Quyết định 735/QĐ-UBND

Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 735/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thông tin truyền thông Ủy ban huyện Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 08/TTr-STTTT ngày 09/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TT và TT;
- Cục Kiểm soát TTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đại lý Internet (Thủ tục số 3, Phần 2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Quyết định số 4268/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trùng với Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (đã công bố tại Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 12/5/2016).

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Thủ tục số 1, Phần 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

3

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Đại lý Internet (Thủ tục số 3, Phần 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Quyết định số 4268/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trùng với Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (đã công bố tại Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 12/5/2016).

4

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Thủ tục số 2, Phần 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 735/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thông tin truyền thông Ủy ban huyện Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 735/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thông tin truyền thông Ủy ban huyện Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu735/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Xuyên
       Ngày ban hành19/03/2018
       Ngày hiệu lực19/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 735/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thông tin truyền thông Ủy ban huyện Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 735/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thông tin truyền thông Ủy ban huyện Thái Bình

           • 19/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực