Quyết định 2107/QĐ-UBND

Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2107/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 11/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay đã hết hiệu lực thi hành và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay còn hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 01/01/2013 ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008

Về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

31/01/2013

2

Quyết định

77/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013

18/3/2013

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014

10/4/2014

2

Chỉ thị

23/2006/CT-UBND ngày 20/6/2006

Về việc thực hiện tăng cường các biện pháp xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Bị thay thế bởi Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 05/11/2013

15/11/2013

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

15/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

28/9/2013

2

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

28/9/2013

3

Quyết định

40/2007/QĐ-UBND ngày 13/6/2007

Ban hành Quy định về việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

03/5/2013

4

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

04/11/2013

5

Quyết định

3510/2004/QĐ-UBT ngày 09/8/2004

Về phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

17/11/2013

6

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Về việc sửa đổi Quyết định số 3510/2004/QĐ.UBT ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

17/11/2013

7

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 06/4/2010

Quy định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ

Bị thay thế bởi Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

29/7/2013

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

2453/2003/QĐ-UBT ngày 14/8/2003

Ban hành Bản Quy định về chia, tách, sáp nhập và thành lập ấp, khu phố trong tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

26/4/2013

2

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

16/8/2013

3

Quyết định

89/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006

Ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ quản lý doanh nghiệp

Bị thay thế bởi Quyết định số 73/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

22/12/2013

4

Quyết định

68/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Quy định tạm thời về chính sách sắp xếp, bố trí đối với công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

04/01/2014

5

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010

Quy định tạm thời về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ chuyên trách cấp xã không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

04/01/2014

6

Quyết định

65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

7

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

10/10/2013

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1

Quyết định

61/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

26/4/2013

VI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

78/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006 - 2020

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

28/9/2013

2

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng đất không nhằm mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

27/4/2013

3

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010

Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

27/4/2013

VII. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1

 

22/2010/QĐ-UBND ngày 15/4/2010

Ban hành Quy định tiêu chuẩn bình xét, khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

27/5/2013

VIII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006

Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

01/11/2013

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

Quy định về trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị cai nghiện và chế độ hỗ trợ tiền ăn với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

16/8/2013

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

75/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

01/01/2014

2

Quyết định

76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

Bị thay thế bởi Quyết định số 75/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

01/01/2014

3

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

Về việc điều chỉnh Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

Bị thay thế bởi Quyết định số 75/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

01/01/2014

XII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

90/2005/QĐ-UBT ngày 13/01/2005

Ban hành Quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tính trợ giá, trợ cước vận tải hàng hóa

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

08/6/2013

2

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010

Về việc trợ giá cho các tuyến xe buýt từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

01/9/2013

3

Quyết định

62/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

Về việc tăng giá vé, tăng hệ số lợi dụng trọng tải của các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

01/9/2013

4

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Ban hành định mức đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

01/9/2013

XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 07/03/2011

Về việc ban hành tiêu chí "Khu nhà trọ an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội"

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

11/7/2013

2

Quyết định

73/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về ban hành tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa"

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

11/7/2013

XV. LĨNH VỰC THUẾ

1

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2013

Theo thời gian

 

XVI. LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HÓA

1

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006

Ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

27/10/2013

Tổng số1: 36 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

Số 46/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 ban hành Quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 9 và Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

13/10/2013

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

Số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

17/02/2013

2

Quyết định

Số 66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

3

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Khoản 1, Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

4

Quyết định

Số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

5

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

6

Quyết định

Số 41/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai

Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

Số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 Quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học tỉnh Đồng Nai

Khoản 5, Điều 12 và Điều 19

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

03/6/2013

IV. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Quyết định

Số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điểm c, Khoản 1, Điều 2

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

05/8/2013

2

Quyết định

Số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 về việc thanh toán hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý

Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

09/9/2013

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

Số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015

Các định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện và chi hoạt động khác của ngân sách cấp xã

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

2

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số thứ tự thứ 4 Phụ lục II Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

15/9/2013

3

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 Ban hành tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Mục 4, Mục 5, Mục 22 Tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 cho thành phố Biên Hòa; Mục 22 Tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 cho các huyện, thị xã Long Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

18/01/2013

4

Quyết định

Số 3510/2004/QĐ.UBT ngày 09/8/2004 ban hành Phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Điểm 2.2, Khoản 2; dòng thứ 4 Khoản 4 Phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt ban hành kèm theo Quyết định số 3510/2004/QĐ.UBT ngày 09/8/2004

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

28/01/2013

5

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp

Khoản 2, Điều 3; tiết một, Điểm a, Khoản 2, Điều 5

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

09/9/2013

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Quyết định

Số 47/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 về phí dự thi đối với kỳ thi chứng chỉ A, B, C tin học, ngoại ngữ và thi tốt nghiệp nghề phổ thông

Khoản 2, Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

15/12/2013

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

Số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 ban hành định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điểm a, Khoản 4, Điều 1

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

01/8/2013

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

Số 188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2011 - 2015

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trái với Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

28/9/2013

Tổng số: 18 văn bản

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 01/01/2013-31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Nghị quyết

83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2013

 

2

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Ban hành Quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/01/2013

 

3

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/01/2013

 

4

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 7 Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

17/02/2013

 

5

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013

Ban hành Quy chế tôn vinh danh hiệu “Tri thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”

21/3/2013

 

6

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/4/2013

 

7

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/5/2013

 

8

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Ban hành Quy định chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh

24/6/2013

 

9

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/8/2013

 

10

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/10/2013

 

11

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013

Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/10/2013

 

12

Quyết định

73/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

Ban hành Quy chế quản lý cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện tại các doanh thuộc UBND tỉnh

22/12/2013

 

13

Quyết định

77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy định về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2014

 

14

Quyết định

81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

10/01/2014

 

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013

Quy định mức hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

24/3/2013

 

2

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2013

 

3

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/8/2013

 

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013

Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/3/2013

 

2

Nghị quyết

77/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013

22/7/2013

 

3

Nghị quyết

80/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2013

 

4

Nghị quyết

85/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2013

 

5

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/9/2013

 

6

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (Đợt 2)

16/12/2013

 

7

Nghị quyết

97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2014

16/12/2013

 

8

Nghị quyết

104/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/12/2013

 

9

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

Điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

18/01/2013

 

10

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp

09/02/2013

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/4/2013

 

12

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/4/2013

 

13

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/5/2013

 

14

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi

24/6/2013

 

15

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Về việc bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

29/7/2013

 

16

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013

Quy định định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/9/2013

 

17

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc sửa đổi Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

09/9/2013

 

18

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung số thứ tự thứ 4 phụ lục II Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh

15/9/2013

 

19

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013

Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/10/2013

 

20

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/10/2013

 

21

Quyết định

77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy định về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2014

 

22

Quyết định

67/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Về việc ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/11/2013

 

23

Quyết định

68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

Ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/11/2013

 

24

Quyết định

80/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc Quy định định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/01/2014

 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Ban hành đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

 

2

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013

Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015

01/3/2013

 

3

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/4/2013

 

4

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

Quy định về nội dung, mức chi cho các kỳ thi

05/7/2013

 

5

Quyết định

71/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Quy định về nội dung, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/12/2013

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 12 và Điều 19 Quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

03/6/2013

 

2

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi

09/8/2013

 

3

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều

25/10/2013

 

VI. LĨNH VỰC HẢI QUAN

1

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013

Ban hành Quy chế phối hợp thu hồi các khoản nợ thuế và nợ phạt cưỡng chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

 

VII. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai

16/12/2013

 

2

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

Về việc điều chỉnh Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/8/2013

 

3

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh toán hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh của cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý

09/9/2013

 

4

Quyết định

79/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc quy định bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai

10/01/2014

 

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2013

22/7/2013

 

2

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013

22/7/2013

 

3

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

28/9/2013

 

4

Nghị quyết

96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh và quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2014

05/01/2014

 

5

Nghị quyết

98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014

05/01/2014

 

6

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/4/2013

 

IX. LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI

1

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013

Quyết định ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai

01/7/2013

 

2

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

Ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

15/7/2013

 

3

Quyết định

66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

Ban hành Quy chế thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/11/2013

 

4

Quyết định

70/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Ban hành quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

27/11/2013

 

X. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/3/2013

 

2

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/9/2013

 

XI. LĨNH VỰC THANH TRA

1

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

Về việc Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

31/3/2013

 

XII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

Về việc thu phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

31/01/2013

 

2

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/3/2013

 

3

Quyết định

62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/10/2013

 

4

Quyết định

76/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2014

 

XIII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 05/11/2013

Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2013

 

XIV. LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2012 - 2013 đến 2015 - 2016

28/01/2013

 

XV. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013

Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/10/2013

 

XVI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/4/2013

 

2

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Ban hành Quy chế phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai.

03/5/2013

 

3

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/6/2013

 

4

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/9/2013

 

5

Quyết định

74/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2014

 

6

Quyết định

75/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

01/01/2014

 

XVII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/9/2013

 

2

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

Ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/6/2013

 

3

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

Quy định trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/9/2013

 

4

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/9/2013

 

5

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/12/2013

 

6

Quyết định

78/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/01/2014

 

XVIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

17/02/2013

 

2

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

17/02/2013

 

3

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh Đồng Nai

17/02/2013

 

4

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2)

17/02/2013

 

5

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Ban hành Bộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” tại các khu nhà trọ của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/07/2013

 

XIX. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

1

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

Ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

31/01/2013

 

XX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nghị quyết

105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

 

2

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2013

 

3

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013

Ban hành giá cung cấp nước sạch sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23/11/2013

 

XXII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/8/2013

 

XXIII. LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HÓA

1

Quyết định

65/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

27/10/2013

 

Tổng số1: 96 văn bản

 1 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

1 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

1 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2107/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2107/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2107/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2107/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2107/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2107/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Thành Trí
       Ngày ban hành02/07/2014
       Ngày hiệu lực02/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2107/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2107/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm theo 16/2013/NĐ-CP Đồng Nai

           • 02/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực