Quyết định 2099/QĐ-UBND

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 86/TTr-SGD&ĐT ngày 11/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Tựu trường:

- Cấp học mầm non, tiểu học và GDTX: Tựu trường ngày 26/8/2019 (Thứ 2);

- Cấp THCS, THPT: Tựu trường ngày 19/8/2019 (Thứ 2).

2. Khai giảng: Thống nhất toàn tỉnh tổ chức khai giảng sáng ngày 05/9/2019.

3. Thi gian bắt đầu và kết thúc học kỳ:

3.1. Cấp học mầm non và tiểu học:

- Học kỳ I: Thực học 18 tuần, còn lại dành cho các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 03/9/2019 (Thứ 3);

+ Kết thúc: Trước ngày 04/01/2020 (Thứ 7).

- Hc kỳ II: Thực học 17 tuần, còn lại dành cho nghỉ Tết Nguyên đán và các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 06/01/2020 (Thứ 2);

+ Kết thúc: Trước ngày 23/5/2020 (Thứ 7).

3.2. Cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông:

- Hc kỳ I: Thực học 19 tuần, còn lại dành cho các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 26/8/2019 (Thứ 2);

+ Kết thúc: Trước ngày 05/01/2020 (Chủ nhật).

- Hc kỳ II: Thực học 18 tuần, còn lại dành cho nghỉ tết Nguyên đán và các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 06/01/2020 (Thứ 2);

+ Kết thúc: Trước ngày 24/5/2020 (Chủ nhật). Riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất ngày 16/5/2020 (Thứ 7).

3.3. Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT):

- Hc kỳ I: Thực học 16 tuần, còn lại dành cho các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 03/9/2019 (Thứ 3);

+ Kết thúc: Trước ngày 04/01/2020 (Chủ nhật).

- Hc kỳ II: Thực học 16 tuần, còn lại dành cho nghỉ Tết Nguyên đán và các hoạt động khác.

+ Bắt đầu: Ngày 06/01/2020 (Thứ 2);

+ Kết thúc: Trước ngày 16/5/2020 (Thứ 7). Riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất ngày 09/5/2020 (Th 7).

Lưu ý:

(1) Đi với một địa bàn cụ thể và những trường có nhiều cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo có th tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định ngày tựu trường và các hoạt động chung trong cùng một thời điểm, nhưng phải đảm bảo biên chế thời gian năm học.

(2) Tại những địa phương hay có hiện tượng thời tiết bất thường (mưa, bão, lũ ng, lũ quét, sạt lở đất; rét đậm, rét hại kéo dài,...) thì Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo để t chức cho học sinh học trước thời gian quy định nêu trên nhưng thời gian bắt đầu Học kỳ I không được sớm hơn ngày 19/8/2019.

4. Thi gian kết thúc năm học:

Các cấp học trên địa bàn tỉnh kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

5. Thời gian thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật, thì cấp chứng chỉ nghề ph thông:

- Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

+ Cấp THPT: Trước ngày 31/01/2020;

+ Cấp THCS: Trước ngày 25/3/2020.

- Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Trước ngày 20/01/2020.

- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông:

+ Đợt 1: Trước ngày 15/3/2020.

+ Đợt 2: Trước ngày 15/8/2020.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS:

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học: Trước ngày 31/5/2020.

- Xét tốt nghiệp THCS: Trước ngày 20/5/2020.

7. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020: Trước ngày 31/7/2020.

8. Nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ khác:

- Nghỉ Tết âm lịch Canh Tý: Cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 20/01/2020 (Thứ 2) đến hết ngày 01/02/2020 (Thứ 7), tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 08 tháng Giêng năm Canh Tý.

- Các ngày nghỉ khác: Thực hiện theo quy định chung đối với cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể: Tết Dương lịch (01/01/2020); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày Lễ chiến thắng (30/4); ngày Quốc tế Lao động (01/5) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9) được nghỉ 01 ngày. Nếu ngày nghlễ, tết trùng ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

9. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên: 02 tháng, bao gồm thời gian nghỉ hè, thi gian nghỉ trong năm học... theo quy định của Luật Lao động.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch thời gian năm học này; Quyết định thời gian nghỉ cụ thể trong năm học của giáo viên và học sinh; Quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thời gian tựu trường, tổ chức các hoạt động chung và nghỉ học trong trường hợp thời tiết bất thường (mưa, bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; rét đậm, rét hại kéo dài,...) cho các cơ sở giáo dục thuộc cấp quản lý, đồng thời báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Như Điều 4 QĐ;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH(1,4), BBT1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2099/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2099/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2099/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2099/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýTrịnh Xuân Trường
       Ngày ban hành15/07/2019
       Ngày hiệu lực15/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2099/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai