Quyết định 2132/QĐ-UBND

Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2132/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin truyền thông Thái Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 12/7/2011; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ các Thông tư: Số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; s01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BTài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

Căn cứ các Quyết định của UBND tnh Thái Bình: Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tnh Thái Bình; số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về Công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 63/TTr-STTTT ngày 01/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục mới ban hành, 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Lưu: NC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN

NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

1. Danh mc thủ tc hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn c pháp lý

01

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 12/7/2011 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

02

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

03

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Đại lý Internet

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cp thông tin doanh nghiệp.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi, bsung.

STT

Tên thủ tục hành chính

Đã công bố tại

Nội dung sửa đi, b sung

Căn cứ sửa đổi

01

Cấp phép xây dựng đối với các trạm BTS loại I trên địa bàn các huyện trong tỉnh.

Thtục số 01, Phần I Quyết định s 657/QĐ-UBND ngày 11/4/2013)

Phí, lệ phí.

Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

02

Cấp phép xây dựng đối vi các trạm BTS loại II trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thủ tục số 02, Phn I Quyết định s 657/QĐ-UBND ngày 11/4/2013)

Phí, lệ phí.

03

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đại lý Internet

Thủ tục số 03, Phần I Quyết định s 657/QĐ-UBND ngày 11/4/2013)

- Tên thủ tục hành chính;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Thành phần hồ sơ.

- Mu đơn, mẫu tờ khai.

- Lệ phí.

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 12/7/2011 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Phần II: NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

A. NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH.

1. Thủ tc: Cấp giấy chứng nhn đăng ký kinh doanh đim cung cấp dch v trò chơi đin tử công cng:

1. Trình t thc hin:

Bước 1: Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thi cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

01

 

2

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh i với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập).

01

 

3

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện của hộ kinh doanh.

 

01

4

Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (đối với cá nhân) (Theo mẫu 1 đính kèm); Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập) (Theo mẫu 2 đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

- Cá nhân làm chủ hộ kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Địa điểm kinh doanh phải đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy đnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu 1: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhi với cá nhân):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

.............. ngày ..... tháng..... năm           ..........

GIY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ H KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.............................

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa).................................................................. Giới tính: ..........

Sinh ngày: ...../...../........Dân tộc:.............................. Quốc tịch: .............................................

Chứng minh nhân dân số:........................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../........Nơi cấp: ............................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .........................................................

S giy chứng thực cá nhân:...................................................................................................

Ngày cấp: ...../...../........Ngày hết hạn:...../...../........ Nơi cấp: ...................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Snhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................................................................

Tỉnh/Thành phố:......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................................................................

Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................. Fax: .......................................................

Email:......................................................................Website: ................................................

Đăng ký hộ kinh doanh vi các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................................

Tỉnh/Thành phố:......................................................................................................................  

Điện thoại:................................................................Fax: ......................................................

Email:....................................................................... Website: ..............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................

4. Vn kinh doanh:

Tổng số (bằng s; VNĐ): ........................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-................................
-................................

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

Mẫu 2: Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanhi với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vn thành lập):

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP H KINH DOANH

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khu thường trú

S, ngày, cơ quan cp chng minh nhân dân hoặc Hchiếu

Vn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký

Giá trị phần vn góp1 (bằng số; VNĐ)

Tỷ l (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vn2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............. ngày.....tháng....năm........
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

_______________

1 Ghi tng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.

2 Loại tài sn góp vn bao gồm:

- Tiền Việt Nam

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi

- Vàng

- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

- Tài sản khác

2. Thủ tc: Thay đi ni dung đăng ký kinh doanh đim cung cấp dch v trò chơi đin tử công cộng.

1. Trình t thc hin:

Bước 1: Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân huyện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:                      

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh.

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần (Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

 

Mẫu: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh: 

TÊN HỘ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............................

............., ngày ..... tháng .... năm .........

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ...........................................................................

Do: ............................................................................Cấp ngày: ....../....../.............................

Địa điểm kinh doanh: ..............................................................................................................

Điện thoại: ............................................................... Fax: .....................................................

Email: ...................................................................... Website: ..............................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-................................
-................................
-................................

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

3. Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đại lý Internet.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh.

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần (Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

 

Mẫu: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh:

TÊN HỘ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............................

............., ngày ..... tháng .... năm .........

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ...........................................................................

Do: ............................................................................Cấp ngày: ....../....../.............................

Địa điểm kinh doanh: ..............................................................................................................

Điện thoại: ............................................................... Fax: .....................................................

Email: ...................................................................... Website: ..............................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-................................
-................................
-................................

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

B. NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG

1. Thủ tc: Cấp phép xây dng đối vi các trm BTS loi I trên đa bàn tnh Thái Bình.

1. Trình tự thc hin:

Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân huyện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin phép xây dựng (Phụ lục số 1, Thông tư liên tịch s12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông).

02

 

2

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

 

02

3

Hp đồng thuê vị trí đặt trạm với chủ sử dụng đất trong đó có phụ lục cam kết bảo đảm an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

02

 

4

Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm: Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình, sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, tiếp đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

02

 

5

Văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông về sự phù hp với quy hoạch phát triển viễn thông Thái Bình.

02

 

4. Thi hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: 150.000 đồng/1 giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình.

Mẫu: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN CP GIẤY PHÉP XÂY DNG

(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất BTS loại 1)

Kính gửi:.....................................................................

1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................................

- Người đại diện..................................................................... Chức vụ:...................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- Số nhà:.................. Đường.................................................. Phường (xã).............................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Số điện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

- Lô đất số............................................................................... Diện tích..................................m2.

- Tại:........................................................................................ Đường:..................................

- Phường (xã)...........................................................................Quận (huyện)..........................

- Tỉnh, thành phố.....................................................................................................................

- Nguồn gốc đất (thuộc quyền sử dụng của chủ đu tư hay thuê)................................................

3. Nội dung xin phép:..............................................................................................................  

- Loại trạm BTS:.....................................................................................................................

- Diện tích xây dựng:............................m2.

- Chiều cao trạm:..................................m.

- Loại ăng ten:........................................................................................................................

- Chiều cao cột ăng ten:........................m.

- Theo thiết kế:.......................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:..................................................................................................

- Địa chỉ.................................................................................................................................

- Điện thoại.............................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):.......................................................................

- Địa chỉ:...................................................................................... Điện thoại...........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):....................................................... cấp ngày.....................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):......................................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:..................................tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

.............. Ngày.....tháng.... năm...........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tc: Cấp phép xây dng đối vi các trm BTS loi II trên đa bàn tnh Thái Bình.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin cấp phép xây dựng (Phụ lục s2, Thông tư liên tịch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông).

02

 

2

Hợp đồng thuê đt trạm với chủ công trình; trong đó có phụ lục cam kết bảo đảm an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

02

 

3

Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình kèm theo chứng nhận thẩm định chất lượng công trình; bản vẽ các mặt đứng của trạm và cột ăn ten lắp đặt vào công trình

02

 

4

Văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông về sự phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông Thái Bình.

02

 

4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tc hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: 150.000 đồng/01 giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

1. Truớc khi khảo sát, thiết kế phải kiểm tra khả năng chịu lực của công trình (đã được thẩm định chất lượng) để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và thiết bị phụ trợ đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

2. Việc thiết kế trạm và phương án thi công cột ăng ten phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình; điều kiện tự nhiên, khí hậu của khu vực lắp đặt để đảm bảo an toàn cho trạm, cho người và tài sản của các công trình liền kề trong quá trình lắp đặt và đưa vào sử dụng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình.

Mẫu: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DNG

(Sử dụng cho trạm và cột ăng ten được lắp đặt vào công trình đã xây dựng - BTS loại 2)

Kính gửi:...................................................................

1. Tên chủ đầu tư:..................................................................................................................  

- Người đại diện:.............................................................Chức vụ:...........................................

- Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

- S nhà:...................Đường....................................................... Phường (xã)........................

- Tỉnh, thành phố:....................................................................................................................

- Số điện thoại:.......................................................................................................................

2. Địa điểm lắp đặt:.................................................................................................................

- Công trình được lắp đặt: .......................................................................................................

- Chiều cao công trình:.........................m.

- Kết cấu nhà (nhà khung hay nhà xây):....................................................................................

- Thuộc sở hữu của:...............................................................................................................

- Tại:..................................................................... Đường:.....................................................

- Phường (xã)............................................................................... Quận (huyện).....................

- Tỉnh, thành phố.....................................................................................................................  

Giấy tờ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công trình:..............................................................  

- Hợp đồng thuê địa điểm:.......................................................................................................

3. Nội dung xin phép:..............................................................................................................

- Loại trạm BTS:.....................................................................................................................

- Diện tích mặt sàn:..............................m2.

- Loại cột ăng ten: ..................................................................................................................

- Chiều cao cột ăng ten:............................m.

- Theo thiết kế:.......................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:..................................................................................................

- Địa chỉ.................................................................................................................................

- Điện thoại.............................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):.......................................................................

- Địa chỉ:................................................................................Điện thoại..................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):...........................................cấp ngày..................................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):......................................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:......................tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

.............. Ngày.....tháng.... năm...........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đại lý Internet.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân huyện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh i với cá nhân) (Theo mẫu Phụ lục III-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 cua Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

01

 

2

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập) (Theo mẫu Phụ lục III-2, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

01

 

3

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện của hộ kinh doanh.

 

01

4

Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

01

 

4. Thi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần (Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (đi với cá nhân) (theo mu 1 đính kèm); Danh sách các cá nhân góp vn thành lập hộ kinh doanh ối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vn thành lập) (theo mẫu 2 đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

- Cá nhân làm chủ hộ kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đy đủ.

- Địa điểm kinh doanh phải đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 12/7/2011 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (đối với cá nhân):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.........................

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ..........................................................Giới tính:..................

Sinh ngày: ..../...../......... Dân tộc:............................................Quốc tịch: ...............................

Chứng minh nhân dân số:........................................................................................................

Ngày cấp: ..../...../......... Nơi cấp: ...........................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................................

Ngày cấp: ..../...../......... Ngày hết hạn:..../...../.........Nơi cấp: ...................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Snhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................................................................

Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Snhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................................................................

Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................... Fax: ..........................................

Email:.................................................................................. Website: ...................................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Snhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................................................................

Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................... Fax: ..........................................

Email:.................................................................................. Website: ...................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng s; VNĐ): ........................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân i với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-................................
-................................
-................................

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 Mẫu 2: Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vn thành lập):

DANH SÁCH
CÁC CÁ NHÂN GÓP VN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hin tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

S, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hchiếu

Vn góp

Thi đim góp vốn

Chữ ký

Giá trị phn vn góp3 (bằng số; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Loại tài sn, sng, giá trị tài sản góp vốn4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............., ngày..... tháng..... năm........
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

_________________

3 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.

4 Loại tài sn góp vn bao gồm:

- Tiền Việt Nam

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi

- Vàng

- Giá trị quyền sdụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

- Tài sản khác

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2132/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2132/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2132/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2132/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin truyền thông Thái Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2132/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin truyền thông Thái Bình 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2132/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Xuyên
       Ngày ban hành17/09/2015
       Ngày hiệu lực17/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2132/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin truyền thông Thái Bình 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2132/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin truyền thông Thái Bình 2015