Quyết định 2051/QĐ-UBND

Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2018 công bố thông tin dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2051/QĐ-UBND 2018 công bố thông tin dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2316/SKHĐT-XTĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc thống nhất nội dung tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thông tin các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin các dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành; định kỳ tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung thông tin các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các BQL: KKT, CN tỉnh; KVPTĐT tỉnh;
- VP: Lãnh đạo VP và các CV;
- CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, XT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG, VUI CHƠI THÁC MƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 14/9/2018)

1. Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ.

2. Mục tiêu:

+ Xây dựng Thác Mơ trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với các loại hình giải trí gần gũi với thiên nhiên, trở thành khu du lịch trọng điểm của huyện Nam Đông.

+ Phát triển mô hình du lịch kết hợp với nông lâm nghiệp, cung cấp đặc sản Nam Đông cho khách du lịch, xây dựng dịch vụ trải nghiệm các hoạt động văn hóa của địa phương.

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Ngoài các điều kiện, quy định chung, doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án phải đảm bảo các tiêu chí sau:

3.1 Quy mô, kiến trúc xây dựng: Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với khu vui chơi giải trí, bố cục hài hòa với cảnh quan thiên nhiên; phương án thiết kế sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế mật độ xây dựng các công trình kiên cố (mật độ xây dựng không quá 20%), kết hợp những hình ảnh mang tính đặc trưng địa phương, hình ảnh vùng núi với văn hóa dân tộc người Cơ Tu, hài hòa với vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng.

3.2 Tổng mức đầu tư dự án: >= 30 tỷ đồng.

3.3 Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 02 năm kể từ khi được giao đất.

3.4 Về năng lực tài chính của nhà đầu tư:

* Trường hợp doanh nghiệp thành lập ngoài địa phương: thành lập pháp nhân mới (công ty con) để thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh sẽ thực hiện với Công ty mẹ. Đối với công ty con, sẽ thẩm tra năng lực tài chính theo các quy định hiện hành.

+ Thẩm tra năng lực tài chính của công ty mẹ: Có vốn chủ sở hữu trên 20% tổng vốn đầu tư; thể hiện qua báo cáo tài chính của nhà đầu tư, báo cáo thuyết minh năng lực tài chính theo quy định; bảng tính hiệu quả kinh tế đúng với thực tế đầu tư.

+ Thẩm tra năng lực tài chính của công ty con: nhà đầu tư thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện dự án; pháp nhân mới phải đảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án theo quy định, cụ thể, có vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

* Trường hợp doanh nghiệp địa phương: phải đảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính thực hiện dự án theo quy định, cụ thể, có vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

* Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: đề nghị thành lập pháp nhân để đăng ký thực hiện dự án.

3.5 Năng lực và kinh nghiệm đầu tư: khuyến khích các doanh nghiệp đã từng thực hiện và đạt giải thưởng cấp địa phương về dự án phát triển sản phẩm mang tính đặc trưng của Huế, góp phần phát triển các sản phẩm đặc trưng.

4. Địa điểm: Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Phân tích sự thuận lợi của địa điểm dự án: Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc Tuyến đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan chạy qua địa bàn huyện Nam Đông thông với Thành phố Đà Nẵng, kết nối với tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và kết nối vào tuyến đường xuyên Á. Sau khi hoàn thành đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, công trình giao thông này sẽ phá thế ngõ cụt của huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), tạo cơ hội để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế rừng, công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

6. Diện tích: Khoảng 50.000 m2

7. Hình thức đầu tư: đầu tư trong nước.

8. Hiện trạng:

+ Không có hộ dân sinh sống trong phạm vi khu vực dự án; có một phần diện tích là đất rừng sản xuất.

+ Khu đất trước đây đã có 01 cá nhân đầu tư kinh doanh, hiện trạng đã được đầu tư một số hạ tầng lối đi, chòi nghỉ, chòi dịch vụ, cầu bắt qua suối, một phần diện tích cây keo được trồng trên đất của dự án và cá nhân đã có văn bản trả lại khu đất cho địa phương.

9. Phương án thực hiện

Tóm tắt các thủ tục tiếp theo và dự kiến mốc thời gian.

STT

Các bước tiếp theo

Thời gian dự kiến

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư

Tháng 8/2018

Sở KH&ĐT

Đã thực hiện

2

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất

Tháng 9/2018

UBND huyện Nam Đông

 

3

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất

Tháng 9/2018

UBND tỉnh

 

4

Phê duyệt bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư

Tháng 9/2018

UBND tỉnh

Đã thực hiện

5

Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Tháng 8/2018

Sở KH&ĐT

 

6

Phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Tháng 9/2018

UBND tỉnh

 

7

Công bố danh mục kêu gọi đầu tư (Bao gồm các tiêu chí)

Tháng 9/2018

Sở KH&ĐT

 

8

Xác nhận số lượng các nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu dự án để đưa ra phương án lựa chọn nhà đầu tư

30 ngày sau khi công bố.

Tháng 10 - 11/2018

Sở KH&ĐT

 

9.1

Phương án 01: Chỉ có 01 nhà đầu tư tham gia

Tháng 10 - 11/2018

 

 

9.1.1

Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án

Tháng 10 - 11/2018

UBND tỉnh

 

9.2

Phương án 02: Có nhiều nhà đầu tư tham gia

Tháng 10 - 11/2018

 

 

9.2.1

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Tháng 10 - 11/2018

 

 

10. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế

Số điện thoại: 0234.3855501/0234.3938825

Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2051/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2051/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2051/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2051/QĐ-UBND 2018 công bố thông tin dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2051/QĐ-UBND 2018 công bố thông tin dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2051/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2051/QĐ-UBND 2018 công bố thông tin dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2051/QĐ-UBND 2018 công bố thông tin dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Huế

            • 14/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực