Quyết định 96/QĐ-BTC

Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thuế


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THUẾ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Thuế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thuế, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và quản lý thuế, phí, lệ phí; thông tin các hoạt động của Tổng cục Thuế và các ngành có liên quan đến công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

2. Tạp chí Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Thuế có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Thuế đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, chế độ quản lý thuế và các nội dung liên quan đến chính sách động viên vào ngân sách nhà nước.

3. Thông tin chính xác, khách quan, trung thực; tuyên truyền phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thuế, công tác quản lý thuế và thông tin thuế quốc tế tới mọi người dân trong xã hội.

4. Là diễn đàn phản ánh kịp thời ý kiến của cán bộ, nhân dân, người nộp thuế về chính sách chế độ và pháp luật thuế; phản ánh và phản hồi dư luận xã hội góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

5. Phát hiện và biểu dương những gương tốt, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế; phê phán đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong thực thi pháp luật thuế.

6. Tổ chức phát hành các văn bản pháp luật thuế, biểu mẫu sổ sách kế toán và hoạt động quảng cáo trên Tạp chí Thuế theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên Tạp chí Thuế trên toàn quốc.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của nhà nước và của ngành.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong ngành thuế cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản nội bộ, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

3. Được liên kết, ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Tạp chí Thuế có các phòng:

1. Phòng Biên tập.

2. Phòng Trị sự.

3. Phòng Phát hành và Quảng cáo.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Tạp chí Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định.

Điều 5. Lãnh đạo Tạp chí Thuế

1. Tạp chí Thuế có Tổng biên tập và một số Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Thuế.

Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các chức danh lãnh đạo khác của Tạp chí Thuế thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí

1. Biên chế của Tạp chí Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định trong tổng số biến chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Tạp chí Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết đinh số 2091/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng biên tập Tạp chí Thuế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2010
Ngày hiệu lực14/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thuế
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu96/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýVũ Văn Ninh
      Ngày ban hành14/01/2010
      Ngày hiệu lực14/01/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thuế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/QĐ-BTC năm 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thuế

          • 14/01/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/01/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực