.600

2.000

2.300

 

 

 

4

Vissan

800

800

2.000

2.300

 

 

 

5

Nam Phong

1.800

1.800

 

 

 

 

 

 

Quận Bình Tân

330

330

1.500

1.500

 

 

 

6

Trung tâm Bình Tân

330

330

1.500

1.500

 

 

 

 

Huyện Bình Chánh

45

45

45

 

 

 

7

p 3-xã Bình Chánh

45

45

45

 

 

 

 

Huyện Hóc Môn

200

200

200

 

 

 

8

Xuân Thới Sơn

200

200

200

 

 

 

 

Huyện Củ Chi

3.590

3.590

3.590

 

 

 

9

Phú Hòa Đông

40

40

40

 

 

 

10

Tân Thạnh Đông

160

160

160

 

 

 

11

Tân Phú Trung

135

135

135

 

 

 

12

Phước Thạnh

30

30

30

 

 

 

13

An Nhơn Tây

10

10

10

 

 

 

14

An Hạ

3.000

3.000

3.000

 

 

 

15

Hòa Phú

200

200

200

 

 

 

16

An Phú

15

15

15

 

 

 

 

Huyện Nhà Bè

380

380

380

 

 

 

17

Phước Kiển

320

320

320

 

 

 

18

Sơn Vàng

60

60

60

 

 

 

 

Huyện Cần Giờ

20

20

20

 

 

 

19

Cần Thạnh

5

5

5

 

 

 

20

Trung Tuyến

15

15

15

 

 

 

II

Công suất Cơ sở giết mổ gia cầm

82.000

82.000

82.000

 

 

 

1

An Nhơn

82.000

82.000

82.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2032/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2032/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2016
Ngày hiệu lực25/04/2016
Ngày công báo01/06/2016
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2032/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2032/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2032/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Thành phố Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2032/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành25/04/2016
       Ngày hiệu lực25/04/2016
       Ngày công báo01/06/2016
       Số công báoSố 28
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2032/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Thành phố Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2032/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Thành phố Hồ Chí Minh 2016

           • 25/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực