Quyết định 2069/QĐ-BTP

Quyết định 2069/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2069/QĐ-BTP văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần thi hành án dân sự 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2069/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số
2069 /QĐ-BTP ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư

Số 09/2011/TT-BTP ngày 30/05/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Được thay thế bằng Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

16/3/2016

2.

Thông tư

Số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

16/3/2016

3.

Thông tư liên tịch

Số 10/2010/TTLT-BTP- BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/5/ 2010

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 12/2015/TT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

01/11/2015

4.

Thông tư liên tịch

Số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

21/01/2016

5

Thông tư liên tịch

Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009

Hướng dẫn đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

25/7/2016

6.

Thông tư liên tịch

 

số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

30/9/2016

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số
2069/QĐ-BTP ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư

Số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

- Khoản 1 Điều 1;

- Điểm b, d Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 2 Điều 10;

- Điều 13;

- Khoản 7, khoản 8 Điều 15;

- Phụ lục I và Phụ lục II.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

01/10/2015

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2069/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2069/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2069/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2069/QĐ-BTP văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần thi hành án dân sự 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2069/QĐ-BTP văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần thi hành án dân sự 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2069/QĐ-BTP văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần thi hành án dân sự 2016

          • 10/10/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/10/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực