Quyết định 2063/QĐ-UBND

Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2063/QĐ-UBND Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2746/QĐ-UBND 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Huế và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2063/QĐ-UBND Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Đại điện Lãnh đạo chất lượng (QMR) thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước trong phụ lục ban hành theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức và viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- SKHCN;
-
Lưu VT, TKISO.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được công btheo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành theo quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các hoạt động:

1. Ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ban hành Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục;

3. Ban hành văn bản đi của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

5. Tiếp nhận, trình xử lý văn bản đến của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh;

6. Tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh;

7. Tổ chức các cuộc họp và ra thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh;

8. Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

9. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ;

10. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng;

11. Mua sắm tài sản, văn phòng phẩm;

12. Quản lý tài sản;

13. Kiểm kê tài sản;

14. Lễ tân phục vụ;

15. Quản trị mạng tin học nội bộ Văn phòng;

16. Sao lưu và khôi phục dữ liệu;

17. Xuất bản công báo;

18. Xây dựng chương trình công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

19. Lập và nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ;

20. Biên tập và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử;

21. Ban hành văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

22. Xử lý đơn thư do các cơ quan chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Khiếu nại và thụ lý khiếu nại thuộc thm quyn;

23. Xử lý đơn thư tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HU

xây dng, áp dụng Hệ thống quản lý chất Iưng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phù hp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 23 lĩnh vực
(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

 

Bản xây dựng, áp dụng này có hiệu lực ktừ ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2015
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2063/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2063/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2015
Ngày hiệu lực09/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2063/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2063/QĐ-UBND Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2063/QĐ-UBND Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 Thừa Thiên Huế 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2063/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành09/10/2015
        Ngày hiệu lực09/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2063/QĐ-UBND Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 Thừa Thiên Huế 2015

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2063/QĐ-UBND Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 Thừa Thiên Huế 2015