Quyết định 2082/QĐ-TTg

Quyết định 2082/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2082/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy 2021 2030


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2082/-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2019/NĐ-CP);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 11820/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành phần Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

b) Các thành viên Hội đồng:

- Đại diện các Bộ, ngành: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nội vụ; Tư pháp; Ngoại giao; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an; Quốc phòng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;

- Đại diện Ủy ban Dân tộc;

- Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Hải Phòng; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Cần Thơ; Đồng Tháp;

- Các ủy viên phản biện: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tống Trần Tùng (Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật - Bộ Giao thông vận tải); Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Ngọc Huệ (Chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam); Ông Nguyễn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch thường trực Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam).

c) Các Cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện của cơ quan tham gia Hội đồng, gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giao thông vận tải.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng

a) Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng thực hiện theo Điều 33 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP;

b) Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP;

c) Trách nhiệm và quyền hạn của các ủy viên phản biện thực hiện theo khoản 3 Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, KTTH, PL, KGVX, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (2)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2082/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2082/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2020
Ngày hiệu lực15/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2082/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2082/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy 2021 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2082/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy 2021 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2082/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/12/2020
        Ngày hiệu lực15/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2082/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy 2021 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2082/QĐ-TTg 2020 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy 2021 2030

            • 15/12/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực