Quyết định 2091/QĐ-BTC

Quyết định 2091/QĐ-BTC năm 2007 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2091/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế đã được thay thế bởi Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thuế và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2091/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2091/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THUẾ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

ăn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

 Tạp chí Thuế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và quản lý thuế, phí, lệ phí; Thông tin các hoạt động của Tổng cục Thuế và các ngành có liên quan đến công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Thuế đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do Bộ Văn hoá – Thông tin cấp.

2. Trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, chế độ quản lý thuế và các nội dung liên quan đến chính sách động viên vào NSNN.

3. Thông tin chính xác, khách quan, trung thực; tuyên truyền phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Thuế, công tác quản lý thuế và thông tin thuế quốc tế tới mọi người dân trong xã hội.

4. Là diễn đàn phản ảnh kịp thời ý kiến của cán bộ, nhân dân, người nộp thuế về chính sách chế độ và pháp luật thuế; phản ánh và phản hồi dư luận xã hội góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

5. Phát hiện và biểu dương những gương tốt, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế; phê phán đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong thực thi pháp luật thuế.

6.  Tổ chức phát hành Tạp chí Thuế, các văn bản pháp luật thuế, biểu mẫu sổ sách kế toán và hoạt động quảng cáo trên Tạp chí Thuế theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên Tạp chí thuế trên toàn quốc.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

Tạp chí Thuế có các phòng chuyên môn như sau:

1. Phòng Biên tập

2. Phòng Trị sự

3. Phòng phát hành và quảng cáo

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Tạp chí Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định.

Điều 4. Tạp chí Thuế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Thuế có trụ sở chính tại Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định quy chế hoạt động, biên chế và kinh phí hoạt động của Tạp chí Thuế.

Điều 5. Tạp chí Thuế có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các chức danh lãnh đạo khác của Tạp chí Thuế thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 227/QĐ – BTC ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 7;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB (5b)

BỘ TRƯỞNG

Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2091/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2091/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2091/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2091/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2091/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2091/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýVũ Văn Ninh
    Ngày ban hành15/06/2007
    Ngày hiệu lực15/06/2007
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2010
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2091/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2091/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Tạp chí Thuế thuộc Tổng cục Thuế