Quyết định 2131/QĐ-UBND

Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2131/QĐ-UBND triển khai 41/NQ-CP đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Cao Bằng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI NGH QUYT S 41/NQ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PH V ĐY MNH CÔNG TÁC ĐU TRANH CHNG BUÔN LU, GIAN LN THƯƠNG MI VÀ HÀNG GI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn c Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể đchỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Các cấp, các ngành báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh về UBND tỉnh qua Chi cục Quản lý thị trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP TT BCĐ 389/TW;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HU, TU, HĐND các huyện, tp;
- Các PCVP, các CV;
- TT Thông tin-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (D2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Bích Ngọc

 

KẾ HOẠCH

THC HIN NGH QUYT S 41/NQ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PH V ĐY MNH CÔNG TÁC ĐU TRANH CHNG BUÔN LU, GIAN LN THƯƠNG MI VÀ HÀNG GITRONG TÌNH HÌNH MI
(Kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Văn bản số 4619/VPCP-VI ngày 19/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm về lĩnh vực thương mại, công nghiệp, từng bước tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định thị trường.

Giải quyết và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây viết tắt là chống buôn lậu); phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chống buôn lậu, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

2. Yêu cầu:

Các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng được phân công tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả có hiệu quả; không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu lớn trên địa bàn.

Các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và mọi tầng lớp nhân dân cần nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe của người dân, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp và tổ chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả, từng bước thay đổi nhận thức và hành động của người tiêu dùng trong lựa chọn hàng hóa, thực hiện văn minh thương mại. Tăng cường các biện pháp phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện việc phát hiện, xử lý triệt để, tăng số lượng vụ phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật, năm sau cao hơn năm trước...

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các ngành, các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải nâng cao nhận thức rõ, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp, tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt có hiệu quả góp phần bảo vệ nền kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, trong đó lưu ý triển khai tốt những nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Phổ biến, quán triệt những quy định pháp luật, sự chỉ đạo của cấp Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của Tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, coi đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cấp bách và lâu dài. Đcao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với hiệu quả của công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tăng cường công tác điều tra, thanh kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung vào các đường dây, nhóm, đu nậu, các khu vực chợ đầu mối, trung tâm thương mại và siêu thị.

3. Tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định, nhất là các vị trí nhạy cảm nhằm hạn chế các hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo nội bộ vng mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

4. Tăng cường quản lý chính sách thuế, kim tra sau thông quan, các loại hình kinh doanh như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển hàng hóa từ biên gii đi qua và vào địa bàn, đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các điều kiện sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành.

5. Nâng cao hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú có sức lan tỏa cả về chiều rộng và chiều sâu đế mọi người thấy được quyền lợi, trách nhiệm và tích cực tham gia tố giác.

6. Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh để nắm chắc diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn và đối tượng cụ thđảm bảo kịp thời cho công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

III. T CHỨC THC HIỆN:

1. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan Thưng trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh):

a) Theo dõi, đôn đốc các cấp, ngành, lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung Kế hoạch này.

b) Chỉ đạo phòng Nghiệp vụ, Đội kiểm soát liên ngành 389/ĐP tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề xuất, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gvà có hướng chỉ đạo.

c) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng lậu, các hành vi gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin đồn thất thiệt, đẩy giá lên cao, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng đến đời sống nhân dân;

d) Chủ động nắm bắt, nhận định, đánh giá tình hình; chủ động, kịp thời và phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời tham mưu đề xuất những biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các Đội Quản lý Thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm. Chủ động, linh hoạt trong việc điều động lực lượng để tăng cường cho những địa bàn trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và UBND tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn được giao.

e) Phối hợp với các ngành liên quan trên cơ sở xác định rõ các địa bàn trọng điểm, đối tượng đầu nậu, đối tượng vận chuyển, mang vác hàng thuê vào thời điểm phức tạp về buôn lậu để đề xuất với Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý phù hợp, kịp thời và có hiệu quả.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng: cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường, Công an các huyện, thành phố tập trung điều tra, trinh sát, phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm, triệt phá các nhóm, tụ điểm, sản xuất, kinh doanh buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả đxác lập chuyên án điều tra, xử lý vi phạm, truy tố đối với những vụ việc mang tính chất hình sự đrăn đe, giáo dục các đối tượng khác.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trong việc dùng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...trên các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 4a và Quốc lộ 3).

3. Cục Hải quan tỉnh

a) Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình, chủ động phối với các ngành hữu quan trong Ban Chỉ đạo triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tổ chức đấu tranh, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong việc thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS.

b) Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai biện pháp tuyên truyền vận động cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa nâng cao nhận thức để tích cực tham gia thực hiện các quy định pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức ký cam kết và không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Chủ trì đấu tranh, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, sông trên tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; các tụ điểm, nhóm buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả có tổ chức, có quy mô...

b) Phối hợp với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ...qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào làm thủ tục thông quan trên địa bàn quản lý, nhm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

d) Chủ trì, hợp tác với lực lượng bảo tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu; trao đổi thông tin, điều tra, bt giữ, chuyển giao tội phạm.

e) Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: số vụ phát hiện, bắt giữ vi phạm tăng; số vụ xử lý hình sự tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới năm sau tăng hơn so với năm trước.

5. Cục Thuế tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Cục, Chi cục Thuế huyện, thành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Tài chính...tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn, chng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng hóa đơn để quay vòng, vận chuyển hàng lậu, hàng trốn lậu thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá và các hành vi gian lận khác để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, trong đó chú trọng các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh tiềm ẩn việc gian lận thuế phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

6. Sở Tài chính

a) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn của Sở, Thanh tra Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý giá, kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và lĩnh vực giá theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng, tạo nguồn lực để khen thưởng, đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. S Công Thương

a) Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường chống hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đxảy ra tình trạng lạm dụng các biến động về nguồn hàng, giá cả trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là đối với các loại vật tư quan trọng và hàng tiêu dùng thiết yếu.

b) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Sở, Thanh tra Sở, Phòng Công Thương các huyện, thành phố thực hiện công tác dự báo tình hình và chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn, phát hiện kịp thời những vấn đề bức xúc, ni cộm, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến, cục bộ gây bất ổn thị trường.

c) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai kịp thời phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tnh từ nay đến cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tập trung chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản thực hiện việc kiểm tra hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng vật nuôi; đặc biệt tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm, nhất là gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu; có xuất xứ từ những vùng có dịch hoặc từ nước ngoài vào địa bàn;

b) Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuần tra, truy quét ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ lâm sản, động vật hoang dã trái phép, chú trọng các địa bàn trọng điểm. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia hỗ trợ chống nạn phá rừng và tổ chức quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, cung ứng thuốc chữa bệnh trên địa bàn về việc kê khai giá, niêm yết giá bán buôn, bán lẻ và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm lưu thông, chất lượng thuốc, hạn sử dụng, thuốc giả, thuốc nhập lậu và kiểm tra các hoạt động quảng cáo, khuyến mi trái quy định...;

b) Chđạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chú ý đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn rộng rãi cho mọi người thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm trong dịp Lễ, Tết, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tình hình biến động về giá thuốc trên thị trường, ngăn chặn tình trạng mua bán thuốc lòng vòng qua nhiều trung gian, gian lận trong đấu thầu thuốc làm cho giá thuốc tăng cao bất hợp lý gây bất ổn thị trường, thiệt hại đến người tiêu dùng; Nắm chắc tình hình cung-cầu thuốc trên thị trường, lượng hàng dự trữ, khả năng cung ứng để có giải pháp đối phó kịp thời khi có biến động lớn, đảm bảo nhu cầu sử dụng thuốc chữa bệnh cho mọi người với giá cả hợp lý, ổn định thị trường thuốc;

10. Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Chú trọng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: xăng dầu, sắt thép, khí dầu mỏ hóa lỏng, mũ bảo hiểm; ngoài ra chú trọng kiểm tra việc thực hiện các quy định của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng phương tiện đo (nhóm 2); Đối với hàng đóng gói sẵn tập trung kiểm tra các mặt hàng: thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, sữa bột, sữa tươi, mỹ phẩm...

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kịp thời tổ chức thực hiện các phóng sự, các chuyên đề, viết tin, nhằm tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn về chủ trương của Nhà nước trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và những tác hại của hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, biến nhận thức về chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành ý thức tự giác và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân;

b) Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức cải tiến chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài sản xuất hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đưa tin kịp thời những vụ việc vi phạm điển hình đã được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, du lịch (băng đĩa nhạc, quảng cáo, karaoke, biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ lưu trú..);

b) Thông qua công tác kiểm tra, cần chú trọng kết hp với công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia công tác phòng ngừa đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, và nhận thức tự bảo vệ của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật như: sản xuất, kinh doanh băng, đĩa, ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, nhân bản, sao chép trái phép...

13. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải (vận tải khách, vận tải hàng hóa) thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai giá cước và niêm yết giá cước (nhất là hình thức niêm yết giá cước bắt buộc đối với vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách bằng taxi); đối với vận tải hành khách phải đảm bảo mọi hành khách đi xe đều có vé theo đúng giá đã kê khai, niêm yết.

b) Kiên quyết xử lý các trường hợp đơn vị vận tải kê khai giá cước tăng cao bất hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào, nht là chi phí của nhiên liệu đến giá thành vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá mà chưa thực hiện kê khai lại giá cước theo quy định.

c) Tổ chức việc kiểm tra thực hiện quy định về phí, lệ phí và giá vé dịch vụ vận tải hành khách tại các Bến xe thành phố Cao Bằng; xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý giá, quản lý phí và lệ phí.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, các chủ trương chính sách và sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP huyện, thành phố, các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan chức năng và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, nắm bắt tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát của tỉnh trong việc thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

15. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tổ chức thực hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo các chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, nhất là chủ trương của Bộ Chính trị về "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

16. Chế đ báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng thực hiện báo cáo theo Quyết định 2026/QĐ-BCĐ ngày 20/8/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389/TW Quốc gia về ban hành chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo 389/TW Quốc gia).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Chi cục Quản lý thị trưng tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) để kịp thời giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2131/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2131/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2131/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2131/QĐ-UBND triển khai 41/NQ-CP đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Cao Bằng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2131/QĐ-UBND triển khai 41/NQ-CP đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Cao Bằng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2131/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Bích Ngọc
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2131/QĐ-UBND triển khai 41/NQ-CP đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Cao Bằng 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2131/QĐ-UBND triển khai 41/NQ-CP đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Cao Bằng 2015

         • 11/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực