Quyết định 698/QĐ-UBND

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Lần 2)

Nội dung toàn văn Quyết định 698/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (LẦN 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, bsung Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điu 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mm non, giáo dục phthông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn s509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020; Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 27/TTr-SGD&ĐT ngày 18/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2) đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Thời gian kết thúc học kỳ II:

- Cấp học mầm non và tiểu học: Trước ngày 11/7/2020.

- Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: Trước ngày 12/7/2020. Riêng khối lp 12, kết thúc muộn nhất ngày 04/7/2020.

2. Thi gian kết thúc năm học:

Các cấp học trên địa bàn tỉnh kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

3. Thi gian thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông:

- Thi THPT quốc gia: Từ ngày 08 đến ngày 11/8/2020.

- Thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh: Trước ngày 20/5/2020.

- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông:

+ Đợt 1: Trước ngày 20/5/2020;

+ Đợt 2: Trước ngày 15/12/2020.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS:

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học: Trước ngày 15/7/2020.

- Xét tốt nghiệp THCS: Trước ngày 15/7/2020.

5. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021: Trước ngày 15/8/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể t
nh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH(1,3), BBT
1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2020
Ngày hiệu lực20/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 698/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 698/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu698/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýHoàng Quốc Khánh
       Ngày ban hành20/03/2020
       Ngày hiệu lực20/03/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 ngày trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 698/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 698/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Lào Cai

           • 20/03/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực