Quyết định 2091/QĐ-UBND

Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2091/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 314/TTr-BDT ngày 14/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Ban Dân tộc tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử, thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu vào Phần mềm một cửa điện tử đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT (QTI);
- Lưu: VT, NC, KSTTHC (Thảo).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 01/Ủy ban Nhân dân tỉnh/Ban Dân tộc tỉnh/Cấp huyện/Cấp xã

Công nhận người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Thứ tự công việc

Trình tự thực hiện (nội dung công việc)

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Thẩm quyền UBND tỉnh

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Lập danh sách đề nghị công nhận NCUT ở thôn

Thôn

Không tính vào thời gian xử lý quy trình

 

Căn cứ hướng dẫn của Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, Trưởng thôn chủ trì tổ chức họp dân (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và tiến hành cử danh sách bình chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01 của Quyết định 180/QĐ-UBDT) gửi Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Khi nhận được danh sách đề cử bình chọn người có uy tín của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn tiến hành bình chọn (theo Mẫu số 02 của Quyết định 180/QĐ-UBDT) và lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín lên UBND xã (01 bộ gồm văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch theo Mẫu số 02 của quyết định 180/QĐ-UBDT ) gửi UBND cấp xã.

- Bước 1 không tính vào thời gian xử lý trong Quy trình nội bộ

- Mô tả quy trình theo: Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ thôn

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã

0.5

 

Bộ phận 1 cửa xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của thôn (Trưởng ban Mặt trận), lập phiếu luân chuyển hồ sơ qua bộ phận xử lý.

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Cán bộ văn phòng kiêm tôn giáo và dân tộc xã

0.5

 

Văn phòng xã kiểm tra hồ sơ các thôn, chuyển Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã xử lý. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ cho thôn.

Bước 4

Xử lý công việc

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã

3.0

 

UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn (theo Mẫu số 03 Quyết định 180/QĐ-UBDT) và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 03) gửi UBND cấp huyện.

Bước 5

Tiếp nhận Hồ sơ xã

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện

0.5

 

Khi tiếp nhận hồ sơ của UBND xã, bộ phận một của huyện chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn kiểm tra, xử lý.

Bước 6

Xử lý hồ sơ

Cơ quan làm công tác dân tộc huyện

2.5

 

Nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, Phòng chuyên môn của UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: dự thảo văn bản đề nghị của UBND huyện, danh sách theo mẫu số 4 của Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) trình chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ và ký văn bản đề nghị công nhận NCUT gửi Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh. Nếu trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng chuyên môn có văn bản phản hồi cho UBND xã để thực hiện lại bước 4.

Bước 7

Xem xét, ký phát hành

Chủ tịch UBND huyện

1.0

 

Nhận đủ hồ sơ hợp lệ (gồm: dự thảo văn bản đề nghị của UBND huyện, danh sách theo mẫu số 4 của Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) của phòng chuyên môn, chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ và ký văn bản đề nghị công nhận NCUT gửi cơ quan công tác dân tộc tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện

Bộ phận 1 cửa cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh

0.5

 

Nhận hồ sơ của UBND cấp huyện (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo mẫu số 4 của Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã), Bộ phận 1 cửa chuyển phòng chuyên môn xử lý.

Bước 9

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh

3.0

 

Khi nhận đủ hồ sơ của các huyện, Phòng chuyên môn Ban Dân tộc kiểm tra hồ sơ của UBND cấp huyện và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo mẫu số 4 của Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã). Đồng thời tham mưu văn bản đề nghị Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất và hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ phòng chuyên môn của Ban Dân tộc dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu gửi UBND huyện thực hiện lại bước 6,7.

Bước 10

Hoàn thiện hồ sơ

Phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh

0.5

 

Nhận được văn bản thống nhất của Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phòng chuyên môn Ban Dân tộc hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Ban ban xem xét, kiểm tra ký ban hành văn bản trình UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh (01 bộ, gồm tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo mẫu số 4 của Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện).

Bước 11

Kiểm tra hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

2.5

 

Sau khi nhận đủ hồ sơ của Ban Dân tộc tỉnh (01 bộ, gồm tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo mẫu số 4 của Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện). Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký ban hành quyết định công nhận NCUT (Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/12 của năm).

Bước 12

Phát hành văn bản

Văn thư

1/2

 

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành văn bản và thực hiện lưu hồ sơ.

 

Tổng cộng

 

15

 

 

Quy trình nội bộ số: 02/Ủy ban Nhân dân tỉnh/Ban Dân tộc tỉnh/Cấp huyện/Cấp xã

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Thứ tự công việc

Trình tự thực hiện (nội dung công việc)

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Thẩm quyền UBND tỉnh

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Lập danh sách đề nghị công nhận NCUT ở thôn

Thôn

Không tính vào thời gian xử lý quy trình

 

Khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg , Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập biên bản họp theo Mẫu số 06 gửi UBND cấp xã (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mẫu số 06 tại QĐ 180/QĐ-UBDT và các giấy tờ có liên quan) đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín gửi UBND cấp xã.

- Bước 1 không tính vào thời gian xử lý trong Quy trình nội bộ

- Mô tả quy trình theo: Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi  chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã

0.5

 

Bộ phận 1 cửa xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của của thôn (Trưởng ban Mặt trận), lập phiếu chuyển hồ sơ qua bộ phận xử lý.

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Cán bộ văn phòng kiêm tôn giáo và dân tộc xã

0.5

 

Văn phòng xã kiểm tra hồ sơ các thôn, chuyển Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã xử lý. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ cho thôn.

Bước 4

Xử lý công việc

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã

3.0

 

UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra (theo Mẫu số 07 Quyết định số 180/QĐ-UBDT) và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị kèm theo biên bản theo Mẫu số 07 và giấy tờ có liên quan) gửi UBND cấp huyện.

Bước 5

Tiếp nhận Hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện

0.5

 

Khi tiếp nhận hồ sơ của UBND xã, bộ phận một của huyện chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.

Bước 6

Xử lý công việc

Cơ quan làm công tác dân tộc huyện

2.5

 

Nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, phòng chuyên môn của UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: dự thảo văn bản đề nghị của UBND huyện, kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của UBND các xã) trình chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ và ký văn bản đề nghị Đưa ra khỏi danh sách NCUT gửi Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh. Nếu trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng chuyên môn có văn bản phản hồi cho UBND xã để thực hiện lại bước 4.

Bước 7

Xem xét, ký phát hành

Chủ tịch UBND huyện

1.0

 

Nhận đủ hồ sơ hợp lệ (gồm: dự thảo văn bản đề nghị của UBND huyện kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của UBND các xã), chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ và ký văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách NCUT gửi cơ quan công tác dân tộc tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận 1 cửa cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh

0.5

 

Nhận hồ sơ của UBND cấp huyện (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị của UBND huyện kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của UBND các xã), Bộ phận 1 cửa chuyển phòng chuyên môn xử lý.

Bước 9

Xử lý công việc

Phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh

3.0

 

Khi nhận đủ hồ sơ của các huyện từ bộ phận 1 cửa, Phòng chuyên môn Ban Dân tộc kiểm tra hồ sơ. Đồng thời tham mưu văn bản đề nghị Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất và hoàn thiện hồ sơ (gồm 1 bộ: tờ trình, danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách NCUT, dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và các giấy tờ có liên quan khác), trình Lãnh đạo Ban Dân tộc xem xét ký trình UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tham mưu văn bản trình lãnh đạo Ban ký phát hành thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu gửi UBND huyện thực hiện lại bước 6,7.

Bước 10

Hoàn thiện hồ sơ

Phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh

0.5

 

Nhận được văn bản thống nhất của Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phòng chuyên môn Ban Dân tộc hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Ban ban xem xét, kiểm tra ký ban hành văn bản trình UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh (01 bộ, gồm tờ trình kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách NCUT, dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và giấy tờ có liên quan khác).

Bước 11

Phê duyệt

Văn phòng UBND tỉnh

2.5

 

Sau khi nhận đủ hồ sơ của Ban Dân tộc tỉnh (01 bộ, gồm: tờ trình kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách NCUT, dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và danh sách kèm theo, bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và giấy tờ có liên quan khác) ký ban hành Tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

Bước 12

Phát hành văn bản

Văn thư

1/2

 

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh phát hành văn bản và thực hiện lưu hồ sơ.

 

Tổng cộng

 

15

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2091/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2091/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2091/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2091/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2091/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2091/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Văn Tân
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2091/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2091/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

         • 27/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực