Quyết định 208/QĐ-HĐND

Quyết định 208/QĐ-HĐND năm 2017 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 208/QĐ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 2405/TTr-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Thường trực HĐND, UBND huyện - thị xã - thành phố, xã - phường - thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng;
- TT.TU, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục thuế, Cục thống kê tỉnh;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

Số 04/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

Phê chuẩn việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.

Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/02/2016 không quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

20/02/2016

02

Nghị quyết

S 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/11/2012

Phê duyệt mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/11/2012 của HĐND tỉnh Trà Vinh được ban hành căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ, trong đó có quy định việc HĐND tỉnh quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

- Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/02/2016, trong đó không quy định việc đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh đã thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

20/02/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu208/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 208/QĐ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 208/QĐ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu208/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành10/07/2017
       Ngày hiệu lực10/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 208/QĐ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 208/QĐ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh

        • 10/07/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/07/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực