Quyết định 204/QĐ-UBND

Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 16/2006/CT-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ chỉ thị về quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 16/2006/CT-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 235/TTr-STTTT ngày 14 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Th trưng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ Pháp chế - Bộ TTTT;
- Cục Ki
m soát VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- Đo
àn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các hội đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PCVP, Các Phòng N/cứu, CBTH;

- Lưu: VT, KGVXbnt175

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực15/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ chỉ thị về quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ chỉ thị về quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu204/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành28/03/2019
       Ngày hiệu lực15/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ chỉ thị về quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 204/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ chỉ thị về quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện Quảng Ngãi

           • 28/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực