Quyết định 2086/QĐ-TTg

Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10708/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo ngành, lĩnh vực năm 2013 theo các phụ lục số I và số II đính kèm, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các bộ và các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013:

a) Đi với các dự án giao thông, thủy lợi; y tế; ký túc xá sinh viên: Giao danh mục và chi tiết mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho từng dự án.

b) Đối với các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lp học và nhà công vụ cho giáo viên: Giao tng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Đối với các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Giao tng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho từng tỉnh.

d) Thu hồi các khoản vốn ứng trước của từng dự án và từng chương trình theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính thu hồi số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch theo số giải ngân đến hết thời gian quy định.

Điều 3. Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 được giao:

1. Thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án theo quy định tại tiết a, khoản 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Phân bsố vốn chi tiết cho từng dự án theo quy định tại tiết b, c, khoản 1, Điều 2 Quyết định này.

3. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo quy định tại tiết d, khoản 1, Điều 2 Quyết định này theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết thời gian quy định.

4. Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 20 tháng 01 năm 2013.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 theo quy định.

Điều 4. Thời gian thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2014.

Điều 5.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện vn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 của các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013.

2. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ:

a) Tình hình huy động vốn trái phiếu Chính phủ theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

b) Tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hàng tháng của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hàng quý báo cáo chi tiết tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo từng dự án của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, các địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tchức triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013; báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đkịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 7;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Tỉnh Lạng Sơn

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định s 2806/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 ca Thủ tướng Chính ph)

 

Slượng trang

- Phụ lục I

- Phụ lục II

01

02

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013
(Kèm theo Qu
yết định s2086/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 ca Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đng

STT

Ngành, lĩnh vực

Tổng số

 

TNG S

191.598

1

Giao thông

23.378(1)

2

Y tế

120.000

3

Kiên chóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên

48.220

Ghi chú: (1) Bao gồm thu hồi các khoản ứng trước theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Số thu hồi thực tế theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2013.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư điều chỉnh

Kế hoạch vốn TPCP năm 2013

Số QĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Tronq đó: TPCP

Số QĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó: TPCP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG SỐ

 

1.094.060

1.094.060

 

190.226

190.226

191.598

I

Ngành giao thông

 

94.179

94.179

 

190.226

190.226

23.378

 

Đường 243 (Yên Thịnh - Hữu Liên - Lân Cà)

618/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

94.179

94.179

2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2009; 1836/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

190.226

190.226

 

II

Ngành y tế

 

999.881

999.881

 

 

 

120.000

 

Bệnh viện tỉnh

 

999.881

999.881

 

 

 

 

 

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013

 

999.881

999.881

 

 

 

 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

2122/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

999.881

999.881

 

 

 

 

IV

Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên

 

 

 

 

 

 

48.220

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2086/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2086/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2086/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2086/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành27/12/2012
        Ngày hiệu lực27/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2012 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013

         • 27/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực