Quyết định 215/QĐ-HQĐT

Quyết định 215/QĐ-HQĐT năm 2012 về Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 215/QĐ-HQĐT năm 2012 Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 215/QĐ-HQĐT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU DINH BÀ - CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan;

Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi Hải quan cửa khẩu Dinh Bà và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (GSQL);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Chiến

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 215/QĐ-HQĐT ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này hướng dẫn kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được chuyên chở bằng phương tiện ô tô tải do Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp làm thủ tục.

2. Cân điện tử được trang bị tại khu dành riêng cho việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà. Thời gian hoạt động theo thời gian làm việc của Chi cục; là một công cụ để giúp công tác kiểm tra hải quan được nhanh chóng, chính xác, cân phải được bảo quản an toàn, sử dụng đúng mục đích, chỉ những công chức được phân công trực, đã qua đào tạo sử dụng cân mới được vận hành và sử dụng cân ô tô điện tử.

3. Các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra bằng cân là các lô hàng cần xác định trọng lượng hoặc có nghi ngờ về trọng lượng so với khai báo do hệ thống quản lý rủi ro xác định phải kiểm tra thực tế hoặc được Lãnh đạo Chi cục quyết định trên Lệnh hình thức. Kết quả trọng lượng ghi trên phiếu của cân ô tô điện tử được làm căn cứ để ghi kết quả kiểm hóa trên tờ khai hải quan. Cán bộ kiểm hóa ghi số, ngày tháng của tờ khai hải quan vào phiếu kết quả cân và ký tên ghi họ tên lên phiếu.

4. Công chức được phân công quản lý, sử dụng cân phải mở sổ nhật ký (mẫu sổ đính kèm) và ghi chép đầy đủ kết quả hoạt động của ca trực, số lượng công chức trong một ca trực do Lãnh đạo Chi cục quyết định. Trong quá trình sử dụng nếu có phát sinh sự cố có liên quan đến cân ô tô điện tử (như: có phản ánh của chủ hàng hoặc đại diện chủ hàng nghi sai số cân, cân bị hỏng hóc, cân hoạt động không bình thường,...) công chức đang trực ca đó phải báo cáo ngay Lãnh đạo Chi cục trực biết và kịp thời ghi rõ tình hình vào sổ nhật ký.

5. Việc quản lý, sử dụng và vận hành cân ôtô điện tử phải đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật đã được hướng dẫn; đúng Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục Hải quan.

6. Dữ liệu cân được lưu trên hệ thống theo quy định tại Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục Hải quan trong vòng 01 năm, đối với các dữ liệu liên quan đến vi phạm hành chính hải quan, thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan. Trong trường hợp bộ nhớ hệ thống không đủ dung lượng lưu trữ thì tiến hành sao chép dữ liệu ra lưu trữ trên ổ cứng ngoài hoặc đĩa CD, DVD.

7. Căn cứ vào quy định của cơ quan chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, Chi cục phối hợp với Văn phòng Cục định kỳ thực hiện chế độ bảo trì; xử lý hoặc đề xuất các biện pháp xử lý phát sinh trong quá trình sử dụng cân ô tô điện tử như: bảo dưỡng, sửa chữa,...

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các bước thực hiện khi sử dụng cân ôtô

a) Bước 1:

- Tiếp nhận tờ khai đã được đăng ký, có Lệnh hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa do Lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

- Hướng dẫn người điều khiển phương tiện đưa phương tiện vào vị trí cân theo quy định.

b) Bước 2

- Vận hành cân theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Xác nhận kết quả cân.

- Ghi sổ theo dõi các lần cân.

- Hướng dẫn nguời điều khiển phương tiện đưa phương tiện ra khỏi vị trí.

- In phiếu cân, kẹp lưu cùng bộ hồ sơ hải quan.

- Chuyển kết quả cân có xác nhận đến Lãnh đạo Chi cục hoặc công chức bước 3 để thực hiện các công việc tiếp theo theo Quy trình nghiệp vụ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Xử lý kết quả kiểm tra

a) Đối với trường hợp số liệu về trọng lượng phù hợp với khai báo: Thực hiện theo điểm 4.1 bước 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

b) Đối với trường hợp số liệu về trọng lượng chênh lệch so với khai báo: Thực hiện theo điểm 4.2 bước 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

c) Trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì xử lý theo quy định tại điểm 2, 3 bước 3 khoản I mục 2 phần I Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

3. Trách nhiệm của những người có liên quan

a) Đối với công chức được phân công sử dụng cân ôtô:

- Công chức được phân công chịu trách nhiệm kiểm tra, khởi động và vận hành thiết bị, thực hiện các thao tác từ khởi động đến kết thúc theo đúng trình tự đã được tập huấn, sách hướng dẫn của nhà sản xuất. Kết thúc quá trình kiểm tra, công chức thực hiện thao tác in kết quả, lưu trữ trong hệ thống theo quy định. Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn đảm bảo trang thiết bị luôn hoạt động tốt.

- Phải ghi sổ nhật ký theo dõi tình hình hoạt động của cân ô tô điện tử, ghi chép đầy đủ thông tin theo mẫu các cột mục sổ nhật ký theo dõi, quản lý sử dụng cân ô tô ban hành kèm theo Quy trình này, thực hiện bàn giao công việc, sổ sách theo quy định khi hết ca trực.

b) Đối với Lãnh đạo Chi cục:

- Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm lập kế hoạch, phân công công chức quản lý, sử dụng cân ô tô điện tử theo đúng quy định. Bố trí người có sức khỏe, trình độ sử dụng cân ô tô điện tử. Phân công rõ ràng cho những người có liên quan trong việc vận hành, sử dụng cũng như sự phối hợp trong công việc để đảm bảo an toàn, chính xác, hiệu quả khi khai thác cân ô tô điện tử.

- Lãnh đạo Chi cục phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức thực hiện đúng trình tự quản lý, sử dụng, vận hành cân ô tô điện tử và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cục truởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà có trách nhiệm triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và tổ chức thực hiện tốt quy trình này. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt Quy trình, đảm bảo công tác kiểm tra được nhanh chóng, không gây khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Mọi hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng cân ô tô điện tử phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Định kỳ hàng quý, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả sử dụng cân ôtô về Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp (Phòng Nghiệp vụ) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định.

4. Khi phát sinh hư hỏng đột xuất,... Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà báo cáo ngay bằng văn bản gửi về Cục (Văn phòng) để kiểm tra, sửa chữa kịp thời.

5. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Lãnh đạo Cục để được xem xét giải quyết./.

 


CỤC HẢI QUAN
TỈNH ĐỒNG THÁP
CHI CỤC HẢI QUAN
CỬA KHẨU DINH BÀ

 

SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂN ÔTÔ

(Kèm theo Quyết định số 215/QĐ-HQĐT ngày 28 tháng 9 năm 2012 Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp)

 

STT

Ngày kiểm tra

Tờ khai số, ngày tháng năm

Tên doanh nghiệp

Kết quả kiểm tra (trọng lượng)

Cán bộ thực hiện
(Ký ghi rõ họ tên
)

Bàn giao ca trực
(ghi rõ ngày tháng năm)

Bên giao
(Ký tên)

Bên nhận
(Ký tên)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/QĐ-HQĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu215/QĐ-HQĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2012
Ngày hiệu lực28/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/QĐ-HQĐT

Lược đồ Quyết định 215/QĐ-HQĐT năm 2012 Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 215/QĐ-HQĐT năm 2012 Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu215/QĐ-HQĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Văn Chiến
        Ngày ban hành28/09/2012
        Ngày hiệu lực28/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 215/QĐ-HQĐT năm 2012 Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 215/QĐ-HQĐT năm 2012 Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ôtô điện

         • 28/09/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/09/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực