Quyết định 3433/QĐ-UBND

Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3433/QĐ-UBND 2017 bổ sung địa điểm mới vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3433/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁC ĐỊA ĐIỂM MỞ MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Ký hiệu QCVN 01:2013/BCT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3068/TTr-SCT ngày 27 tháng 11 năm 2017, ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung “Phát triển mới” cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ như sau:

+ Phát triển mới 255 cửa hàng (kèm theo Phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan công bố công khai quyết định, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

PHỤ LỤC 3:

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Địa chỉ

I

QUẬN NINH KIỀU

Điểm số 1

Đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa)

Điểm số 2

Đường Hoàng Quốc Việt (Phường An Khánh và An Bình)

Điểm số 3

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đoạn từ QL 91B đến giáp ranh quận Bình Thủy (phường An Bình)

Điểm số 4

Quốc lộ 91B đoạn từ 3/2 đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường Hưng Lợi và An Khánh bố trí cửa hàng phía bên trái từ đường 3/2 vào (bên trái)

Điểm số 5

Quốc lộ 91B đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến cầu Bà Bộ (bên phải) (phường An Khánh)

Điểm số 6

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, đoạn từ Mậu Thân đến giáp đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 91B) bên trái

Điểm số 7

Khu vực 1, phường Cái Khế

Điểm số 8

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh

Điểm số 9

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh

Điểm số 10

Sông Cần Thơ (neo đậu cố định trên sông), khu vực 1, phường An Bình

Điểm số 11

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều

II

QUẬN Ô MÔN

Điểm số 1

Hương lộ Bằng Tăng, phường Long Hưng

Điểm số 2

Đường tỉnh 920B, phường Thới Hòa

Điểm số 3

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), phường Thới An

Điểm số 4

Đường số 2, phường Phước Thới

Điểm số 5

Quốc lộ 91B, phường Phước Thới

Điểm số 6

Đường tỉnh 923, phường Phước Thới

Điểm số 7

Đường tỉnh 923, phường Trường Lạc

Điểm số 8

Đường tỉnh 920C, phường Phước Thới

Điểm số 9

Đường tỉnh 922C, phường Long Hưng

Điểm số 10

Đường tỉnh 920, phường Thới Long

Điểm số 11

Đường Thới Long đến sông Hậu, phường Thới Long

Điểm số 12

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 13

Quốc lộ 91-Đường tỉnh 920 (đường A), phường Thới An

Điểm số 14

Quốc lộ 91-Đường tỉnh 920 (đường B), phường Thới An

Điểm số 15

Vàm Thới An (neo đậu cố định trên sông), phường Thới An

Điểm số 16

Phường Trường Lạc

Điểm số 17

Đường tỉnh 920B, phường Thới An

Điểm số 18

Đường Ba Rích - Thới Long, phường Thới Hòa

Điểm số 19

Phường Châu Văn Liêm

Điểm số 20

Quốc lộ 91B, phường Phước Thới

Điểm số 21

Đường vào Nông trường sông Hậu, phường Long Hưng

Điểm số 22

Sông Ô Môn (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Hòa, phường Thới An

Điểm số 23

Quốc lộ 91 (lộ mới), phường Thới Hòa

Điểm số 24

Đường trục chính Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn

III

QUẬN BÌNH THỦY

Điểm số 1

Đường Võ Văn Kiệt

Điểm số 2

Đường Võ Văn Kiệt

Điểm số 3

Đường Võ Văn Kiệt

Điểm số 4

Quốc lộ 91B, khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông

Điểm số 5

Tỉnh lộ 917, phường Trà Nóc

Điểm số 6

Đường Nguyễn Văn Trường, phường Long Tuyền

Điểm số 7

Hẻm 91, Cách mạng tháng Tám, đường tỉnh 918

Điểm số 8

Đường Huỳnh Phan Hộ

Điểm số 9

Đường Thới An Đông - Lộ Bức

Điểm số 10

Sông Trà Nóc

Điểm số 11

Sông Bình Thủy

Điểm số 12

Quốc lộ 91B đi Ô Môn, phường Long Hoà

Điểm số 13

Đường Lê Hồng Phong

Điểm số 14

Quốc lộ 91B, phường Thới An Đông

Điểm số 15

Quốc lộ 91B, phường Thới An Đông (Trong dự án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Điểm số 16

Sông Hậu

Điểm số 17

Tuyến hẻm 91, đường CMT8 nối đường Bùi Hữu Nghĩa

Điểm số 18

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thới An Đông (quốc lộ 91B)

Điểm số 19

Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Hòa - Long Tuyền

Điểm số 20

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông

Điểm số 21

Cặp sông Hậu, phường Trà An

Điểm số 22

Quốc lộ 91, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

Điểm số 22

Đường Vành đai sân bay, phường Trà An, quận Bình Thủy

IV

QUẬN CÁI RĂNG

Điểm số 1

Phường Ba Láng

Điểm số 2

Giao Quốc lộ 91C - Trục Thạnh Mỹ Phú An

Điểm số 3

Giao Quốc lộ 91C - Trục 2B nối dài

Điểm số 4

Giao Quốc lộ 91C - Trục dọc Khu công nghiệp

Điểm số 5

Gần giao lộ Bùng binh Ngã 6

Điểm số 6

Trong khuôn viên Quy hoạch bến xe khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh

Điểm số 7

Phường Hưng Thạnh

Điểm số 8

Cảng Cái Cui

Điểm số 9

Giao Quốc lộ Nam Sông Hậu - Trục 1A nối dài

Điểm số 10

Gần điểm giao Quốc lộ Nam Sông Hậu - Thạnh Mỹ Phú An

Điểm số 11

Khu dân cư Hưng Phú

Điểm số 12

Điểm giữa Quốc lộ 91C - Quốc lộ Nam sông Hậu (trục Thạnh Mỹ - Phú An)

Điểm số 13

Giao trục 1A nối dài - Trục dọc Khu công nghiệp

Điểm số 14

Phường Phú Thứ

Điểm số 15

Phường Phú Thứ

Điểm số 16

Phường Tân Phú

Điểm số 17

Đường Trần Hưng Đạo nối dài, phường Thường Thạnh

Điểm số 18

Quốc lộ 1A, phường Ba Láng

Điểm số 19

Giao lộ Quốc lộ 1A và đường dẫn cầu Cần Thơ, phường Ba Láng

Điểm số 20

Đường dẫn cầu Cần Thơ giao với đường Quang Trung (vị trí vòng xoay), phường Hưng Thạnh

Điểm số 21

Khu công nghiệp Hưng Phú

Điểm số 22

Cụm công nghiệp tại phường Ba Láng

Điểm số 23

Vàm tại Cồn Ấu (neo đậu cố định trên sông), phường Hưng Thạnh

Điểm số 24

Phường Thường Thạnh

Điểm số 25

Phường Thường Thạnh

Điểm số 26

Giao Quốc lộ 91C - Quốc lộ Nam Sông Hậu

Điểm số 27

Quốc lộ 1A, khu vực 2, phường Ba Láng

Điểm số 28

Sông Cần Thơ (neo đậu cố định trên sông), khu vực 8, phường Hưng Phú

Điểm số 29

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu Công nghiệp Hưng Phú 1 - Cụm A, quận Cái Răng

Điểm số 30

Lô số 19 Khu tái định cư Phú An, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

Điểm số 31

Lô G4, G5 thuộc dự án Công ty Cổ phần xây dựng Cần Thơ, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

V

QUẬN THỐT NỐT

Điểm số 1

Khu công nghiệp Thốt Nốt dự kiến Quy hoạch, phường Thới Thuận

Điểm số 2

Đường Quốc lộ 80 hiện hữu, phường Thới Thuận

Điểm số 3

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), phường Thới Thuận

Điểm số 4

Quốc lộ 91, phường Thuận An

Điểm số 5

Cặp sông Hậu, phường Thốt Nốt

Điểm số 6

Đường Trung Kiên-Trung Thạnh, phường Trung Kiên

Điểm số 7

Đường Trung Kiên-Trung Thạnh, phường Trung Kiên

Điểm số 8

Cặp sông Thốt Nốt, phường Trung Kiên

Điểm số 9

Cặp sông Thốt Nốt, phường Trung Kiên

Điểm số 10

Cặp kênh Cần Thơ Bé, phường Trung Kiên

Điểm số 11

Cặp sông Hậu, phường Trung Kiên

Điểm số 12

Cặp sông Hậu, phường Trung Kiên

Điểm số 13

Quốc lộ 91, phường Thuận Hưng

Điểm số 14

Lộ Tẻ Thuận Hưng, phường Thuận Hưng

Điểm số 15

Cặp sông Hậu, phường Thuận Hưng

Điểm số 16

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), phường Thuận Hưng

Điểm số 17

Cặp sông Cần Thơ Bé, phường Thuận Hưng

Điểm số 18

Quốc lộ 91, phường Tân Hưng

Điểm số 19

Đường hiện hữu, phường Tân Lộc

Điểm số 20

Cặp sông Hậu, phường Tân Lộc

Điểm số 21

Cặp sông Hậu, phường Tân Lộc

Điểm số 22

Cặp Sông Thốt Nốt, phường Trung Nhứt

Điểm số 23

Đường tỉnh 921 dự kiến mở, phường Trung Nhứt

Điểm số 24

Đường tỉnh 921 hiện hữu, phường Thạnh Hòa

Điểm số 25

Cặp sông Thốt Nốt, phường Thạnh Hòa

Điểm số 26

Đường tỉnh 921 dự kiến mở, phường Thạnh Hòa

Điểm số 27

Phường Tân Lộc

Điểm số 28

Phường Tân Lộc

Điểm số 29

Phường Tân Lộc

Điểm số 30

Cặp sông Bò Ót, phường Thới Thuận

Điểm số 31

Đường Nguyễn Công Trứ, phường Thốt Nốt

Điểm số 32

Đường tỉnh 921, phường Trung Nhứt

Điểm số 33

Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, phường Thuận An

Điểm số 34

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thuận

Điểm số 35

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận

Điểm số 36

Sông Hậu (neo đậu cố định trên sông), khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận

Điểm số 37

Cặp sông Thơm Rơm, phường Thuận Hưng

Điểm số 38

Sông Thốt Nốt (neo đậu cố định trên sông), phường Trung Kiên

Điểm số 39

Tuyến tránh Quốc lộ 91, phường Trung Nhứt

Điểm số 40

Tuyến tránh Quốc lộ 91, phường Trung Nhứt

Điểm số 41

Đường vào Khu công nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt

VI

HUYỆN CỜ ĐỎ

Điểm số 1

p Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 2

Ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ (số 10)

Điểm số 3

Ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 4

Xã Thới Xuân

Điểm số 5

Xã Thới Xuân

Điểm số 6

Ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 7

Ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 8

Xã Thới Hưng

Điểm số 9

Xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ

Điểm số 10

Xã Trung Thạnh

Điểm số 11

Khu vực dự kiến mở cụm công nghiệp

Điểm số 12

Xã Thới Xuân

Điểm số 13

Đường tỉnh 922, xã Đông Hiệp

Điểm số 14

Xã Thới Hưng

Điểm số 15

Đường tỉnh 922, xã Trung Hưng

Điểm số 16

Đường tỉnh 922, xã Trung Hưng

Điểm số 17

Đường Cờ Đỏ - Giồng Riềng, xã Thới Đông

Điểm số 18

Đường Cờ Đỏ - Giồng Riềng, xã Thới Đông

Điểm số 19

Xã Trung An

Điểm số 20

Xã Trung Thạnh

Điểm số 21

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 22

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 23

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở mới)

Điểm số 24

Đường Bốn Tổng - Một Ngàn (gần khu hành chính UBND huyện)

Điểm số 25

Tuyến kênh Thom Rom (cầu Ba Đá)

Điểm số 26

Đường vào Nông trường Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Điểm số 27

Đường vào Nông trường Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Điểm số 28

Đường tỉnh 921, xã Thạnh Phú

Điểm số 29

Đường tránh vào Trung tâm thị trấn Cờ Đỏ (dự mở)

Điểm số 30

Đường tránh vào Trung tâm thị trấn Cờ Đỏ (dự mở)

Điểm số 31

Tuyến đường Cờ Đỏ - Nóc Bằng (dự mở)

Điểm số 32

Lộ Bốn tổng - Một ngàn, xã Thạnh Phú (hướng Cờ Đỏ đi Vĩnh Thạnh).

VII

HUYỆN PHONG ĐIỀN

Điểm số 1

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 2

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 3

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 4

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 5

Tuyến đường 61B đi Vị Thanh, ấp Nhơn Thuận

Điểm số 6

Ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh

Điểm số 7

Nguyễn Văn Cừ nối dài, xã Mỹ Khánh

Điểm số 8

Nguyễn Văn Cừ nối dài (Ranh thị trấn Phong Điền - cầu Rạch Chuối), thị trấn Phong Điền

Điểm số 9

Nguyễn Văn Cừ nối dài (cầu Rạch Chuối - Trung tâm Thương mại), thị trấn Phong Điền

Điểm số 10

Nguyễn Văn Cừ nối dài (Trung tâm Thương mại - Tân Thới), thị trấn Phong Điền

Điểm số 11

Sông Cần Thơ (neo đậu cố định trên sông), xã Mỹ Khánh

Điểm số 12

Trung tâm thương mại huyện

Điểm số 13

Tuyến lộ Bức - Thới An Đông, xã Giai Xuân

Điểm số 14

Đường Trường Tiền - Bông Vang, xã Mỹ Khánh

Điểm số 15

Đường tỉnh 932, xã Nhơn Nghĩa

Điểm số 16

Tuyến thị trấn Phong Điền - xã Giai Xuân, thị trấn Phong Điền

Điểm số 17

Ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa (Đường tỉnh 932)

Điểm số 18

Ấp Trường Thọ 2, Trường Long (Đường tỉnh 926)

Điểm số 19

Ấp Trường Trung A, Tân Thới (Đường Tân Thới - Trường Thành)

Điểm số 20

Ấp Trường Trung B, Tân Thới

Điểm số 21

Ấp Nhơn Thọ 2, Nhơn Ái (Đường Nhơn Ái - Trường Long)

Điểm số 22

Ấp Trường Thuận A, Trường Long (UBND xã Trường Long - Vàm Bi)

Điểm số 23

Đường Càng Đước - Vàm Bi, xã Trường Long

Điểm số 24

Đường Trà Ếch - Một Ngàn, xã Trường Long

Điểm số 25

Đường Vàm Bi - Trường Hòa, xã Trường Long

Điểm số 26

Đường tỉnh 926 (huyện đội), xã Nhơn Ái

Điểm số 27

Nguyễn Văn Cừ nối dài, xã Mỹ Khánh

Điểm số 28

Đường tỉnh 923, thị trấn Phong Điền

Điểm số 29

Đường Bông Vang - Hai Điều, ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân

Điểm số 30

Đường Nguyễn Văn Cừ - Rạch Cùng, ấp Mỹ Nhơn - ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Ái

Điểm số 31

Đường đê bao Ô Môn - Xà No, ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái.

VIII

HUYỆN VĨNH THẠNH

Điểm số 1

Ấp E1, xã Thạnh An

Điểm số 2

Ấp E1, xã Thạnh An

Điểm số 3

Ấp F1, xã Thạnh An

Điểm số 4

Ấp E2, xã Thạnh Lợi

Điểm số 5

C1, xã Thạnh Thắng

Điểm số 6

Thị trấn Thạnh An

Điểm số 7

Xã Vĩnh Trinh

Điểm số 8

Xã Vĩnh Bình

Điểm số 9

Xã Thạnh Lộc

Điểm số 10

Xã Thạnh Mỹ

Điểm số 11

Ấp Vĩnh Tiến - thị trấn Vĩnh Thạnh

Điểm số 12

Ấp Lân Quới 2 - xã Thạnh Quới

Điểm số 13

Xã Thạnh Quới

Điểm số 14

Trung tâm xã Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi

Điểm số 15

Tỉnh lộ 919, xã Thạnh Quới

Điểm số 16

Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An

Điểm số 17

Xã Thạnh Tiến

Điểm số 18

Đường Thốt Nốt - Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc

Điểm số 19

Đường Đội Tự - Lá Sáu, xã Thạnh Lộc

Điểm số 20

Đường Thạnh Lợi nối dài, xã Thạnh Lợi

Điểm số 21

Đường Đòn Dong, xã Thạnh Thắng

Điểm số 22

Đường tỉnh 922, ấp Lân Quới, xã Thạnh Quới

Điểm số 23

Quốc lộ 80 hiện hữu, ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh

Điểm số 24

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, xã Vĩnh Trinh

Điểm số 25

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, thị trấn Vĩnh Thạnh

Điểm số 26

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, xã Thạnh Tiến

Điểm số 27

Quốc lộ 80 dự kiến mở mới, thị trấn Thạnh An

Điểm số 28

Ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh

IX

HUYỆN THỚI LAI

Điểm số 1

Đường 922 dự kiến, Thới Phong A, thị trấn Thới Lai

Điểm số 2

Đường 922, Thới Bình B, xã Thới Thạnh

Điểm số 3

Đường 922 (dự kiến mở), Thới Bình B, xã Thới Thạnh

Điểm số 4

Đường 922 (dự kiến mở), Thới Bình A2, xã Thới Thạnh

Điểm số 5

Đường 922, Thới Bình B, xã Thới Thạnh

Điểm số 6

Đường về Trung tâm xã Tân Thạnh (dự kiến mở), xã Thới Thạnh

Điểm số 7

Ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh

Điểm số 8

Đường về Trung tâm xã Định Môn, xã Định Môn

Điểm số 9

Ấp Trường Trung, xã Trường Thành

Điểm số 10

Ấp Trường Đông, xã Trường Thành

Điểm số 11

Lộ Thới Lai - Trường Xuân, xã Trường Thắng

Điểm số 12

Đường về Trung tâm xã Trường Thắng, xã Trường Thắng

Điểm số 13

Ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng

Điểm số 14

Lộ thị trấn Thới Lai - Đông Bình, xã Thới Tân

Điểm số 15

Ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận

Điểm số 16

Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình

Điểm số 17

Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình

Điểm số 18

Ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân

Điểm số 19

Lộ Bốn Tổng - Một Ngàn, ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân

Điểm số 20

Ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân

Điểm số 21

Ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân

Điểm số 22

Lộ Bốn Tổng - Một Ngàn, ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân

Điểm số 23

Lộ thị trấn Thới Lai - Trường Xuân, xã Trường Xuân

Điểm số 24

Lộ Trường Xuân - Trường Xuân A, xã Trường Xuân

Điểm số 25

Kinh KH8, ấp Trường Thuận, xã Trường Xuân B

Điểm số 26

Ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A

Điểm số 27

Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai

Điểm số 28

Ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân

Điểm số 29

Lộ Trường Xuân - Trường Xuân A, xã Trường Xuân A

Điểm số 30

Kênh Bảy ngàn, ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân

Điểm số 31

Kênh Ranh, ấp Đông Giang, xã Đông Bình

Điểm số 32

Lộ Bốn tổng - Một ngàn, ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân.

Điểm số 33

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở), thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai

Điểm số 34

Đường tỉnh 922 (dự kiến mở), xã Định Môn, huyện Thới Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3433/QĐ-UBND 2017 bổ sung địa điểm mới vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3433/QĐ-UBND 2017 bổ sung địa điểm mới vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3433/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrương Quang Hoài Nam
       Ngày ban hành21/12/2017
       Ngày hiệu lực21/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3433/QĐ-UBND 2017 bổ sung địa điểm mới vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3433/QĐ-UBND 2017 bổ sung địa điểm mới vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu Cần Thơ

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực