Quyết định 2115/QĐ-BCT

Quyết định 2115/QĐ-BCT năm 2008 đổi tên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2115/QĐ-BCT đổi tên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 2115/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP THÀNH TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 0788/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp là đơn vị dịch vụ; có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước; có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật;

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: The Industrial Safety Technical Aid Centre. Viết tắt là ISTC.

Có trụ sở chính đặt tại: Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật an toàn và môi trường cho các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trong tất cả các thành phần kinh tế.

2. Thực hiện có hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, bao gồm: lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ, giám sát thi công, giám sát sáng chế các công trình, thiết bị; kiểm tra chất lượng công trình, thiết bị bằng các phương pháp không phá hủy (NDT) và khai thác, cung cấp phụ tùng, thiết bị theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ kiểm tra, giám định, đánh giá chất lượng kỹ thuật và an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng các thiết bị, máy móc, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

4. Thực hiện kiểm toán, tư vấn, chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

5. Thực hiện quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất thử, chuyển giao công nghệ, thiết bị thuộc lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho người lao động.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp.

8. Quy phạm tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm có:

1. Lãnh đạo:

a) Giám đốc;

b) Các Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động; bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc của Trung tâm.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm, gồm có:

a) Một số phòng hoặc tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Xưởng thực nghiệm sản xuất, phòng thí nghiệm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị thuộc Trung tâm do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét và quyết định theo đề nghị của Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ và bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ: Nội vụ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các tỉnh, thành phố thực thuộc TW;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Thứ trưởng;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2115/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2115/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2115/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2115/QĐ-BCT đổi tên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2115/QĐ-BCT đổi tên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2115/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Hữu Hào
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2115/QĐ-BCT đổi tên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2115/QĐ-BCT đổi tên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thành Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp

            • 04/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực