Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường thực hiện Nghị định 60/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 205/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 16/2010/CT-UBND NGÀY 25/8/2010 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2009/NĐ-CP NGÀY 23/7/2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 25/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường việc thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Lý do: Để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và thống nhất việc chỉ đạo xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/11/2015 của Chủ tịch UBND tnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv
44.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2016
Ngày hiệu lực 29/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 205/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 205/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính Quảng Ngãi 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Lê Quang Thích
Ngày ban hành 29/04/2016
Ngày hiệu lực 29/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 205/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính Quảng Ngãi 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính Quảng Ngãi 2016

  • 29/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực