Quyết định 2097/QĐ-UBND

Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2097/QĐ-UBND 2017 bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Chủ tịch Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2097/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 565/TTr-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bổ sung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.

(có Danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính kèm theo)

Điều 2. Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm hành chính công; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Hành chính công;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP, CVCK;
- Lưu: VT, NC, N (100b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

BỔ SUNG DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SƠN LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên TTHC

Thành phần hồ sơ

Số lượng hồ sơ (bộ)

Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định (ngày)

Trình tự thực hiện (ngày)

Ghi chú

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại TTHC

(B1, tiếp nhận HS)

Đơn vị (B2 thẩm định, thụ lý h/s)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại trung tâm HHC

(B3 chuyển h/s sang bộ phận tiếp nhận VP UBND tỉnh)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh tại trung tâm HCC

(B4 tiếp nhận h/s)

Văn phòng UBND tỉnh

(B5 thẩm định giải quyết h/s ký phát hành)

Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của UBND tỉnh tại trung tâm HCC

(B6 trả h/s)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm HCC

(B7 vào sổ, trả kết quả)

 

 

I

SỞ XÂY DỰNG (4 THỦ TỤC)

 

A

LĨNH VỰC NHÀ Ở (02 TTHC)

 

1

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý,

- giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư.

01 bộ

Không

32 ngày

0,5 ngày

15,5 ngày bao gồm cả thời gian xin ý kiến các Sở, ngành; trong thời gian 07 ngày kể từ nhận được văn bản của Sở Xây dựng các Sở, ngành phải có ý kiến trả lời

0,5 ngày

1/4 ngày

14,5 ngày bao gồm cả thời gian xin ý kiến HĐND tỉnh

1/4 ngày

0,5 ngày

 

 

2

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý; Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư.

01 bộ

Không

30 ngày

0,5 ngày

18,5 ngày bao gồm cả thời gian xin ý kiến các Sở, ngành; trong thời gian 07 ngày kể từ nhận được văn bản của Sở Xây dựng các Sở, ngành phải có ý kiến trả lời

0,5 ngày

1/4 ngày

9,5 ngày

1/4 ngày

0,5 ngày

 

 

B

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (01 TTHC)

 

1

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư

- Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:

+ Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư.

+ Hồ sơ dự án, phần dự án.

+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng.

- Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:

+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai.

01 bộ

Không

30 ngày

0,5 ngày

18,5 ngày

bao gồm cả thời gian xin ý kiến các Sở, ngành; trong thời gian 07 ngày kể từ nhận được văn bản của Sở Xây dựng các Sở, ngành phải có ý kiến trả lời

0,5 ngày

1/4 ngày

9,5 ngày

1/4 ngày

0,5 ngày

 

 

C

LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC (01 TTHC)

 

1

Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí, địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

- Hồ sơ thuyết minh phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư (có bản vẽ hiện trạng, bản vẽ mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/200 – 1/500, các bản vẽ thiết kế kiến trúc của công trình chính kèm theo);

- Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện, thành phố về nội dung của dự án trong đó có giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan;

- Báo cáo pháp nhân về năng lực tài chính để triển khai dự án;

- Đĩa CD hoặc cổng USB sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ.

01 bộ

2.000.000đ

(theo Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính

20 ngày

0,5 ngày

13,75 ngày

1/4 ngày

1/4 ngày

4,5 ngày

1/4 ngày

0,5 ngày

 

 

II

SỞ TÀI CHÍNH (01 THỦ TỤC)

 

A

Bổ sung các khoản chi thường xuyên

 

1

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT (Bản chính)

- Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc.

- Quyết định giao dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền (bản photo).

- Quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền hoặc kế hoạch, danh mục dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá; của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc các báo giá (bản chính), …;

- Dự thảo hồ sơ mời thầu;

- Đối với hồ sơ điều chỉnh thì bổ sung Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt (bản photo) và các văn bản khác nếu có.

01 bộ

Không

25 ngày (giảm 40% còn 18 ngày)

0.5 ngày

12 ngày

0.5 ngày

1 ngày

3 ngày

0.5 ngày

0.5 ngày

 

 

III

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (01 THỦ TỤC)

 

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

- Bản khai cá nhân

- Bản sao 1 trong các giấy tờ quy định

01 bộ

Không

15 ngày

0,5 ngày

8,5 ngày

0,5 ngày

¼ ngày

4,5 ngày

1/4 ngày

0,5 ngày

 

 

IV

SỞ TƯ PHÁP (11 THỦ TỤC)

 

A

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP: 10 thủ tục hành chính

 

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm.

- Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp.

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

- Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự

01 bộ

Không

20 ngày

(Giảm 37.5% còn 12.5 ngày)

0,5 ngày

0 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

10 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

- Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10, Luật giám định tư pháp:

+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp.

Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật giám định tư pháp.

+ Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

+ Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật giám định tư pháp.

+ Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.

01 bộ

Không

10 ngày

(Giảm 25% còn 7.5 ngày)

0,5 ngày

0 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

3

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

- Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

- Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp.

01 bộ

Không

45 ngày

(giảm 8% còn 42,5 ngày)

0,5 ngày

25 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

15 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

4

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

- Đơn đề nghị chuyển đổi;

- Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi, tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp tính đến ngày đề nghị chuyển, đổi, dự kiến về tổ chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp là thành viên hợp danh của Văn phòng;

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng;

- Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động của Văn phòng.

01 bộ

Không

17 ngày

(giảm 14% còn 16 ngày)

0,5 ngày

3.5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

10 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

5

Hợp nhất Văn phòng công chứng

- Hợp đồng hợp nhất Văn phòng công chứng, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở của các Văn phòng công chứng được hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng hợp nhất; thời gian thực hiện hợp nhất; phương án chuyển tài sản của các Văn phòng công chứng được hợp nhất sang Văn phòng công chứng hợp nhất; phương án sử dụng lao động của Văn phòng công chứng hợp nhất; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các Văn phòng công chứng được hợp nhất và các nội dung khác có liên quan;

- Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gần nhất đã được kiểm toán của các Văn phòng công chứng được hợp nhất tính đến ngày đề nghị hợp nhất;

- Biên bản kiểm kê các hồ sơ công chứng và biên bản kiểm kê tài sản hiện có của các Văn phòng công chứng được hợp nhất;

- Danh sách các công chứng viên hợp danh và công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng tại các Văn phòng công chứng được hợp nhất;

- Quyết định cho phép thành lập và giấy đăng ký hoạt động của các Văn phòng công chứng được hợp nhất.

01 bộ

Không

35 ngày (giảm 25% còn 30 ngày)

0,5 ngày

12.5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

15 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

6

Sáp nhập Văn phòng công chứng

- Hợp đồng sáp nhập Văn phòng công chứng, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở của các Văn phòng công chứng bị sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; thời gian thực hiện sáp nhập; phương án chuyển tài sản của các Văn phòng công chứng bị sáp nhập sang Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; phương án sử dụng lao động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các Văn phòng công chứng bị sáp nhập và các nội dung khác có liên quan;

- Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gần nhất đã được kiểm toán của các Văn phòng công chứng tính đến ngày đề nghị sáp nhập;

- Biên bản kiểm kê hồ sơ công chứng và biên bản kiểm kê tài sản hiện có của các Văn phòng công chứng;

- Danh sách các công chứng viên hợp danh và công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng tại các Văn phòng công chứng;

- Quyết định cho phép thành lập và giấy đăng ký hoạt động của các Văn phòng công chứng.

01 bộ

Không

35 ngày (giảm 25% còn 30 ngày)

0,5 ngày

12.5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

15 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

7

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

- Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng công chứng, trong đó có nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng; tên, số Quyết định bổ nhiệm công chứng viên của các công chứng viên nhận chuyển nhượng; giá chuyển nhượng, việc thanh toán tiền và bàn giao Văn phòng công chứng được chuyển nhượng; quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác có liên quan;

Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng công chứng phải có chữ ký của công chứng viên hợp danh đại diện cho các công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng, các công chứng viên nhận chuyển nhượng và phải được công chứng;

- Văn bản cam kết của các công chứng viên nhận chuyển nhượng về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tiếp nhận toàn bộ yêu cầu công chứng đang thực hiện và hồ sơ đang được lưu trữ tại Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;

- Biên bản kiểm kê hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm công chứng viên của các công chứng viên nhận chuyển nhượng; giấy tờ chứng minh đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với công chứng viên nhận chuyển nhượng dự kiến là Trưởng Văn phòng công chứng;

- Quyết định cho phép thành lập và giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;

- Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gần nhất đã được kiểm toán của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.

01 bộ

Không

35 ngày (giảm 25% còn 30 ngày)

0,5 ngày

12.5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

15 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

8

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

- Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ;

- Phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

02 bộ

Không

15 ngày

0,5 ngày

0 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

12.5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

9

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

- Báo cáo kết quả Đại hội;

- Biên bản bầu cử;

- Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư;

- Nghị quyết Đại hội.

01 bộ

Không

07 ngày

0,5 ngày

0 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

4.5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

10

Giải thể Đoàn luật sư

Trong trường hợp Đoàn luật sư bị giải thể khi không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 

 

Luật không quy định thời gian giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP: 01 thủ tục (05 thủ tục thay đổi thời gian giải quyết theo quy định mới)

 

1

Thủ tục đăng ký việc Nuôi con nuôi của người nước ngoài Thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

* Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:

- Đơn xin nhận con nuôi (bản chính)

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế

- Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính)

- Văn xác nhận tình trạng hôn nhân (bản chính)

- Giấy khám sức khỏe (bản chính)

- Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đinh (bản chính)

* Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản sao hoặc bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe

- 02 tấm ảnh toàn Thân

- Bản photo có chứng thực biên bản xác nhận do UBND nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi

- Bản sao có chứng thực quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng

01 bộ

4.500.000 đồng

35 ngày

(giảm 10% còn 31,5 ngày)

0,5 ngày

24 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

2

Thủ tục đăng ký lại việc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Tờ khai đăng lại việc nuôi con nuôi

01 bộ

Không

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

02 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

3

Thủ tục nhập quốc tịch

- Đơn xin nhập quốc tịch

- bản sao Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; hộ chiếu của người xin nhập quốc tich VN; bản sao Giấy khai sinh của người con chưa thành niên cùng nhập quốc tịch.

- Bản khai lý lịch

- Phiếu lý lịch tư pháp

- Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt

- Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian cư trú ở Việt Nam;

Bản sao thẻ thường trú

- Giấy tờ chứng minh đảm bảo cuộc sống ở Việt Nam của người xin nhập quốc tịch

03 bộ

3.000.000đồng

135 ngày

(Giảm 10% thời gian giải quyết của Sở Tư pháp còn 121,5 ngày)

0,5 ngày

114 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

4

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

+ Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;

+ Bản khai lý lịch;

+ Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác; Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi);

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này (Giấy tờ xác nhận việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này. Trường hợp người có nguyện vọng thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài);

+ Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người có nguyện vọng thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;

+ Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

03 bộ

2.500.000đồng

75 ngày

(giảm 10% theo quy định còn 67,5 ngày)

0,5 ngày

60 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

5

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

+ Đơn có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

+ Bản khai lý lịch;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Giấy tờ chứng minh người có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam (Các giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau đây: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó);

+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam (Xin hồi hương về Việt Nam; có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện đầu tư tại Việt Nam; đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam hoặc bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt Nam).

+ Con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ trở lại quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống cùng người đó cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thoả thuận của cha mẹ về việc trở lại quốc tịch Việt Nam của con.

03 bộ

2.500.000đồng

85 ngày (giảm 19% theo quy định còn 76,5 ngày)

0,5 ngày

69 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

6

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với nước Lào

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

- Tờ khai lý lịch;

02 bộ

Không

55 ngày

(giảm 10% theo quy định 49,5 ngày)

0,5 ngày

42 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

05 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

V

SỞ VĂN THỂ THAO & DU LỊCH: (13 thủ tục)

 

1

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Chưa quy định

01 bộ

Không

3 ngày

1/4 ngày

3/4 ngày

1/4 ngày

1/4 ngày

1 ngày

1/4 ngày

1/4 ngày

 

 

2

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

(2) Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;

(3) Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

02 bộ

Không

7 ngày (giảm 14,28%còn 6 ngày)

1/2 ngày

1 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

2,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

3

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

(2) Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(3) Thể lệ

01 bộ

Không

7 ngày (giảm 14,28% còn 6 ngày)

1/2 ngày

1 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

2,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

4

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

(1) Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan.

(2) Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh

01 bộ

Không

10 ngày (giảm 10% còn 9 ngày)

1/2 ngày

2,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

4 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

5

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

(3) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

(4) Các giấy tờ quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 nêu trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

01 bộ

3.000.000

(Thông tư 66 ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính)

10 ngày (giảm 10% còn 9 ngày)

1/2 ngày

2,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

4 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có chứng thực

01 bộ

1.500.000

(Thông tư 66 ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính)

10 ngày (giảm 10% còn 9 ngày)

1/2 ngày

2,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

4 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

7

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. Trường hợp Giấy phép bị mất phải có giấy xác nhận của cơ quan công an nơi bị mất Giấy phép.

01 bộ

1.500.000

(Thông tư 66 ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính)

10 ngày (giảm 10% còn 9 ngày)

1/2 ngày

2,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

4 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1. Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (theo mẫu số M4b, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn;

4. Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu;

6. Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu số M3a hoặc M3b do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điệu 14 Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc

02 bộ

Không

30 ngày (giảm 10% còn 27 ngày)

1/2 ngày

6,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

18 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu số M8b của phụ lục kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).

01 bộ

Không

15 ngày (giảm 13,3% còn 12 ngày)

1/2 ngày

3,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

10

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu số M8b1 của phụ lục kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;

3. Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung);

4. Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, người đứng đầu, địa điểm đặt trụ sở), mỗi loại 01 bản

01 bộ

Không

15 ngày (giảm 13,3% còn 12 ngày)

1/2 ngày

3,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

11

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (mẫu số M4a, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm, quyền lợi của người gây bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình;

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có trụ sở chính hoạt động đặt trên địa bàn;

4. Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu;

6. Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác

nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M3a hoặc M3b do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này cấp (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.

02 bộ

Không

30 ngày (giảm 10% còn 27 ngày)

1/2 ngày

6,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

18 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M8a của phụ lục kèm theo Thông tư Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).

01 bộ

Không

15 ngày (giảm 13,3% còn 12 ngày)

1/2 ngày

3,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

13

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M8a1 của phụ lục kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;

3. Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung);

4. Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, người đứng đầu, địa điểm đặt trụ sở), mỗi loại 01 bản.

01 bộ

Không

20 ngày (giảm 10% còn 18 ngày)

1/2 ngày

5,5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

10 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

 

 

VI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

A

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (10 Thủ tục)

 

1

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận Đầu tư

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định chủ trương đầu tư (và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại điều 68 NĐ 43);

01 bộ

Quy định tại phụ lục 05 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2016

20 ngày (giảm 10% còn 18 ngày)

0,5

ngày

10,5

ngày

0,5

ngày

0,5

ngày

5 ngày

0,5

ngày

0,5

ngày

 

 

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

+ Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

01 bộ

Quy định tại phụ lục 05 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2016

20 ngày (giảm 10% , còn 18 ngày)

0,5 ngày

10,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

3

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

01 bộ

Quy định tại phụ lục 05 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2016

15 ngày (giảm 6,6%, còn 14 ngày)

0,5

ngày

6,5 ngày

0,5

ngày

0,5

ngày

5 ngày

0,5

ngày

0,5

ngày

 

 

4

Thủ tục thu hồi đất do bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp thu hồi đất

+ Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lại đất (nếu có) đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

+ Quyết định giải thể, phá sản đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

+ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.

01 bộ

Không

18 ngày (giảm 11,1%, còn 16 ngày)

0,5 ngày

8,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

5

Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

+ Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

+ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.

01 bộ

Không

18 ngày (giảm 11,1%, còn 16 ngày)

0,5 ngày

8,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

6

Thủ tục thu hồi đất do đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất

+ Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất;

+ Văn bản thông báo cho người sử dụng đất biết không được gia hạn sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về C13quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

+ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất.

01 bộ

Không

18 ngày (giảm 11,1%, còn 16 ngày)

0,5 ngày

8,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

7

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người (Đối với trường hợp đất ở thuộc dự án nhà ở mà tổ chức đang quản lý do chưa chuyển nhượng hết)

+) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;

+) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất;

+) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có);

+) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất

01 bộ

Không

18 ngày (giảm 11,1%, còn 16 ngày)

0,5 ngày

8,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

8

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Đơn đăng ký biến động đất tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

+Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

01 bộ

Thực hiện theo Phụ lục số 14 của Theo Nghị Quyết số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

10 ngày (giảm 11,1%, còn 9 ngày)

0,5

ngày

5 ngày

¼ ngày

¼ ngày

2 ngày

0,5

ngày

0,5

ngày

 

 

9

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

(1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

(3) Một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.

(4) Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo.

01 bộ

Thực hiện theo Phụ lục số 14 của Theo Nghị Quyết số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

10 ngày (giảm 11,1%, còn 9 ngày)

0,5

ngày

5 ngày

¼ ngày

¼ ngày

2 ngày

0,5

ngày

0,5

ngày

 

 

10

Đăng ký gia hạn sử dụng đất

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

01 bộ

Thực hiện theo Phụ lục số 14 của Theo Nghị Quyết số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

07 ngày (giảm 14,3%, còn 6 ngày)

¼ ngày

3 ngày

¼ ngày

¼ ngày

1,5 ngày

¼ ngày

0,5 ngày

 

 

B

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (8 Thủ tục)

 

11

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

+ Một (01) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.

+ Mười bốn (14) Bản báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại phụ lục 2.2 và 2.3, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT;

+ Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;

14 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

30 ngày (giảm 10%, còn 27 ngày)

0,5 ngày

22,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

12

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

30 ngày (giảm 10%, còn 27 ngày)

0,5 ngày

22,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

13

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án;

+ 07 (bảy) bản thuyết minh phương án;

+ 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận;

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

30 ngày (giảm 10%, còn 27 ngày)

0,5 ngày

22,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

14

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung;

+07 (bảy) bản thuyết minh phương án bổ sung;

+ 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận (nếu có);

+ 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã phê duyệt.

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

30 ngày (giảm 10%, còn 27 ngày)

0,5 ngày

22,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

15

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT;

+ Bảy (07) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT.

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

40 ngày (giảm 10%, còn 36 ngày)

0,5 ngày

31,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

16

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và 07 (bảy) bản thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

+ 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

30 ngày (giảm 10%, còn 27 ngày)

0,5 ngày

22,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

17

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và 07 (bảy) bản thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

+ 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;

+ 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã phê duyệt.

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

30 ngày (giảm 10%, còn 27 ngày)

0,5 ngày

22,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

18

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

+ Một (01) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT.

+ Bảy (07) Bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT;

+ Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

07 bộ

Theo thông báo thẩm định của hội đồng

25 ngày (giảm 8%, còn 23 ngày)

0,5 ngày

18,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

C

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC ( 12 Thủ tục)

 

19

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

+ Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.

Phụ lục kèm theo Đề án:

+ Bản đồ (hoặc Sơ đồ) Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, kèm theo các mặt cắt.

+ Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (giếng khoan, giếng đào...).

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước dưới đất (nếu có).

Phụ lục kèm theo thiết kế giếng:

+ Sơ đồ bố trí giếng thăm dò tỷ lệ từ 1:10.000 trở lên.

+ Bản vẽ thiết kế cột địa tầng và cấu trúc giếng thăm dò nước dưới đất

02 bộ

- Đối với thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 358.000 đồng.

- Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 985.000 đồng.

- Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 2.300.000 đồng.

- Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 4.480.000 đồng.

45 ngày (giảm 8,9%, còn 41 ngày)

0,5 ngày

34,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép.

+ Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép

+ Bản sao giấy phép đã được cấp

Phụ lục kèm theo Báo cáo

+ Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn (trường hợp có sự thay đổi về sơ đồ bố trí công trình thăm dò);

+ Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (trường hợp có sự điều chỉnh thiết kế /chiều sâu thăm dò).

.

02 bộ

- Đối với báo cáo thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 179.000 đồng.

- Đối với báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 492.500 đồng

- Đối với báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 1.150.000 đồng.

- Đối với báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 2.240.000 đồng.

35 ngày (giảm 8,6%, còn 32 ngày)

0,5 ngày

24,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

21

Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất.

+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên.

+ Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

+ Văn bản góp ý, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến (đối với trường hợp phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân).

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên:

+ Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn kèm theo mặt cắt.

+ Sơ đồ tài liệu thực tế thăm dò nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ hoàn công công trình thăm dò nước dưới đất.

+ Bản vẽ thiết kế công trình khai thác nước dưới đất và công trình quan trắc.

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Đối với công trình thăm dò có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm:

+ Bản vẽ hoàn công cột địa tầng và cấu trúc giếng khoan.

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động:

+ Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang,...).

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

02 bộ

- Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 358.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 985.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 2.300.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 4.480.000 đồng.

45 ngày (giảm 8,9%, còn 41 ngày)

0,5 ngày

34,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

22

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào,hố đào,hành lang...) đối với trường hợp điều chỉnh tăng số lượng công trình khai thác.

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

02 bộ

- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 179.000 đồng.

- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 492.500 đồng.

- Đối với báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 1.150.000 đồng.

- Đối với báo cáo báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 2.240.000 đồng.

35 ngày (giảm 8,6%, còn 32 ngày)

0,5 ngày

24,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

 

23

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành).

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn và các tài liệu liên quan sử dụng để lập Đề án.

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến việc xin phép khai thác, sử dụng nước: quyết định thành lập tổ chức/giấy phép đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt quy hoạch chuyên ngành liên quan đến xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phê duyệt quy trình vận hành công trình/hồ chứa; văn bản bàn giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình (nếu có).

+ Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn; sổ vận hành công trình (ít nhất là 3 năm gần nhất tính đến thời điểm lập Báo cáo) và các tài liệu liên quan sử dụng để lập Báo cáo.

 

02 bộ

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lựợng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: 538.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lựợng từ 0,1 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đên dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 1.600.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm: 4.056.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm: 7.530.000 đồng.

45 ngày (giảm 8,9%, còn 41 ngày)

0,5 ngày

34,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

24

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm.

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

 

02 bộ

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lựợng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: 269.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lựợng từ 0,1 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đên dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 800.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm: 2.028.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm: 3.765.000 đồng.

35 ngày (giảm 8,6%, còn 32 ngày)

 

0,5 ngày

24,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

25

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải;

+ Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

02 bộ

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: 538.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 1.600.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm: 3.940.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 7.530.000 đồng.

45 ngày (giảm 8,9%, còn 41 ngày)

0,5 ngày

34,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

 

 

+ Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

+ Văn bản góp ý, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến (đối với trường hợp phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân).

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Phụ lục kèm theo Đề án:

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu). Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt hoặc nước biển ven bờ nếu xả nước thải ra vùng biển ven bờ.

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 10.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 10.320.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm: 12.990.000 đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa.

+ Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải.

+ Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu). Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số có trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có).

+ Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

+ Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;

+ Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;

+ Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để đặt công trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý.

+ Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải.

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

Phụ lục kèm theo Báo cáo:

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trưc và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu, và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu).

02 bộ

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm: 269.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 800.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm: 1.970.000 đồng.

35 ngày (giảm 8,6%, còn 32 ngày) 

0,5 ngày

24,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

 

 

Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số được quy định trong giấy phép đã được cấp.

+ Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận.

+ Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

+ Các văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xả nước thải (nếu có).

+ Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 3.765.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 10.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 5.160.000 đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm: 6.495.000 đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép.

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

02 bộ

* Cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất:

- Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm: 107.400 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm: 295.500 đồng.

20 ngày (giảm 10%, còn 18 ngày)

0,5 ngày

10,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: 690.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 1.344.000 đồng.

* Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt:

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lựợng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm: 161.400 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lựợng từ 0,1 m đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đên dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: 480.000 đồng.

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

+ Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan dưới đất;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn băng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kĩ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đè nghị cấp phép.

02 bộ

1.200.000 đồng

21 ngày (giảm 9,5%, còn 19 ngày)

0,5 ngày

13,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

3 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

29

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan dưới đất.

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp.

+ Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.  Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.

+ Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).

02 bộ

600.000 đồng

14 ngày

0,5 ngày

8,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

3 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

30

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

02 bộ

Không thu phí

11 ngày (giảm 9%, còn 10 ngày)

 

0,5 ngày

4,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

3 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

D

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN (19 Thủ tục)

 

31

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính.

01 bộ

Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định

112 ngày (giảm 10,7%, còn 101 ngày)

30 ngày

59,5 ngày

0.5 ngày

0.5 ngày

5 ngày

0.5 ngày

5 ngày

 

 

32

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính

01 bộ

Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do HĐND cấp tỉnh quy định

112 ngày (giảm 10,7%, còn 101 ngày)

 

30 ngày

59,5 ngày

0.5 ngày

0.5 ngày

5 ngày

0.5 ngày

5 ngày

 

 

33

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; QĐ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 + Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau:

 Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

 Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.

+ Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau:

 Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã;

 Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Trường hợp đề nghị thăm dò quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.

1 bộ

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.

125 ngày (giảm 9,6%, còn 113 ngày)

30 ngày

69 ngày

1 ngày

1 ngày

5 ngày

1 ngày

6,0 ngày

Ở khu vực không đấu giá

 

 

 

 

 

95 ngày (giảm 9,5%, còn 86 ngày)

0,5 ngày

71,5 ngày

1 ngày

1 ngày

5 ngày

1 ngày

6,0 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở khu vực trún đấu giá

 

34

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (sau khi đã trả lại 30% diện tích khu vực thăm dò trước đó);

- Bản chính hoặc bản sao có chức thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

01 bộ

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép; - Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép; - Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.

50 ngày (giảm 10%, còn 45 ngày)

0,5 ngày

35,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

2,5 ngày

 

 

35

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

- Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản; Cụ thể như sau:

+ Các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản:

Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;

Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;

Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra;

Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.

01 bộ

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.

50 ngày (giảm 10%, còn 45 ngày)

0,5 ngày

35,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

2,5 ngày

 

 

36

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

- Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

01 bộ

không quy định

50 ngày (giảm 10%, còn 45 ngày)

0,5 ngày

35,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

2,5 ngày

 

 

37

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan; tài liệu luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng hoặc báo cáo khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản; biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác.

- Dữ liệu của tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này ghi trên đĩa CD 01 bộ.

01 bộ

- Đến 01 tỷ đồng = 10 triệu đồng; - Trên 01 đến 10 tỷ đồng = 10 triệu đồng + (0,5% x phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng); - Trên 10 đến 20 tỷ đồng = 55 triệu đồng + (0,3% x phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng); - Trên 20 tỷ đồng = 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi phí trên 20 tỷ đồng)

190 ngày (giảm 10%, còn 171 ngày)

0,5 ngày

157 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

8 ngày

0,5 ngày

4 ngày

 

 

38

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài); các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 + Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau:

 Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

 Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:

 Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.

+ Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau:

 Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã;

 Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

01 bộ

Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo

89 ngày (giảm 10,1%, còn 80 ngày)

0,5 ngày

64,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

6,5 ngày

0,5 ngày

7 ngày

 

 

39

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, cụ thể như sau:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

01 bộ

Chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo

50 ngày (giảm 10%, còn 45 ngày)

0,5 ngày

35,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

2,5 ngày

 

 

40

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

- Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng; Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận nhượng là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài).

01 bộ

Chi tiết có phụ lục số 03 kèm theo

50 ngày (giảm 10%, còn 45 ngày)

0,5 ngày

35,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

2,5 ngày

 

 

41

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

- Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; Giấy phép khai thác khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại; đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác, trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

01 bộ

Không

50 ngày (giảm 10%, còn 45 ngày)

0,5 ngày

35,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

2,5 ngày

 

 

42

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

01 bộ

5.000.000 đồng/01 giấy phép

35 ngày (giảm 8,6%, còn 32 ngày)

0,5 ngày

21,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

3,5 ngày

 

 

43

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, cụ thể

+ Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;

+ Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;

+ Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

01 bộ

2.500.000 đồng/01 giấy phép

20 ngày (giảm 10%, còn 18 ngày)

0,5 ngày

10,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

44

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép; đề án đóng cửa mỏ;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại, cụ thể như sau:

+ Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;

+ Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;

+ Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

01 bộ

Không

20 ngày (giảm 10%, còn 18 ngày)

0,5 ngày

10,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

45

Đóng cửa mỏ khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến thời điểm đóng cửa mỏ;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy phép khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt; các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ, cụ thể:

+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

01 bộ

Không

93 ngày (giảm 9,7%, còn 84 ngày)

0,5 ngày

76,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

46

Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án

- Bản chính: Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

01 bộ

Không

57 ngày (giảm 10,5%, còn 51 ngày)

0,5 ngày

38,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

3,5 ngày

 

 

47

Thủ tục Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình; phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền; bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

01 bộ

Không

57 ngày (giảm 10,5%, còn 51 ngày)

0,5 ngày

38,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

3,5 ngày

 

 

48

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình; phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền; bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

01 bộ

Chi tiết có phụ lục số 04 kèm theo

72 ngày (giảm 9,7%, còn 65 ngày)

0,5 ngày

52,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

7 ngày

0,5 ngày

3,5 ngày

 

 

49

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

- Bản chính: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt; Báo cáo tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các văn bản, tài liệu liên quan khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức).

01 bộ

Không

40 ngày (giảm 10%, còn 36 ngày)

0,5 ngày

28,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

Đ

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

50

Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí thượng thủy văn

- Bản chính: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt; Báo cáo tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các văn bản, tài liệu liên quan khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức).

01 bộ

Không

15 ngày

0,5 ngày

10,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

51

Thủ tục Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP;

 + Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP;

+ Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.

02 bộ

Không

15 ngày

0,5 ngày

10,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày

 

 

52

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

+ Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Nghị định 38/2016/NĐ-CP

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên;

d) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;

đ) Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.

+ Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Nghị định 38/2016/NĐ-CP

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo;

c) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;

d) Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.

02 bộ

Không

5 ngày

0,5 ngày

2 ngày

1/4 ngày

0,5 ngày

1 ngày

0,5 ngày

1/4 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2097/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2097/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2097/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2097/QĐ-UBND 2017 bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Chủ tịch Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2097/QĐ-UBND 2017 bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Chủ tịch Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2097/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2097/QĐ-UBND 2017 bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Chủ tịch Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2097/QĐ-UBND 2017 bổ sung giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Chủ tịch Sơn La

         • 01/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực