Quyết định 208/QĐ-BHXH

Quyết định 208/QĐ-BHXH năm 2014 thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 208/QĐ-BHXH Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Phan Văn Mến, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Lê Xuân Kỳ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Ủy viên Hội đồng;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Dương Văn Hào, Phó Chánh Văn Phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

6. Bà Đinh Thị Hằng Nga, Phó Trưởng Ban Thu, Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Phạm Thanh Du, Phó Trưởng Ban Chi, Ủy viên Hội đồng;

8. Bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ủy viên Hội đồng;

9. Ông Vũ Xuân Bằng, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ủy viên Hội đồng;

10. Ông Đỗ Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền, Ủy viên Hội đồng;

11. Ông Trần Tiến Vỹ, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên Hội đồng;

12. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Pháp chế, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có Tổ giúp việc gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Phòng Thẩm định văn bản, Ban Pháp chế, Tổ trưởng;

2. Bà Trương Thị Hoài Trang, Phó Trưởng Phòng Tổng hp, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ chức - Biên chế, Ban Tổ chức cán bộ, Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Phòng Thống kê, Ban Kế hoạch - Tài chính, thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng Phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thành viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Tư, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Thu, thành viên;

7. Bà Tạ Thị Hằng Thu, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Chi, thành viên;

8. Bà Mai Thị Kiều Lâm, Phó Trưởng Phòng Chế độ bảo hiểm y tế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, thành viên;

9. Bà Đinh Thị Lai, Phó Trưởng Phòng Thông tin truyền thông, Ban Tuyên truyền, thành viên;

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội;

2. Đra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành; lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật của Ngành;

3. Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm trong Ngành;

4. Đánh giá tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành báo cáo lãnh đạo Ngành và Bộ Tư pháp;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ngành giao.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng

a) Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về hoạt động của Hội đồng;

c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền;

d) Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng;

e) Đề xuất người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng bổ sung, thay thế các Ủy viên Hội đồng;

g) Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền;

b) Đôn đốc các Ủy viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng;

c) Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

3. Ủy viên Hội đồng

a) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Đxuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đng.

4. Thư ký Hội đồng

a) Tham mưu, giúp Hội đồng trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng;

b) Tham mưu, giúp Hội đồng đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ đã được đra theo Kế hoạch;

c) Dự thảo các văn bản chỉ đạo điều hành, các văn bản báo cáo của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng;

d) Quản lý kinh phí của Hội đồng và thực hiện quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ngành và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu: VT, TCCB(3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu208/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 208/QĐ-BHXH Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 208/QĐ-BHXH Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu208/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 208/QĐ-BHXH Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/QĐ-BHXH Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội

            • 28/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực