Quyết định 2116/QĐ-UBND

Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2579/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến 2025"

Quyết định 2116/QĐ-UBND sửa đổi 2579/QĐ-UBND mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu Cần Thơ 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 516/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ văn bản hành chính Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2116/QĐ-UBND sửa đổi 2579/QĐ-UBND mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu Cần Thơ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2579/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Ký hiệu QCVN 01:2013/BCT; Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1156/TTr- SCT ngày 16 tháng 5 năm 2016; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngày 06 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4 “Tiêu chí về khoảng cách” như sau:

“- Tiêu chí về khoảng cách: khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng xăng dầu xây dựng mới:

+ Ngoài khu vực nội thành:

. Quốc lộ: Đối với tuyến đường có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên của đoạn quốc lộ không nhỏ hơn 6km; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn quốc lộ không nhỏ hơn 12km.

. Khoảng cách giữa các cửa hàng liền kề nhau trên cùng một tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã và đường giao thông nông thôn khác tối thiểu là 3km.

. Khoảng cách giữa các cửa hàng liền kề nhau trên cùng một tuyến đường, tại các đoạn tiếp giáp với các khu - cụm công nghiệp tối thiểu là 1km.

. Khoảng cách giữa 02 cửa hàng đối diện nhau trên cùng một tuyến đường tối thiểu là 0,3 km (có dãy phân cách hoặc không có dãy phân cách ở giữa).

+ Trong khu vực nội thành, nội thị:

. Quốc lộ: Đối với tuyến đường có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía dọc theo mỗi bên tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 1km; đối với tuyến đường không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ không nhỏ hơn 2km.

. Khoảng cách giữa các cửa hàng liền kề nhau trên cùng một tuyến đường hoặc đối diện nhau trên cùng một tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên phường và đường giao thông khác tối thiểu là 0,3 km (có dãy phân cách hoặc không có dãy phân cách ở giữa).

+ Khoảng cách tối thiểu giữa 02 cửa hàng xăng dầu liền kề tính từ điểm giữa cửa hàng xăng dầu.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4 “Tiêu chí về địa điểm” như sau:

“- Tiêu chí về địa điểm: địa điểm xây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần tuân thủ các tiêu chí cơ bản sau:

+ Phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phát triển giao thông và quy hoạch phát triển các ngành sản xuất.

+ Thuận lợi cho phương tiện ra vào mua hàng và có khả năng đạt sản lượng bán hàng cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

+ Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư.

+ Đảm bảo phải nằm ngoài hành lang an toàn lộ giới. Đối với quốc lộ, phải có đường gom nối từ cửa hàng vào các đường nhánh; trường hợp không có đường nhánh, được đấu nối trực tiếp đường gom vào quốc lộ, nhưng phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào quốc lộ.

+ Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ tường rào cửa hàng đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia, trung tâm thương mại áp dụng QCVN 01:2013/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; đối với các công trình công cộng khác theo quy chuẩn hiện hành. Cửa hàng xăng dầu không nằm trong khu vực đường cong, đường dốc, đầu cầu, nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông lớn, phức tạp.

+ Đối với trường hợp xây dựng cửa hàng xăng dầu trên đường thủy nội địa phải thỏa các điều kiện sau:

. Đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định, khoảng cách tối thiểu từ bể chứa và cột bơm đến ranh giới công trình công cộng trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và trung tâm thương mại là 50m (khoảng cách an toàn trên được phép giảm 30% khi cửa hàng có lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu).

. Đối với xà lan, tàu vỏ thép và phương tiện nổi khác, khoảng cách tối thiểu từ cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước đến bến đò, bến phà, cảng, cầu, khu nuôi trồng thủy sản, chợ là 100m.

. Phù hợp với tổng thể quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của địa phương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt.

. Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật, có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi.

. Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu.

. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước phải có đủ phương tiện chống tràn dầu ra sông theo quy định; phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

. Chủ cảng, bến thủy nội địa phải xây dựng phương án phòng chống và ứng phó sự cố từ nguồn trên bờ và từ các phương tiện, tàu biển đậu, đổ làm hàng tại cảng, bến, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy (TCVN 2622, TCVN 4530:2011), QCVN 07:2010/BXD về các công trình đô thị, QCVN 01:2013/BCT và QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

+ Ưu tiên phát triển cửa hàng xăng dầu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, xa và trên các tuyến đường giao thông quan trọng mới xây dựng.

+ Quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu là quy hoạch mở, không áp đặt tọa độ cố định cho các vị trí quy hoạch. Việc xác định địa điểm quy hoạch là lựa chọn địa điểm thỏa mãn tiêu chí. Vị trí xây dựng cụ thể do chủ doanh nghiệp lựa chọn trong phạm vi quy hoạch và được Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện chấp thuận. Trong trường hợp thực sự cần thiết bổ sung thêm điểm kinh doanh mới ngoài quy hoạch đã được phê duyệt thì phải có sự thống nhất giữa Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Công Thương; Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

+ Khoảng cách giữa các cửa hàng phải hợp lý và phục vụ tốt cho các nhu cầu. Do vị trí quy hoạch có tính linh động nên khi phê duyệt địa điểm xây dựng cửa hàng mới sẽ tuân thủ theo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự thời gian: trước, sau; nếu cùng thời điểm sẽ ưu tiên theo quy mô: lớn, nhỏ.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4 “Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu giai đoạn 2011-2020” như sau:

“- Giai đoạn 2011-2020:

+ Cải tạo, nâng cấp hoặc khắc phục một phần 106 cửa hàng do chưa đảm bảo điều kiện theo quy định (kèm theo Phụ lục 1).

+ Tạm ngừng hoạt động 09 cửa hàng do không đảm bảo các điều kiện theo quy định: vi phạm hành lang an toàn đường thủy, không có các thủ tục theo quy định; những bè gỗ không đảm bảo an toàn,… Yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hoặc di dời đến địa điểm mới theo quy định mới được tiếp tục hoạt động kinh doanh (kèm theo Phụ lục 2).

+ Phát triển mới 244 cửa hàng (kèm theo Phụ lục 3).

+ Điều chỉnh địa điểm quy hoạch 06 điểm kinh doanh xăng dầu (kèm theo Phụ lục 4).

+ Xóa quy hoạch 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu do không đảm bảo các điều kiện theo quy định (kèm theo Phụ lục 5).

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 5 “Giải pháp về bố trí bổ sung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới”, “Giải pháp xử lý đối với những cửa hàng phải di dời; nâng cấp cải tạo”, “Giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy” như sau:

- Giải pháp về bố trí bổ sung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới: địa điểm dự kiến xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Trong trường hợp có nhiều người cùng xin mở cửa hàng xăng dầu tại một địa chỉ quy hoạch thì ưu tiên theo thứ tự sau:

+ Khoảng cách đến cửa hàng đã có lớn nhất.

+ Người có đơn đề nghị trước.

+ Nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, quy mô dự án lớn, triển khai thực hiện dự án ngay.

+ Ưu tiên cho doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc diện di dời, giải tỏa hoàn toàn hoặc có diện tích mặt bằng chật hẹp không đủ đất để cải tạo nâng cấp, sửa chữa.

+ Nhà nước khuyến khích thương nhân mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các xã vùng nông thôn, vùng sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.”

- Giải pháp xử lý đối với những cửa hàng phải di dời; nâng cấp cải tạo:

+ Đối với những cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo hoặc di dời, giải tỏa hoàn toàn do không đảm bảo các điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận cho cam kết có thời hạn để thực hiện, nhằm tạo điều kiện cho họ ổn định kinh doanh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý dứt điểm chậm nhất đến cuối năm 2016.

+ Giao Sở Công Thương chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm: các sở, ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra định kỳ và đề xuất biện pháp xử lý đối với những cửa hàng vi phạm các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.”

“- Giải pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy:

+ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Chương VI (Điều 6.2) QCVN 07:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị,

Chương II QCVN 01:2013/BCT và Chương II QCVN 10:2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

+ Tại các gian hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định trong TCVN 6223.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b Khoản 6 như sau: “6. Tổ chức thực hiện:

a) Các sở, ban ngành thành phố:

- Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quá trình quản lý tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Sự phối hợp này nhằm đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ hóa trong quá trình thực hiện quy hoạch và thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Khi có hồ sơ đề nghị đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, thẩm định sự phù hợp của địa điểm dự kiến mở cửa hàng xăng dầu và các tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy định để thống nhất, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thẩm định các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải dựa trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt và các qui định của pháp luật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để dành quỹ đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu; chủ trì phối hợp các đơn vị lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu; Thẩm định đánh giá tác động môi trường trước và trong quá trình hoạt động của cơ sở kinh doanh xăng dầu.

- Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (theo thẩm quyền được phân cấp quản lý) cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật quy định cấp giấy phép xây dựng. Thẩm định thiết kế các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn nhà nước quy định.

- Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận, cấp giấy phép thi công đường ra, vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường bộ do sở quản lý; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải vị trí các đường ra, vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc theo các tuyến quốc lộ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thỏa thuận, xin cấp giấy phép thi công đường ra, vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu đấu nối vào quốc lộ với các cơ quan quản lý đường bộ Trung ương; xem xét cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho các cửa hàng xăng dầu neo đậu cố định trên sông theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam: Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mặt nước neo đậu cố định (thuộc tuyến sông vùng nước cảng biển do đơn vị quản lý).

- Sở Khoa học và Công nghệ: kiểm định hệ thống đo lường, phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thỏa thuận thiết kế xây dựng, nghiệm thu thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng xăng dầu xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.”

“b) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Xem xét, thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp (theo thẩm quyền phân cấp quản lý) theo đúng quy hoạch được duyệt, theo dõi, quản lý tình hình phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, định kỳ báo cáo Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý.

- Triển khai quy hoạch chi tiết cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận, huyện trên cơ sở quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhằm góp phần quản lý tốt mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng của thành phố xử lý hoặc đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch.

Trường hợp cửa hàng xăng dầu ngừng hoạt động từ 12 tháng trở lên không có lý do chính đáng, Ủy ban nhân dân quận, huyện đề nghị Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

- Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; trong đó xác định chính quyền địa phương giữ vai trò chủ yếu vì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoạt động ngay trên địa bàn quản lý hành chính của xã, phường, thị trấn.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND thành phố (3AB);
- Cổng TTĐT TPCT;
- Lưu: VT. NNQ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Quang Hoài Nam

 

Phụ lục 1: DANH SÁCH CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP HOẶC KHẮC PHỤC MỘT PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2116 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Tên cơ sở kinh doanh

Địa điểm

DN chủ quản

Lý do

Thực hiện đến năm 2010

I

Q. NINH KIỀU

1

Trạm XD Đồng Tháp 27

71A, P.Xuân Khánh

CN Cty TM DK Đồng Tháp

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

2

DNTN Hoà Hà I

90B/3, Lợi Nguyên B, P.An Bình

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che, một phần nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

3

Cty TNHH Thanh Trúc

57 Tầm Vu, P.Hưng Lợi

 

Toàn bộ trụ bơm, bồn dầu vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

4

CH bán lẻ XD số 1

172, đường 3/2, P. Hưng Lợi

HTX Vận tải MeKong

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

5

Trạm Bán Lẻ XD 99

163, đường 30/4, P.Hưng Lợi

Cty TNHH Dịch vụ Tổng hợp 99

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

6

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

66, đường 3/2, P.Xuân Khánh

Cty CP Dầu khí Mê Kông

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

7

CN DNTN TM Toàn Phát II

220, đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi

DNTN TM Toàn Phát

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ, sông; Công trình nằm trong khu quy hoạch công viên ven sông

Chưa thực hiện

8

Cửa Hàng Xăng Dầu 67

67 Hùng Vương, P.Thới Bình

HTX Cao Cường

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

9

Cửa Hàng Số 01

Số 66, CMT8, P.Cái Khế

Cty Xăng dầu Tây Nam Bộ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

10

Cửa Hàng số 05

Số 24, Nguyễn Trãi, P.An Hội

Cty Xăng dầu Tây Nam Bộ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

11

Trạm cấp phát xăng dầu

9A, Trần Phú, P.Cái Khế

Công an thành phố Cần Thơ

Một phần mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

II.

Q. BÌNH THỦY

12

DNTN Ngọc Dung

4/3A, Khu vực V, P.Trà Nóc

 

Trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

13

Cửa hàng xăng dầu số 3

284, CMT8, P.An Thới

Cty Xăng dầu Tây Nam Bộ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

14

Trạm cấp phát xăng dầu

91B, CMT8, P.An Thới

Cục Hậu cần QK9

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

15

CHXD số 2

125, CMT8, P.An Thới

Cty Xăng dầu Tây Nam Bộ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

16

CHXD CN Cty XD-ĐT Bình Thủy

Xưởng 201, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

17

DNTN Dũng Sơn

212/28, KV Bình Dương B, P.LongTuyền

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ; Trụ bơm, một phần nhà bán hàng vi phạm HLAT bờ sông

Chưa thực hiện

18

DNTN xăng dầu DuyPhát

46, KV Thới Bình, P. Thới An Đông

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

19

DNTN xăng dầu Số 18

83, Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc

DNTN Kim Xuân

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

20

CH bán lẻ cảng Cần Thơ

27, Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc

Cảng Sài Gòn

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

21

DNTN Trung Sơn

KV2, Nguyễn Chí Thanh, P.Trà Nóc

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

III

Q. CÁI RĂNG

22

DNTN XD Dương Hùng

96 + 100, ấp Tân Thạnh Đông, P.Ba Láng

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

23

DNTN Đức Hoà

63,QL1, KV2, P.Ba Láng

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

24

DNTN Lê Uyên I

313, KV Yên Hạ, P.Lê Bình

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

25

DNTN ĐL XD Chính Giang

301,KV Yên Hạ, P.Lê Bình

 

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

26

CHXD Chính Giang 4

167/4A, kv Yên Trung, P.Lê Bình

 

Toàn bộ trụ bơm, một phần mái che vi phạm lộ giới

Chưa thực hiện

27

Cty TNHH MTV xăng dầu Chính Giang

Đường Lê Bình nối dài, khu vực Thạnh Huề, P.Thường Thạnh

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che, một phần nhà bán hàng vi phạm lộ giới

Chưa thực hiện

28

DNTN xăng dầu Ngọc Hiền

Khu vực Phú Thuận, P.Tân Phú

 

CHXD nằm trong hành lang lộ giới do mở rộng lộ, phải di dời đến địa điểm mới

Chưa thực hiện

IV

Q. Ô MÔN

 

 

 

 

29

DNTN Duy Khoa

Khu vực Thới Phong, phường Thới An

 

Cửa hàng vi phạm Hành lang an toàn (HLAT) đường bộ, HLAT đường sông (sông Ô Môn)

Chưa thực hiện

30

DNTN Thiết Xuân

149/2 Khu vực 13, phường Châu Văn Liêm

 

CHXD vi phạm HLAT đường sông (sông Ô Môn)

Chưa thực hiện

31

DNTN Thiều Mỹ

19/A, Khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long

 

Công trình xây dựng trên phần đất bãi bồi, CHXD vi phạm HLAT đường sông (sông Hậu), phải di dời đến địa điểm mới.

Chưa thực hiện

32

DNTN Nguyễn Tấn Phát

Thới Hoà I, P.CVL

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

33

DNTN XD Phú Xương

11/3, KV Thới Bình, P.Phước Thới

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

34

DNTN Thành Tín

768/6, P.Châu Văn Liêm

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che; Một phần nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

35

CHXD Sang Trắng 1

ấp Bình Hưng, p.Phước Thới

Cty công trình đô thị TPCT

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Đã ngừng hoạt động

36

Cửa hàng XD Số 11

QL 91, P.Phước Thới

Cty XD Tây Nam Bộ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

37

DNTN Phong Phú

119/4, KV12, P.Châu Văn Liêm

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

38

Trạm xăng dầu Bửu Minh

3/4, Đồng Hoà, P.Châu Văn Liêm

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che; Một phần nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

39

DNTN Lộc Hoa 2

ấp Tân Xuân F, P. Trường Lạc

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

40

Cửa hàng xăng dầu số 3

34/4, QL91, ấp Đồng Hoà, P.Châu Văn Liêm

Cty CP Thốt Nốt

Toàn bộ trụ bơm, mái che; 1 phần bồn chứa vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

41

Cửa hàng XD Hiệp Hoà

KV Thới Hưng, P.Thới Long

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

42

Xăng dầu Đại Phát

P.Phước Thới

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che; Một phần nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

43

DNTN Minh Thông

ấp Thới Lợi, P.Thới An

 

Toàn bộ trụ bơm; một phần nhà bán hàng vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông

Chưa thực hiện

44

Cửa hàng XD Số 12

KV Thới Hiệp, P.Châu Văn Liêm

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

45

Trạm xăng dầu Ô Môn

857/7, Ql91, KV7, P.Châu Văn Liêm

Cty Thương Mại DK Đồng Tháp

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

46

DNTN Hoàng Hương Trang

Rạch Chùa, P.CVL

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

47

Cửa hàng xăng dầu Thành Tín 2

Kv Hòa Thạnh, P.Thới Hòa

DNTN Thành Tín

Cửa hàng xăng dầu nằm trong HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

V

H. PHONG ĐIỀN

48

CHXD Số 4

ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh

Cty Xăng dầu Tây Nam Bộ

4 trụ bơm, mái che vi phạm HL AT đường bộ; 2 trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

49

CHXD Vàm Xáng

ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh

Cty Thương Mại TP.Cần Thơ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ; nhà bán hàng, trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

50

CHXD Nhơn Lộc I

ấp Nhơn Lộc I, xã Nhơn Ái

DNTN Chính Giang

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường sông, phát sinh thêm 2 trụ bơm không có trong hồ sơ xây dựng

Chưa thực hiện

51

DNTN XD Hoàng Phúc

ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái

 

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ; Mái che, trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

52

DNTN Vạn Nguyên

ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ; trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

53

DNTN Lộc Hoa 1

ấp Thới An B, xã Giai Xuân

 

Nhà bán hàng, trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

54

CN DNTN Năm Thạnh 2

ấp Trường Thuận, xã Trường Long

DNTN Năm Thạnh

Toàn bộ trụ bơm; một phần mái che vi phạm HLAT đường bộ; trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

VI

H. THỚI LAI

55

DNTN Danh Hà

Ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành

 

Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng, bồn chứa vi phạm HLAT đường sông (sông Ba Mít). Đất thuê của UBND huyện Thới Lai, không đủ điều kiện xây dựng cửa hàng tại vị trí nầy.

Chưa thực hiện

56

DNTN Nguyễn Thanh Vũ

Ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận

 

Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường sông (sông Thị Đội).

Chưa thực hiện

57

DNTN Trúc Đăng

ấp Thới Hoà A, TT.Thới Lai

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

58

DNTN Trần Hoài Nam

Ấp Thới Phong, TT. Thới Lai

 

Cửa hàng vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

59

DNTN Thanh Thảo

Ấp Thới Hòa, TT.Thới Lai

 

Các trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

60

DNTN Hiệp Thành

ấp Thới Thuận, TT.Thới Lai

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

61

DNTN Hồng Huệ

ấp Thới Thuận B, TT.Thới Lai

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

62

DNTN Ngân Thạnh

ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh

 

Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

63

DNTN Hương Trang

ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

64

DNTN Đặng Văn Phước

ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

65

DNTN Hữu Mai

ấp Thới Ninh, xã Trường Xuân

 

Công trình nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông

Chưa thực hiện

66

DNTN Thiên Phát

ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành

 

2 Trụ bơm trên sàn gỗ vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

67

DNTN Nguyễn Văn Kiên

ấp Đông Hoà, xã Đông Thuận

 

Trụ bơm, mái che vi phạm lộ giới và khoảng lủi

Chưa thực hiện

68

DNTN Lê Văn Thương

ấp Đông Lợi, xã Đông Bình

 

1 phần công trình nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông và đường bộ

Chưa thực hiện

VII

H. CỜ ĐỎ

69

DNTN Nguyễn Văn Tùng

ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng

 

Toàn bộ công trình hiện hữu vi phạm HLAT bờ sông và đường bộ; đề nghị xây dựng đúng vị trí theo bản vẽ

Chưa thực hiện

70

Cửa hàng XD Nông trường Sông Hậu

ấp 2, xã Thới Hưng

Nông trường Sông Hậu

1 phần công trình nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ

Chưa thực hiện

71

DNTN Tường Giang

ấp Thới Bình, TT.Cờ Đỏ

 

Một phần nhà giao dịch, trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ; Bồn, trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

72

DNTN Hữu Tâm

ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp

 

Nhà bán hàng, trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

73

DNTN Út Hiền

Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú

 

CHXD nằm trong HLAT đường sông, thuộc diện cải tạo, di dời

Chưa Thực hiện

74

DNTN Trung Thảo

KV Thạnh Lộc I, P. Trung Thạnh

 

1 phần trụ bơm vi phạm khoảng lùi, bồn hiện hữu không đúng theo bản vẽ hoàn công

Chưa thực hiện

75

DNTN Phát Huy

KV Thạnh Lộc II, P. Trung An

 

Trụ bơm vi phạm lộ giới và hành lang bảo vệ bờ sông

Chưa thực hiện

VIII

Q. THỐT NỐT

76

ĐLXD Số 97

KV Long Thạnh A, P. Thốt Nốt

 

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

77

DNTN Hoàng Yến Anh

KV Tân Quới, P. Thuận Hưng

 

2 Trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

78

DNTN Giáo Cang

14/01, KV Long Thạnh 2, TT. Thốt Nốt

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

79

DNTN Đồng Tân

303/10 QL91, TT.Thốt Nốt

DNTN Giáo Cang

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

80

CH Dịch Vụ Xăng Dầu

QL91, KV Long Thạnh 2, TT.Thốt Nốt

CTY CP TNTH & CBLT Thốt Nốt

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

81

ĐLXD Số 7

684/45, KV Thới Thạnh, P. Thới Thuận

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

82

ĐLXD Số 4

244/12, KV Thới An, P. Thới Thuận

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che, nhà bán hàng, bồn vi phạm HLAT đường bộ (HL lộ giới QL91)

Chưa thực hiện

83

DNTN Thạch Thảo

KV Thạnh Phước I, P. Trung An

 

3 Trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ; 2 Trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

84

Cty TNHH KDXD CamThủy

QL91, KV Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên

 

Trụ bơm, nhà bán hàng nằm trong hành lang lưới điện trung thế

Chưa thực hiện

85

DNTN Hồng Dũng

KV Lân Thạnh 1, P. Trung Kiên

 

Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng, bồn vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

86

DNTN Phan Văn Hộ

KV Phụng Thạnh 2, P. Trung Kiên

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

87

CN DNTN Kim Phát

KV Tân Lợi 2, P. Thuận Hưng

 

Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

88

CHXD Phụng Thạnh 2

KV Trung Kiên

Cty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm khoảng lùi 2m

Chưa thực hiện

89

CHXD Số 34

Số 49, QL91, TT.Thốt Nốt

CN CTY Dầu Khí TPHCM Tại CT

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

90

DNTN Trần Văn Xê

515, KV Thới Hoà, P. Thới Thuận

 

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ; Trụ bơm vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

91

DNTN Hồng Thẳm

KV Thới Hòa A, P. Thới Thuận

 

Một phần trụ bơm, mái che nằm trên hành lang bảo vệ bờ sông

Chưa thực hiện

92

DNTN xăng dầu Thới Bình

KV Thới Bình A, phường Thới Thạnh

 

Nhà bán hàng,bồn chứa, trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ, HLAT đường sông

Chưa thực hiện

IX

H. VĨNH THẠNH

93

CN DNTN XD số 97 Việt Nga

Ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

 

Nhà bán hàng, trụ bơm, bồn chứa vi phạm HLAT đường sông (Kinh Cái Sắn), chưa thực hiện theo giấy phép xây dựng.

Chưa thực hiện

94

DNTN XD Bờ Ao

Ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

 

Nhà bán hàng, trụ bơm, bồn chứa vi phạm HLAT đường sông (kinh Cái Sắn)

Chưa thực hiện

95

DNTN Phước Tâm

ấp Tân Lộc, xã Thạnh Lộc

 

1 phần công trình vi phạm khoảng lùi

Chưa thực hiện

96

DNTN XD Tân Tỵ

ấp Phụng Quới A, TT.Thạnh An

 

Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

97

DNTN Văn Hiến

29A, ấp Phụng Quới A, TT.Thạnh An

 

Toàn bộ trụ bơm; một phần nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

98

DNTN Út Vui

152/4 ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới

 

1 phần nằm trong HLAT đường sông

Chưa thực hiện

99

DNTN ĐLXD Kim Liên

ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

 

Toàn bộ trụ bơm, bồn vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

100

CN DNTN ĐLXD Số 97

ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

DNTN ĐLXD Số 97

Toàn bộ trụ bơm, bồn vi phạm HLAT đường sông

Chưa thực hiện

101

CHXD Số 7

ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh

Cty XD Tây Nam Bộ

Toàn bộ trụ bơm, mái che vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

102

DNTN Quang Kiều

ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới

 

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

103

DNTN Tiến Đạt

ấp Qui Long, xã Thạnh Mỹ

 

Trụ bơm vi phạm khoảng lùi 0,5m

Chưa thực hiện

104

DNTN Hoàng Văn Hùng

ấp Phụng Phụng, xã Thạnh An

 

Trụ bơm, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

105

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

153C, ấp Phụng Quới B, TT. Thạnh An

Cty CP dầu khí Đông Nam

1 phần nhà bán hàng vi phạm hàng lang an toàn bờ sông

Chưa thực hiện

106

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

162A, Phụng Quới B, TT Thạnh An

Cty CP dầu khí Đông Nam

Toàn bộ trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ

Chưa thực hiện

 

Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU KHÔNG ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2116 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Vi phạm

I

QUẬN THỐT NỐT

1

DNTN Hoàng Chi

Khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt

Bè gỗ, có 2 trụ bơm, 2 cò bơm dầu DO, nằm cách bờ sông Hậu khoảng 10 mét, 02 bồn chứa 15 m3 nằm sát mé sông Hậu, vi phạm HLAT đường thủy.

2

DNTN Ba Trà

Khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt

Bè gỗ, nằm cách bờ sông Hậu 40 mét, có 02 trụ bơm, 2 cò bơm dầu DO, 1 bồn dầu DO (2m3) đặt trên bè gỗ.

3

CHXD Lý Sơn

Khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa

1 trụ bơm, 1 cò bơm dầu DO đặt trên sàn gỗ nằm sát mé sông Thốt Nốt, vi phạm HLAT đường sông.

4

Cửa hàng xăng dầu (Võ Thị Bỉ)

Khu vực Trường Thọ, phường Tân Lộc

1 trụ bơm, 1 cò bơm nằm sát lộ, vi phạm HLAT đường bộ. Vào thời điểm kiểm tra cửa hàng ngưng hoạt động.

5

Cửa hàng xăng dầu (Võ Văn Minh)

Khu vực Tân Thạnh, phường Tân Lộc

01 trụ bơm, 1 cò bơm nằm cách mé lộ khoảng 3 mét, vi phạm HLAT đường bộ.

6

Cửa hàng xăng dầu (Nguyễn Phục Hưng)

Khu vực Trường Thọ, phường Tân Lộc

01 trụ bơm, 1 cò bơm xăng 92 nằm sát lộ, vi phạm HLAT đường bộ, 01 bồn chứa dầu 5 m3, nằm cách lộ khoảng 15 mét (nằm sát rạch Thầy Tư).

7

Doanh nghiệp tư nhân Bảy Xiếu

Khu vực Lân Thạnh,phường Tân Lộc

01 trụ bơm, 1 cò bơm dầu Diesel đặt trên sàn gỗ, bè nằm sát mé sông Hậu

II

QUẬN Ô MÔN

 

 

8

DNTN Cẩm Tới

Khu vực Thới Trinh A, khu vực Thới An

Qua kiểm tra thực tế doanh nghiệp không cung cấp các loại giấy tờ theo quy định, mặt bằng chật hẹp, công trình nằm trong khu dân cư, vi phạm hành lang an toàn đường thủy (sông Ô Môn).

III

HUYỆN THỚI LAI

 

 

9

DNTN Hoàng Ngọc Hoàn

ấp Thới Ninh, xã Trường Xuân

Bị giải tỏa hoàn toàn bởi dự án cầu Bốn tổng một ngàn.

 

Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2116 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Địa chỉ

I

QUẬN NINH KIỀU

Điểm số 1

Đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa)

Điểm số 2

Đường Hoàng Quốc Việt (Phường An Khánh và An Bình)

Điểm số 3

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đoạn từ QL 91B đến giáp ranh quận Bình Thủy (phường An Bình)

Điểm số 4

Quốc lộ 91B đoạn từ 3/2 đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường Hưng Lợi và An Khánh bố trí cửa hàng phía bên trái từ đường 3/2 vào (bên trái)

Điểm số 5

Quốc lộ 91B đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến cầu Bà Bộ (bên phải) (phường An Khánh)

Điểm số 6

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, đoạn từ Mậu Thân đến giáp đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 91B) bên trái

Điểm số 7

Khu vực 1, phường Cái Khế

Điểm số 8

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh

Điểm số 9

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh

Điểm số 10

Sông Cần Thơ (neo đậu cố định trên sông), khu vực 1, phường an Bình.

II

QUẬN Ô MÔN

Điểm số 1

Hương lộ Bằng Tăng, phường Long Hưng

Điểm số 2

Đường tỉnh 920B, phường Thới Hòa

Điểm số 3

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), phường Thới An

Điểm số 4

Đường số 2, phường Phước Thới

Điểm số 5

Quốc lộ 91B, phường Phước Thới

Điểm số 6

Đường tỉnh 923, phường Phước Thới

Điểm số 7

Đường tỉnh 923, phường Trường Lạc

Điểm số 8

Đường tỉnh 920C, phường Phước Thới

Điểm số 9

Đường tỉnh 922C, phường Long Hưng

Điểm số 10

Đường tỉnh 920, phường Thới Long

Điểm số 11

Đường Thới Long đến sông Hậu, phường Thới Long

Điểm số 12

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 13

Quốc lộ 91-Đường tỉnh 920 (đường A), phường Thới An

Điểm số 14

Quốc lộ 91-Đường tỉnh 920 (đường B), phường Thới An

Điểm số 15

Vàm Thới An (neo đậu cố định trên sông), phường Thới An

Điểm số 16

Phường Trường Lạc

Điểm số 17

Đường tỉnh 920B, phường Thới An

Điểm số 18

Đường Ba Rích - Thới Long, phường Thới Hòa

Điểm số 19

Phường Châu Văn Liêm

Điểm số 20

Quốc lộ 91B, phường Phước Thới

Điểm số 21

Đường vào Nông trường sông Hậu, phường Long Hưng

Điểm số 22

Sông Ô Môn (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Hòa, phường Thới An

Điểm số 23

Quốc lộ 91 (lộ mới), phường Thới Hòa

III

QUẬN BÌNH THỦY

Điểm số 1

Đường Võ Văn Kiệt

Điểm số 2

Đường Võ Văn Kiệt

Điểm số 3

Đường Võ Văn Kiệt

Điểm số 4

Quốc lộ 91B, khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông

Điểm số 5

Tỉnh lộ 917, phường Trà Nóc

Điểm số 6

Đường Nguyễn Văn Trường, phường Long Tuyền

Điểm số 7

Hẻm 91, Cách mạng tháng Tám, đường tỉnh 918

Điểm số 8

Đường Huỳnh Phan Hộ

Điểm số 9

Đường Thới An Đông - Lộ Bức

Điểm số 10

Sông Trà Nóc

Điểm số 11

Sông Bình Thủy

Điểm số 12

Quốc lộ 91B đi Ô Môn, phường Long Hoà

Điểm số 13

Đường Lê Hồng Phong

Điểm số 14

Quốc lộ 91B, phường Thới An Đông

Điểm số 15

Quốc lộ 91B, phường Thới An Đông (Trong dự án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Điểm số 16

Sông Hậu

Điểm số 17

Tuyến hẻm 91, đường CMT8 nối đường Bùi Hữu Nghĩa

Điểm số 18

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thới An Đông (quốc lộ 91B)

Điểm số 19

Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Hòa - Long Tuyền

Điểm số 20

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông

Điểm số 21

Cặp sông Hậu, phường Trà An

IV

QUẬN CÁI RĂNG

Điểm số 1

Phường Ba Láng

Điểm số 2

Giao Quốc lộ 91C - Trục Thạnh Mỹ Phú An

Điểm số 3

Giao Quốc lộ 91C - Trục 2B nối dài

Điểm số 4

Giao Quốc lộ 91C - Trục dọc Khu công nghiệp

Điểm số 5

Gần giao lộ Bùng binh Ngã 6

Điểm số 6

Trong khuôn viên Quy hoạch bến xe khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh

Điểm số 7

Phường Hưng Thạnh

Điểm số 8

Cảng Cái Cui

Điểm số 9

Giao Quốc lộ Nam Sông Hậu – Trục 1A nối dài

Điểm số 10

Gần điểm giao Quốc lộ Nam Sông Hậu - Thạnh Mỹ Phú An

Điểm số 11

Khu dân cư Hưng Phú

Điểm số 12

Điểm giữa Quốc lộ 91C – Quốc lộ Nam sông Hậu (trục Thạnh Mỹ - Phú An)

Điểm số 13

Giao trục 1A nối dài - Trục dọc Khu công nghiệp

Điểm số 14

Phường Phú Thứ

Điểm số 15

Phường Phú Thứ

Điểm số 16

Phường Tân Phú

Điểm số 17

Đường Trần Hưng đạo nối dài, phường Thường Thạnh

Điểm số 18

Quốc lộ 1A, phường Ba Láng

Điểm số 19

Giao lộ Quốc lộ 1A và đường dẫn cầu Cần Thơ, phường Ba Láng

Điểm số 20

Đường dẫn cầu Cần Thơ giao với đường Quang Trung (vị trí vòng xoay), phường Hưng Thạnh

Điểm số 21

Khu công nghiệp Hưng Phú

Điểm số 22

Cụm công nghiệp tại phường Ba Láng

Điểm số 23

Vàm tại Cồn Ấu (neo đậu cố định trên sông), phường Hưng Thạnh

Điểm số 24

Phường Thường Thạnh

Điểm số 25

Phường Thường Thạnh

Điểm số 26

Giao Quốc lộ 91C - Quốc lộ Nam Sông Hậu

Điểm số 27

Quốc lộ 1A, khu vực 2, phường Ba Láng

Điểm số 28

Sông Cần Thơ (neo đậu cố định trên sông), khu vực 8, phường Hưng Phú

V

QUẬN THỐT NỐT

Điểm số 1

Khu công nghiệp Thốt Nốt dự kiến Quy hoạch, phường Thới Thuận

Điểm số 2

Đường Quốc lộ 80 hiện hữu, phường Thới Thuận

Điểm số 3

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), phường Thới Thuận

Điểm số 4

Quốc lộ 91, phường Thuận An

Điểm số 5

Cặp sông Hậu, phường Thốt Nốt

Điểm số 6

Đường Trung Kiên-Trung Thạnh, phường Trung Kiên

Điểm số 7

Đường Trung Kiên-Trung Thạnh, phường Trung Kiên

Điểm số 8

Cặp sông Thốt Nốt, phường Trung Kiên

Điểm số 9

Cặp sông Thốt Nốt, phường Trung Kiên

Điểm số 10

Cặp kênh Cần Thơ Bé, phường Trung Kiên

Điểm số 11

Cặp sông Hậu, phường Trung Kiên

Điểm số 12

Cặp sông Hậu, phường Trung Kiên

Điểm số 13

Quốc lộ 91, phường Thuận Hưng

Điểm số 14

Lộ Tẻ Thuận Hưng, phường Thuận Hưng

Điểm số 15

Cặp sông Hậu, phường Thuận Hưng

Điểm số 16

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), phường Thuận Hưng

Điểm số 17

Cặp sông Cần Thơ Bé, phường Thuận Hưng

Điểm số 18

Quốc lộ 91, phường Tân Hưng

Điểm số 19

Đường hiện hữu, phường Tân Lộc

Điểm số 20

Cặp sông Hậu, phường Tân Lộc

Điểm số 21

Cặp sông Hậu, phường Tân Lộc

Điểm số 22

Cặp Sông Thốt Nốt, phường Trung Nhứt

Điểm số 23

Đường tỉnh 921 dự kiến mở, phường Trung Nhứt

Điểm số 24

Đường tỉnh 921 hiện hữu, phường Thạnh Hòa

Điểm số 25

Cặp sông Thốt Nốt, phường Thạnh Hòa

Điểm số 26

Đường tỉnh 921 dự kiến mở, phường Thạnh Hòa

Điểm số 27

Phường Tân Lộc

Điểm số 28

Phường Tân Lộc

Điểm số 29

Phường Tân Lộc

Điểm số 30

Cặp sông Bò Ót, phường Thới Thuận

Điểm số 31

Đường Nguyễn Công Trứ, phường Thốt Nốt

Điểm số 32

Đường tỉnh 921, phường Trung Nhứt

Điểm số 33

Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, phường Thuận An

Điểm số 34

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thuận

Điểm số 35

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận

Điểm số 36

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận

Điểm số 37

Cặp sông Thơm Rơm, phường Thuận Hưng

Điểm số 38

Sông Thốt Nốt (neo đậu cố định trên sông), phường Trung Kiên

Điểm số 39

Tuyến tránh Quốc lộ 91, phường Trung Nhứt

Điểm số 40

Tuyến tránh Quốc lộ 91, phường Trung Nhứt

VI

HUYỆN CỜ ĐỎ

Điểm số 1

Ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 2

Ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ (số 10)

Điểm số 3

Ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 4

Xã Thới Xuân

Điểm số 5

Xã Thới Xuân

Điểm số 6

Ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 7

Ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 8

Xã Thới Hưng

Điểm số 9

Xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 10

Xã Trung Thạnh

Điểm số 11

Khu vực dự kiến mở cụm công nghiệp

Điểm số 12

Xã Thới Xuân

Điểm số 13

Đường tỉnh 922, xã Đông Hiệp

Điểm số 14

Xã Thới Hưng

Điểm số 15

Đường tỉnh 922, xã Trung Hưng

Điểm số 16

Đường tỉnh 922, xã Trung Hưng

Điểm số 17

Đường Cờ Đỏ - Giồng Riềng, xã Thới Đông

Điểm số 18

Đường Cờ Đỏ - Giồng Riềng, xã Thới Đông

Điểm số 19

Xã Trung An

Điểm số 20

Xã Trung Thạnh

Điểm số 21

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 22

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 23

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 24

Đường Bốn Tổng - Một Ngàn (gần khu hành chính UBND huyện)

Điểm số 25

Tuyến kênh Thom Rom (cầu Ba Đá)

Điểm số 26

Đường vào Nông trường Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Điểm số 27

Đường vào Nông trường Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Điểm số 28

Đường tỉnh 921, xã Thạnh Phú

Điểm số 29

Đường tránh vào Trung tâm thị trấn Cờ Đỏ (dự mở)

Điểm số 30

Đường tránh vào Trung tâm thị trấn Cờ Đỏ (dự mở)

Điểm số 31

Tuyến đường Cờ Đỏ - Nóc Bằng (dự mở)

Điểm số 32

Lộ Bốn tổng - Một ngàn, xã Thạnh Phú (hướng Cờ Đỏ đi Vĩnh Thạnh).

VII

HUYỆN PHONG ĐIỀN

Điểm số 1

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 2

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 3

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 4

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 5

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, ấp Nhơn Thuận

Điểm số 6

Ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh

Điểm số 7

Nguyễn Văn Cừ nối dài, xã Mỹ Khánh

Điểm số 8

Nguyễn Văn Cừ nối dài (Ranh thị trấn Phong Điền -cầu Rạch Chuối), thị trấn Phong Điền

Điểm số 9

Nguyễn Văn Cừ nối dài (cầu Rạch Chuối – Trung tâm Thương mại), thị trấn Phong Điền

Điểm số 10

Nguyễn Văn Cừ nối dài (Trung tâm Thương mại – Tân Thới), thị trấn Phong Điền

Điểm số 11

Sông Cần Thơ (neo đậu cố định trên sông), xã Mỹ Khánh

Điểm số 12

Trung tâm thương mại huyện

Điểm số 13

Tuyến lộ Bức - Thới An Đông, xã Giai Xuân

Điểm số 14

Đường Trường Tiền - Bông Vang, xã Mỹ Khánh

Điểm số 15

Đường tỉnh 932, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 16

Tuyến thị trấn Phong Điền - xã Giai Xuân, thị trấn Phong Điền

Điểm số 17

Ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa (Đường tỉnh 932)

Điểm số 18

Ấp Trường Thọ 2, Trường Long (Đường tỉnh 926)

Điểm số 19

Ấp Trường Trung A, Tân Thới (Đường Tân Thới - Trường Thành)

Điểm số 20

Ấp Trường Trung B, Tân Thới

Điểm số 21

Ấp Nhơn Thọ 2, Nhơn Ái (Đường Nhơn Ái - Trường Long)

Điểm số 22

Ấp Trường Thuận A, Trường Long (UBND xã Trường Long - Vàm Bi)

Điểm số 23

Đường Càng Đước - Vàm Bi, xã Trường Long

Điểm số 24

Đường Trà Ếch - Một Ngàn, xã Trường Long

Điểm số 25

Đường Vàm Bi - Trường Hòa, xã Trường Long

Điểm số 26

Đường tỉnh 926 (huyện đội), xã Nhơn Ái

Điểm số 27

Nguyễn Văn Cừ nối dài, xã Mỹ Khánh

Điểm số 28

Đường tỉnh 923, thị trấn Phong Điền

Điểm số 29

Đường Bông Vang - Hai Điều, ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân

Điểm số 30

Đường Nguyễn Văn Cừ - Rạch Cùng, ấp Mỹ Nhơn - ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Ái

Điểm số 31

Đường đê bao Ô Môn - Xà No, ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái.

VIII

HUYỆN VĨNH THẠNH

Điểm số 1

Ấp E1, xã Thạnh An

Điểm số 2

Ấp E1, xã Thạnh An

Điểm số 3

Ấp F1, xã Thạnh An

Điểm số 4

Ấp E2, xã Thạnh Lợi

Điểm số 5

C1, xã Thạnh Thắng

Điểm số 6

Thị trấn Thạnh An

Điểm số 7

Xã Vĩnh Trinh

Điểm số 8

Xã Vĩnh Bình

Điểm số 9

Xã Thạnh Lộc

Điểm số 10

Xã Thạnh Mỹ

Điểm số 11

Ấp Vĩnh Tiến – thị trấn Vĩnh Thạnh

Điểm số 12

Ấp Lân Quới 2 - xã Thạnh Quới

Điểm số 13

Xã Thạnh Quới

Điểm số 14

Trung tâm xã Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi

Điểm số 15

Tỉnh lộ 919, xã Thạnh Quới

Điểm số 16

Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An

Điểm số 17

Xã Thạnh Tiến

Điểm số 18

Đường Thốt Nốt - Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc

Điểm số 19

Đường Đội Tự - Lá Sáu, xã Thạnh Lộc

Điểm số 20

Đường Thạnh Lợi nối dài, xã Thạnh Lợi

Điểm số 21

Đường Đòn Dong, xã Thạnh Thắng

Điểm số 22

Đường tỉnh 922, ấp Lân Quới, xã Thạnh Quới

Điểm số 23

Quốc lộ 80 hiện hữu, ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh

Điểm số 24

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, xã Vĩnh Trinh

Điểm số 25

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, thị trấn. Vĩnh Thạnh

Điểm số 26

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, xã Thạnh Tiến

Điểm số 27

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, thị trấn Thạnh An

IX

HUYỆN THỚI LAI

Điểm số 1

Đường 922 dự kiến, Thới Phong A, thị trấn Thới Lai

Điểm số 2

Đường 922, Thới Bình B, xã Thới Thạnh

Điểm số 3

Đường 922 (dự kiến mở), Thới Bình B, xã Thới Thạnh

Điểm số 4

Đường 922 (dự kiến mở), Thới Bình A2, xã Thới Thạnh

Điểm số 5

Đường 922, Thới Bình B, xã Thới Thạnh

Điểm số 6

Đường về Trung tâm xã Tân Thạnh (dự kiến mở), xã Thới Thạnh

Điểm số 7

Ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh

Điểm số 8

Đường về Trung tâm xã Định Môn, xã Định Môn

Điểm số 9

Ấp Trường Trung, xã Trường Thành

Điểm số 10

Ấp Trường Đông, xã Trường Thành

Điểm số 11

Lộ Thới Lai - Trường Xuân, xã Trường Thắng

Điểm số 12

Đường về Trung tâm xã Trường Thắng, xã Trường Thắng

Điểm số 13

Ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng

Điểm số 14

Lộ thị trấn Thới Lai - Đông Bình, xã Thới Tân

Điểm số 15

Ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận

Điểm số 16

Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình

Điểm số 17

Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình

Điểm số 18

Ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân

Điểm số 19

Lộ Bốn Tổng - Một Ngàn, ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân

Điểm số 20

Ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân

Điểm số 21

Ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân

Điểm số 22

Lộ Bốn Tổng - Một Ngàn, ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân

Điểm số 23

Lộ thị trấn Thới Lai - Trường Xuân, xã Trường Xuân

Điểm số 24

Lộ Trường Xuân - Trường Xuân A, xã Trường Xuân

Điểm số 25

Kinh KH8, ấp Trường Thuận, xã Trường Xuân B

Điểm số 26

Ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A

Điểm số 27

Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai

Điểm số 28

Ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân

Điểm số 29

Lộ Trường Xuân – Trường Xuân A, xã Trường Xuân A

Điểm số 30

Kênh Bảy ngàn, ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân

Điểm số 31

Kênh Ranh, ấp Đông Giang, xã Đông Bình

Điểm số 32

Lộ Bốn tổng - Một ngàn, ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân.

 

Phụ lục 4: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2116 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Địa điểm quy hoạch cũ

Địa điểm điều chỉnh

I

QUẬN THỐT NỐT

Điểm số 1

Cặp sông Thốt Nốt, phường Trung Kiên

Sông Thốt Nốt (Neo đậu cố định trên sông), phường Trung Kiên

Điểm số 2

Cặp sông Hậu, phường Tân Lộc

Sông Hậu (Neo đậu cố định trên sông), phường Tân Lộc

Điểm số 3

Cặp sông Hậu, phường Thuận Hưng

Sông Hậu (Neo đậu cố định hoàn toàn trên sông), phường Thuận Hưng

Điểm số 4

Cặp sông Hậu, phường Trung Kiên

Sông Hậu (Neo đậu cố định trên sông), phường Trung Kiên

II

QUẬN CÁI RĂNG

Điểm số 1

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực 1, phường Hưng Phú

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực 2, phường Hưng Phú

III

HUYỆN THỚI LAI

 

Điểm số 1

Lộ Trường Xuân – Trường Xuân A, xã Trường Xuân

Lộ Trường Xuân – Trường Xuân A, xã Trường Xuân B

 

Phụ lục 5: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU XÓA QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2116 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Lý do

I

QUẬN NINH KIỀU

1

Cửa hàng xăng dầu số 8-Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Khu bến xe mới, đường Hùng Vương, phường Thới Bình

Buộc di dời để xây dựng công viên Hùng Vương

2

Cửa hàng xăng dầu A3-Công ty Nông sản XNK Cần Thơ

Số 61, đường 30/4, phường Xuân Khánh

Toàn bộ cửa hàng vi phạm lô giới, mặt bằng quá hẹp không đủ diện tích để cải tạo, nâng cấp theo quy định.

3

DNTN An Bình

Số 342, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa

Buộc ngưng hoạt động do không đảm bảo các điều kiện quy định.

4

Chi nhánh 2 - Cty TNHH DVTH 99

Số 12A, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế

Doanh nghiệp tự ngưng hoạt động.

5

DNTN Bảy Lộc

Số 06, Tầm Vu, phường Hưng Lợi

Doanh nghiệp tự ngưng hoạt động.

6

Trạm cấp phát XD Bộ Chỉ huy Quân sự TPCT - CN. Cty TNHH Ngọc Hội

Số 209, đường 30/4, phường Xuân Khánh

Bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Vingroup

II

QUẬN THỐT NỐT

 

 

7

DNTN Hồng Nhựt

KV. Thới Hòa, phường Thới Thuận

- Các trụ bơm, nhà bán hàng, bồn chứa vi phạm HLAT đường bộ (QL 91). - Doanh nghiệp đã tự nguyện ngưng hoạt động từ năm 2006, toàn bộ mặt bằng đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ ăn uống.

8

DNTN Xuân Phương

KV. Thới Hòa , phường Thới Thuận

- Cửa hàng vi phạm HLAT đường bộ (QL 80), HLAT đường sông (sông Cái Sắn). - Doanh nghiệp đã ngưng hoạt động từ năm 2012.

9

DNTN Tam Hữu

KV Thới Bình 1, phường Thới Thuận

- Toàn bộ công trình, nhà bán hàng, bồn trụ bơm vi phạm HLAT đường bộ, HLAT đường sông (sông Bò Ót). - DN không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và không đủ khả năng thực hiện nâng cấp cải tạo. Doanh nghiệp đã ngưng hoạt động từ năm 2011.

10

CHXD Thành Đạt

KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt

- Toàn bộ trụ bơm, nhà bán hàng vi phạm HLAT đường bộ (tỉnh lộ 921), HLAT đường sông (sông Thốt Nốt) DN không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. - Doanh nghiệp đã ngưng hoạt động từ năm 2011.

11

DNTN XD Phương Nhàn

KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt

- Toàn bộ khu vực bán hàng vi phạm HLAT đường bộ, hiện tại toàn diện tích cửa hàng nằm trên phần đất công do UBND phường Thốt Nốt quản lý và không đủ điều kiện để thực hiện cải tạo, nâng cấp. - Doanh nghiệp đã ngưng hoạt động từ năm 2013.

12

DNTN Hoàng Chi

KV Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt

- Bè gỗ, có 02 trụ bơm dầu DO, nằm cách bờ sông Hậu khoảng 10 met, bồn chứa 15 m3 nằm sát mé sông Hậu, vi phạm HLAT đường thủy. - Đã nghĩ từ năm 2012.

13

CHXD Lý Sơn

KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa

- 01 trụ bơm dầu DO đặt trên sàn gỗ nằm sát mé sông Thốt Nốt, vi phạm HLAT đường sông. - Đã ngưng hoạt động từ năm 2009.

14

CHXD Võ Thị Bỉ

KV Trường Thọ, phường Tân Lộc

- 01 tru bơm, 01 cò bơm nằm sát lộ, vi phạm HLAT đường bộ. - Đã ngưng hoạt động từ năm 2010.

15

CHXD Nguyễn Phục Hưng

KV Trường Thọ, phường Tân Lộc

01 trụ bơm xăng A92 nằm sát lộ, vi phạm HLAT đường bộ, 01 bồn chứa dầu 05 m3 nằm cách lộ khoảng 15m (nằm sát rạch thầy Tư) Đã ngưng hoạt động từ năm 2011.

16

CHXD Bảy Xiếu

KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc

01 trụ bơm dầu Diezel đặt trên sàn gỗ, bè nằm sát mé sông Hậu. Đã ngưng hoạt động từ năm 2007.

17

CHXD Diệu Cường

KV Đông Bình, phường Tân Lộc

Không thực hiện hồ sơ cấp GCN cửa hàng đủ ĐK KDXD và đã ngưng hoạt động hoạt động từ năm 2006.

18

CHXD Nguyễn Thị Kim Hai

KV Thới Thạnh, phường Thới Thuận

Không thực hiện hồ sơ cấp GCN cửa hàng đủ ĐK KDXD và đã ngưng hoạt động hoạt động từ năm 2007.

III

QUẬN CÁI RĂNG

19

Cty CP KDXD & KD BĐS Minh Thành (Huỳnh Anh Tuấn)

Số 60A, khu vực 2, phường Ba Láng

Cửa hàng xăng dầu đã ngưng hoạt động từ năm 2010. Kiến nghị thu hồi chủ trương.

IV

HUYỆN THỚI LAI

20

DNTN Hoàng Ngọc Hoàn

ấp Thới Ninh, xã Trường Xuân

Bị giải tỏa hoàn toàn bởi dự án cầu Bốn tổng một ngàn.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2116/QĐ-UBND sửa đổi 2579/QĐ-UBND mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu Cần Thơ 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2116/QĐ-UBND sửa đổi 2579/QĐ-UBND mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu Cần Thơ 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2116/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýTrương Quang Hoài Nam
     Ngày ban hành24/06/2016
     Ngày hiệu lực24/06/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2018
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2116/QĐ-UBND sửa đổi 2579/QĐ-UBND mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu Cần Thơ 2016

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2116/QĐ-UBND sửa đổi 2579/QĐ-UBND mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu Cần Thơ 2016