Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Kon Tum 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2009/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 352/TTr-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

3. Trụ sở của Sở Xây dựng đóng thị xã Kon Tum.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng gồm có:

1. Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở.

2. Các phòng chuyên môn:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Xây dựng;

c) Phòng Quản lý Xây dựng (bao gồm cả quản lý vật liệu xây dựng);

d) Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả nhà ở, công sở và quản lý kinh doanh bất động sản);

đ) Phòng Quản lý Kiến trúc và Quy hoạch (bao gồm cả phát triển đô thị);

3. Tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng:

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Điều 4. Biên chế.

Biên chế của Sở Xây dựng thuộc biên chế quản lý hành chính nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu.

Việc quy định nhiệm vụ cụ thể và bố trí biên chế cho từng phòng chuyên môn thuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định.

Riêng Thanh tra Xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên các tổ chức thuộc Sở Xây dựng.

Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên các tổ chức nêu tại Điều 3 Quy định này được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu, thực hiện chế độ chính sách.

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu, thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu, thực hiện chế độ chính sách đối với các chức vụ lãnh đạo thuộc Sở Xây dựng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ hiện hành và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở là Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở. Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy định này bảo đảm kịp thời và có hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh về trả lời chất vấn của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp theo quy định.

2. Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, vật tư, tài liệu… của cơ quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Thực hiện tốt chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

4. Làm chủ tài khoản của cơ quan.

5. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản hướng dẫn, thực hiện các quy định của nhà nước về hoạt động xây dựng; ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các hoạt động xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.

7. Quyết định theo thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những văn bản của các ngành, các cấp trái pháp luật hoặc không còn phù hợp về hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

8. Phân công các Phó Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực công tác của Sở, ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Sở.

1. Giúp việc cho Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ nội dung công việc thuộc lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và tham gia ý kiến với Giám đốc Sở về công việc chung của cơ quan.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng ủy quyền.

3. Được chủ tài khoản ủy quyền đăng ký chữ ký tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc.

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác: Trên cơ sở đường lối, chị thị, nghị quyết và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; chương trình công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng trong từng thời kỳ, Sở tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể làm cơ sở cho quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thời hạn giải quyết công việc: Những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, nếu pháp luật đã quy định thời hạn giải quyết, thì phải giải quyết xong trong thời hạn đó; nếu pháp luật không quy định thời hạn giải quyết, Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực được phân công, hoặc được ủy quyền) chịu trách nhiệm giải quyết và trả lời cho tổ chức hoặc công dân trên tinh thần cải cách hành chính. Trường hợp chưa giải quyết hoặc không giải quyết phải có văn bản nêu rõ lý do cho cơ sở, cho tổ chức và công dân biết.

3. Chế độ soạn thảo, trình ký và ban hành văn bản: Việc soạn thảo văn bản thực hiện theo đúng quy trình, thể thức văn bản. Nội dung văn bản phải rõ ràng, cụ thể và không được trái với quy định của pháp luật; ban hành văn bản phải đến đúng đối tượng thi hành trong văn bản.

a) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở lập hồ sơ, thủ tục trình ký theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Sở: Việc ký ban hành văn bản do Giám đốc Sở chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản.

4. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Nếu công việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, Giám đốc Sở chủ trì và có trách nhiệm trao đổi thống nhất (bằng văn bản) trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

5. Chế độ thông tin báo cáo:

a) Giám đốc Sở thực hiện báo cáo định kỳ tình hình triển khai nhiệm vụ với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định.

b) Khi đi công tác ngoài tỉnh, Giám đốc Sở báo cáo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh trước 03 ngày, trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay trước khi đi công tác để Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.

c) Khi có vấn đề đột xuất phát sinh vượt quá thẩm quyền, Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý.

6. Công tác lưu trữ: Việc lưu trữ phải tiến hành thường xuyên, kịp thời và đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 10. Mối quan hệ công tác.

1. Với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng:

a) Chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân về các mặt công tác được giao.

c) Chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ: Sở phối hợp với các Ban xây dựng Đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của cấp trên về công tác xây dựng; đồng thời thông qua các Ban xây dựng Đảng, định kỳ báo cáo hoặc báo cáo đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Là mối quan hệ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng.

4. Đối với các đoàn thể: Sở phối hợp với các Đoàn thể tổ chức vận động cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị tham gia các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác của Đoàn thể.

5. Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nư­ớc về công tác xây dựng đối với các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ Quy định này, quy định nhiệm vụ cụ thể và lề lối làm việc giữa các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

- Có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2009
Ngày hiệu lực23/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/11/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2009/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành13/03/2009
       Ngày hiệu lực23/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/11/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2009/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2009/QĐ-UBND Quy định tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum