Quyết định 2049/QĐ-HQHN

Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 về nhiệm vụ cụ thể của Đội kiểm soát Hải quan và nhiệm vụ của Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát Hải quan vaf Tổ công tác đã được thay thế bởi Quyết định 352/QĐ-HQHN 2018 chức năng nhiệm vụ của các Tổ thuộc Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát Hải quan vaf Tổ công tác


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN THUỘC CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC THUỘC ĐỘI

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định s 1167/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

t đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nhiệm vụ cụ thể của Đội kiểm soát Hải quan và nhiệm vụ của các Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan và Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Lưu VT
, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC THUỘC ĐỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2049/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể của Đội Kiểm soát Hải quan

Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan TP. Hà Nội quản lý, Đội Kim soát Hải quan tiến hành:

a. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tổ chức nắm tình hình, xây dựng trình Cục trưởng phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan, chống móc nối với nội bộ Hải quan và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Thu thập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới để Cục trưởng chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khu;

c. Tiến hành các biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ khác nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo kế hoạch, phương án được Cục trưởng phê duyệt;

d. Phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn đthực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo chỉ đạo của Cục trưởng và yêu cầu của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

2. Ngoài địa bàn hoạt động của Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp vi các lực lượng chức năng khác trên địa bàn để ngăn ngừa, phát hiện, điu tra, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên gii.

3. Xử lý vi phạm hành chính về Hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

4. Thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

5. Được trang bị và quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định ca ngành về tình hình và kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

7. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội Kiểm soát Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hà Nội.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Đội Kiểm soát Hải quan có các Tổ công tác:

- T Tng hợp;

- Tổ Kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu số 1;

- Tổ Kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu số 2.

2. Biên chế các Tổ thuộc Đội: Do Đội trưởng quyết định cho phù hợp với yêu cu công việc.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng trực tiếp phụ trách và các Phó cục trưởng phụ trách lĩnh vực công tác.

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

3. Có quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trong ngành, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội ra quyết định, bổ sung, sửa đổi cho phù hp./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA TỔ TỔNG HỢP THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2049/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đội Kiểm soát Hải quan và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Giúp Đội trưởng hướng dn, kim tra công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo Quyết định 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của cấp trên đối vi các đơn vị kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương.

3. Nắm tình hình, thu thập thông tin, tập hợp kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chng buôn lậu và công tác phối hp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn quản lý, phục vụ công tác tham mưu, báo cáo, thống kê theo quy định.

4. Đề xuất về công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tăng cường, điều động cán bộ công chức thuộc thẩm quyền của Đội.

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đề xuất về xử lý vi phạm pháp luật hải quan, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Đội Kiểm soát Hải quan.

6. Quản lý trang thiết bị, phương tiện, tài sản, các công cụ hỗ trợ được trang cấp theo đúng quy định thuộc thẩm quyền của Đội.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA TỔ KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU SỐ 1 THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2049/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kim soát hải quan theo quy định tại Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành "Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới" đối với hàng hóa qua đường hàng không, bưu điện trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

2. Nắm tình hình, đề xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không, bưu điện.

3. Phối kết hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Tp. Hà Nội và các lực lượng chức năng khác để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện công tác cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

5. Quản lý, bảo quản, sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

6. Tổng hp, báo cáo tình hình hoạt động định kỳ và đột xuất theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA TỔ KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU SỐ 2 THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2049/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Trin khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kiểm soát hải quan theo quy định tại Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành "Quy chế hoạch động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" đi với hàng hóa qua đường biển, đường sắt, đường bộ trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

2. Nắm tình hình, đề xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường biển, đường sắt, đường bộ.

3. Phối kết hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và các lực lượng chức năng khác để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý, bảo quản, sử dụng các công cụ, phương tiện htrợ cho hoạt động kiểm soát hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác cưỡng chế thi hành, quyết định hành chính thuế.

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động định kỳ và đột xuất theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2049/QĐ-HQHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2049/QĐ-HQHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2049/QĐ-HQHN

Lược đồ Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát Hải quan vaf Tổ công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát Hải quan vaf Tổ công tác
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2049/QĐ-HQHN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Trường
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát Hải quan vaf Tổ công tác

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2049/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát Hải quan vaf Tổ công tác