Quyết định 2050/QĐ-HQHN

Quyết định 2050/QĐ-HQHN năm 2013 về nhiệm vụ cụ thể của Đội kiểm soát phòng, chống ma túy và nhiệm vụ của Tổ công tác thuộc Đội do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2050/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát phòng chống ma túy và Tổ công tác


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY THUỘC CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC THUỘC ĐỘI

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hi quan tnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Đội trưởng Đội Kim soát phòng, chống ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nhiệm vụ cụ thể của Đội kiểm soát phòng, chống ma túy và nhiệm vụ của các Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chng ma túy và Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Ni chịu trách nhim thi hành quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Lưu VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC THUỘC ĐỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

1. Tiến hành thu thập, phân tích và xử lý các thông tin nghiệp vụ hải quan có liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới. Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu nghiệp vụ hải quan và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới. Được yêu cầu các cơ quan hữu quan hỗ trợ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đó.

3. Được sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống ma túy và kinh phí kiểm soát vào công tác hoạt động nghiệp vụ sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

4. Giúp Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội trong việc chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ phòng, chống ma túy đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

5. Quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật.

6. Trong trường hợp phát hiện có các thông tin về các vụ án ma túy lớn, phức tạp, hoặc liên quan đến nhiều địa phương thì báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội để chuyển giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu hoặc phối hợp điều tra làm rõ.

7. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội Kim soát phòng, chống ma túy theo phân cp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hà Nội.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.

Điều 2.cấu tổ chức và biên chế:

1. Đội Kiểm soát phòng, chng ma túy có các Tổ công tác:

- T Tham mưu;

- Tổ Kim soát cơ động.

2. Biên chế các Tổ thuộc Đội: Do Đội trưởng quyết định cho phù hợp với yêu cu công việc.

Điều 3: Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng trực tiếp phụ trách và các Phó cục trưởng phụ trách lĩnh vực công tác.

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

3. Có quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trong ngành, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đội trưởng Đội Kim soát phòng, chống ma túy kịp thời báo cáo, đxuất Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội ra quyết định b sung, sửa đổi cho phù hp./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA TỔ THAM MƯU THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đội Kiểm soát phòng, chng ma túy và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Giúp Đội trưởng hưng dẫn, kim tra công tác phòng, chống ma túy và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo Quyết định 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của cấp trên đối với các đơn vị kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương.

3. Thu thập, khai thác thông tin trong hệ thống dữ liệu nghiệp vụ hải quan, tổng hợp, phân tích tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới để tham mưu cho lãnh đạo Đội xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh trong phạm vi địa bàn quản của Cục.

4. Cập nhật thông tin, tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát ma túy và các vụ việc theo quy định; sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy của đơn vị.

5. Quản lý, lưu giữ tang vật, tài liệu, hồ sơ đối tượng, hồ sơ vụ việc; xử lý công văn đi, công văn đến theo quy định.

6. Lập dự trù kinh phí, chi phí hoạt động hàng năm của Đội.

7. Giúp Đội trưởng công tác quản lý cán bộ theo thẩm quyền và quản lý trang thiết bị, phương tiện thuộc Đội.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỦA TỔ KIỂM SOÁT CƠ ĐỘNG THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-HQHN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Cục trưng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Tiến hành thu thập, phân tích và xử lý các thông tin nghiệp vụ hải quan có liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới. Trực tiếp xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu nghiệp vụ hải quan và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Chủ động tchức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hải quan để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới, trong địa bàn kiểm soát hải quan, xác lập chuyên án để đấu tranh và các vụ việc phức tạp mà Chi cục không có khả năng thực hiện hoặc cần sự phối hợp.

3. Quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý sử dụng các tài sản được trang bị theo quy định của Ngành, quản lý cán bộ, công chức của T theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2050/QĐ-HQHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2050/QĐ-HQHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2050/QĐ-HQHN

Lược đồ Quyết định 2050/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát phòng chống ma túy và Tổ công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2050/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát phòng chống ma túy và Tổ công tác
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2050/QĐ-HQHN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Trường
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2050/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát phòng chống ma túy và Tổ công tác

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2050/QĐ-HQHN năm 2013 nhiệm vụ Đội kiểm soát phòng chống ma túy và Tổ công tác

         • 31/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực