Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2037/1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 72 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành hết hiệu lực được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC (Từ năm 1976 đến nay)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2037 /1999/QĐ-BKHCNMT ngày 24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

STT

Hình thức,
tên văn bản

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung
văn bản

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VỀ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Thông tư liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

34/TC-UBKHKTNN

17/12/1980

Hướng dẫn việc chi tiêu cho các chương trình tiến bộ khoa học, kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước

 

Thông tư liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

18-TC/KHKT

16/07/1983

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm cho các chủ nhiệm, thành viên Ban chủ nhiệm chương trình và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

370-QĐ

06/12/1983

Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban khoa học, kỹ thuật tỉnh, thành phố và đặc khu thuộc trung ương

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

1312-TCCB

06/09/1984

Về việc thành lập Tổ Cán bộ Khoa học

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

326/QĐ

20/09/1984

Thành lập Ban Thanh tra Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

 

Thông tư liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

28/TC-KHKT

24/09/1986

Hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật tập trung

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

116/QĐ

19/03/1987

Về việc thành lập Ban Cán bộ khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước hiện có

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

427/QĐ

26/08/1987

Về việc sửa đổi tổ chức, bộ máy của Viện Thông tin

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

04/QĐ

07/01/1988

Về việc chuyển Trung tâm ứng dụng khoa học, kỹ thuật sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

105/QĐ/TCCB

30/03/1988

Về việc sáp nhập Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, kỹ thuật vào Viện Nghiên cứu quản lý khoa học, kỹ thuật

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

108/QĐ/TCCB

30/03/1988

Về việc sáp nhập Ban Cán bộ khoa học, kỹ thuật vào Vụ Tổ chức cán bộ

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

1050/QLKH

21/07/1988

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động khoa học và kỹ thuật đối với kinh tế tập thể, cá thể, tư doanh và kinh tế gia đình theo các Nghị định số 27-HĐBT, 28-HĐBT, 29-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 09/03/1988

 

Thông tư liên Bộ của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước - Tài chính

788/KHKT-TC

23/06/1989

Hướng dẫn tạm thời phương thức cấp phát kinh phí cho hoạt động khoa học, kỹ thuật

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước

480/QĐ/TCCB

20/09/1990

Về việc thành lập Ban Quản lý Khoa học xã hội thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước

 

Thông tư liên Bộ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước - Tài chính

1308/TC-KHKT

24/11/1990

Hướng dẫn chế độ thu hồi kinh phí đối với hoạt động khoa học và công nghệ

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước

462/QĐ/TCCB

31/07/1991

Về việc sửa đổi, tổ chức lại bộ máy của Viện Nghiên cứu quản lý khoa học, kỹ thuật

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học Nhà nước

1060/THKH

01/10/1991

Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995.

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước

489/QĐ/TCCB

25/07/1992

Về việc thành lập Phòng Tài chính - Kiểm toán trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước

551/QĐ/TCCB

15/08/1992

Về việc giải thể Ban quản lý công tác khoa học, kỹ thuật địa phương trực thuộc Văn phòng Uỷ ban Khoa học Nhà nước

 

Quy định của Uỷ ban Khoa học Nhà nước

1041/THKT

17/08/1992

Về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ của Nhà nước

 

Thông tư liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học Nhà nước

1213/KHCN-TC

26/09/1992

Hướng dẫn việc quản lý tài chính của các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995

 

Thông tư liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Tài chính

1291/KHCNMT-TC

08/10/1992

Hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học, công nghệ của Bộ, tỉnh, thành phố

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

61/QĐ

16/02/1993

Về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty Xuất nhập khẩu kỹ thuật

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

63/QĐ

16/02/1993

Về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

87/QĐ

04/03/1993

Về việc thành lập Vụ Nghiên cứu triển khai thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

88/QĐ

04/03/1993

Về việc thành lập Vụ Phát triển công nghệ thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

Thông tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

28/TT-QLKH

22/01/1994

Hướng dẫn chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1762/QĐ-PTCN

17/11/1995

Quy định những yêu cầu kỹ thuật chung về nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2183/QĐ-PTCN

16/12/1995

Về việc bổ sung Điều 3 - Quyết định số 1762/QĐ-PTCN ngày 17/11/1995.

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2691/QĐ-TCCB

16/11/1996

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý công nghệ

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2692/QĐ-TCCB

16/11/1996

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý khoa học

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

 

Thông tư liện Bộ Tài chính - Bộ Lâm nghiệp - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

01-TT/LB

18/01/1984

Quản lý và sử dụng tiền nuôi rừng

 

Thông tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

715-TT/MTg

03/04/1995

Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

 

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

513/VP

06/05/1997

Về việc triển khai cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về bảo vệ môi trường

 

Thông tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1100-TT/MTg

20/08/1997

Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

361/ SCPM

31/03/1981

Hướng dẫn thi hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế

 

Thông tư Liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

892/TT /LB

04/08/1982

Hướng dẫn thi hành những vấn đề tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ về sáng kiến và cải tiến kỹ thuật- thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế.

 

Thông tư liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

1119/SC

19/09/1983

Về lệ phí đối với bằng độc quyền sáng chế.

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

1258/SC

18/10/1983

Hướng dẫn thi hành Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá.

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

785/SC

15/11/1986

Về sửa đổi bảng lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

199/SC

27/05/1988

Về sửa đổi bảng lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

 

Thông tư liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

796/LBKH/TC

30/05/1988

Về việc sửa đổi mức thưởng cho tác giả sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế.

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

1273/SC

10/08/1988

Vướng dẫn thi hành Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp.

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

628/SC

23/05/1989

Về lệ phí đối với bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

 

Quyết định của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

309/QĐ

12/06/1990

Han hành Quy định về Người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

1134/SC

17/10/1991

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/HĐBT ngày 20.3.1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

Thông tư liên Bộ Thương mại và Du lịch - Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

1254-TT/LB

08/11/1991

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

199/QĐ

21/12/1992

Ban hành quy định về đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Thông tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

437/SC

19/03/1993

Hướng dẫn bổ sung về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

 

Thông tư của liên Bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường

99/TC-KHCNMT

02/12/1993

Hướng dẫn quản lý thu chi tài chính trong hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp.

 

Thông tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

163/TT-SHCN

15/04/1994

Hướng dẫn thi hành các quy định về phê duyệt và đăng ký hợp đồng li-xăng.

 

Thông tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

238/TT-SHCN

02/05/1994

Hướng dẫn việc nộp và xử lý đơn quốc tế yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích theo Hiệp ước hợp tác patent tại Việt Nam

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

195/QĐ-KHKT

27/05/1976

Viện định chuẩn là cơ quan trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước giúp Uỷ ban quản lý về mặt công tác đo lường - tiêu chuẩn hoá kiểm tra chất lượng

 

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

341-KHKT/TT

11/09/1976

Hướng dẫn thi hành Điều lệ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá

55.

Thông tư liên Bộ của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước - Uỷ ban Kế hoạch nhà nước - Uỷ ban Vật giá nhà nước

415/TT-LB

23/11/1976

Hướng dẫn một số biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hoá để thi hành Nghị định số 62-CP ngày 12/04/1976 của Hội đồng Chính phủ

56.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

27-KHKT/QĐ

26/01/1977

Bổ sung về hình thức dấu kiểm định của các cơ quan quản lý đo lường nhà nước các cấp

57.

Thông tư của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

197 -KHKT/TT

15/04/1977

Hướng dẫn về kiểm tra nhà nước đối với chất lượng hàng hoá

58.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước

452/QĐ

24/09/1987

Về việc đổi tên một số đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

59.

Thông tư liên Bộ Uỷ ban Khoa học nhà nước - Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch

1191/TTLB

29/06/1991

Về việc quản lý nhãn và quảng cáo sản phẩm hàng hoá

60.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước

873-QĐ

23/12/1991

Ban hành bản Quy định về công nhận phòng thử nghiệm

61.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước

879-QĐ

27/12/1991

Ban hành bản Quy định về chứng nhận hàng hoá phù hợp TCVN

62.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước

17-QĐ

24/02/1992

Ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng

63.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước

397-QĐ

10/06/1992

Ban hành bản Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

64.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước

398-QĐ

10/06/1992

Ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

65.

Quyết định của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước

399-QĐ

10/06/1992

Quy định về thẩm quyền và thủ tục xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chất lượng hàng hoá

66.

Thông tư liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Y tế

04/TTLB

24/04/1993

Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Đo lường và Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân

67.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

514/QĐ

27/09/1993

Ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

68.

Thông tư liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Thương mại

48/TTLB

19/01/1995

Hướng dẫn việc quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ

69.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2577/QĐ-TĐC

28/10/1996

Ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997

70.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2578/QĐ-TĐC

28/10/1996

Ban hành quy định về việc kiểm tra nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

71.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2579/QĐ-TĐC

28/10/1996

Ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

72.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1604/QĐ-TĐC

20/10/1997

Ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng năm 1998

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2037/1999/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/1999
Ngày hiệu lực09/12/1999
Ngày công báo08/02/2000
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2037/1999/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2037/1999/QĐ-BKHCNMT
      Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
      Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
      Ngày ban hành24/11/1999
      Ngày hiệu lực09/12/1999
      Ngày công báo08/02/2000
      Số công báoSố 5
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2037/1999/QĐ-BKHCNMT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

       • 24/11/1999

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 08/02/2000

        Văn bản được đăng công báo

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 09/12/1999

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực