Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC

Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2152/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CAMPUCHIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 07/2006/CT-TTg ngày 06/3/2006 về việc tổ chức thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia năm 1985;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết năm 2011 của dự án “Khảo sát sông suối phục vụ công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia”;

Xét Tờ trình số 32/TTr-TCTL-QLCT ngày 07/9/2011 của Tổng cục Thủy lợi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua thiết bị phục vụ công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia như sau:

1. Tên gói thầu: Mua thiết bị phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia;

2. Giá gói thầu: 2.862.440.000 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng;

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

4. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 1 túi hồ sơ;

5. Thời gian tổ chức đấu thầu: Tháng 9/2011;

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày;

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước;

9. Cơ quan thực hiện: Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc còn lại theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao);
- Kho bạc NN TP Hồ Chí Minh;
- Ban chỉ đạo PGCM Bộ NN và PTNT;
- Lưu VT, Vụ Tài chính.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN GIỚI CẮM MỐC BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA
(Kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TC ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Hạng mục

Kinh phí (đ)

1

Máy toàn đạc điện tử (01 bộ)

565.950.000

2

Máy định vị GPS 2 tần số (01 bộ)

1.374.450.000

3

Máy đo lưu lượng dòng chảy ADCP (01 bộ)

661.500.000

4

Phần mềm cho máy Đo sâu hồi âm

151.200.000

5

Máy Thủy chuẩn tự động - Leica NAK2

109.340.000

 

Tổng cộng

2.862.440.000

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm sáu hai triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2152/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2152/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2011
Ngày hiệu lực19/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2152/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2152/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành19/09/2011
        Ngày hiệu lực19/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2152/QĐ-BNN-TC phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị

            • 19/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực