Quyết định 204/2006/QĐ-TTg

Quyết định 204/2006/QĐ-TTg Ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 204/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá 2006-2010 định hướng đến 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số :204/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 9  năm  2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CHỐNG SA MẠC HOÁ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thực hiện cam kết của Việt Nam là thành viên tham gia Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc;
Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đọan 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc và cụ thể hoá Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).

Điều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình

1. Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc được thành lập theo Quyết định số 68/2003/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, có trách nhiệm:

) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh để lồng ghép các dự án liên ngành, liên lãnh thổ thuộc Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế tài chính, bảo đảm quản lý Chương trình dự án chặt chẽ và có hiệu quả;

d) Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó cần tập trung đánh giá tác động của chương trình, dự án và các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, đất, nước đối với đời sống nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng;

đ) Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt quá thẩm quyền của Bộ; kiến nghị việc  thay thế, sửa đổi, bổ sung dự án, thay đổi cơ quan chủ trì khi dự án  không bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì Chương trình để lồng ghép các nhiệm vụ, dự án với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có liên quan;

b) Thẩm định các dự án thuộc Chương trình theo quy định của pháp luật;

c) Cân đối và bố trí vốn để thực hiện Chương trình.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các dự án được phân công tại Danh mục các Dự án ban hành kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.           

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
   trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;    
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo;
-
Lưu: Văn thư

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/09/2006
Ngày hiệu lực04/10/2006
Ngày công báo19/09/2006
Số công báoTừ số 37 đến số 38
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 204/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá 2006-2010 định hướng đến 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 204/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá 2006-2010 định hướng đến 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu204/2006/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành02/09/2006
     Ngày hiệu lực04/10/2006
     Ngày công báo19/09/2006
     Số công báoTừ số 37 đến số 38
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 204/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá 2006-2010 định hướng đến 2020

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/2006/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá 2006-2010 định hướng đến 2020

      • 02/09/2006

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 19/09/2006

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 04/10/2006

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực