Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN DO UBND TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh Hậu Giang ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.

2. Quyết định số 82/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.

3. Quyết định số 157/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Quản lý và điều hành Bến xe - Tàu Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP.Chính phủ (HN - TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH. TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2009
Ngày hiệu lực02/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýHuỳnh Minh Chắc
       Ngày ban hành22/06/2009
       Ngày hiệu lực02/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

           • 22/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực