Quyết định 2152/QĐ-UBND

Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 4332/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2152/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC "BẢN SAO Y BẢN CHÍNH" THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục 1 kèm theo) trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2015 và Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 03 thủ tục hành chính (Phụ lục 2 kèm theo) đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2443/QĐ-CTUBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K2, K6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
(Kèm theo Quyết
định số 2152/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung

Cơ quan thực hiện

1

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

Ban Quản lý KKT được ủy quyền

2

Xác nhận việc thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

Ban Quản lý KKT được ủy quyền

3

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT)

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

Ban Quản lý KKT được ủy quyền

4

Thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

Ban Quản lý KKT được ủy quyền

5

Xác nhận đăng ký Đề án BVMT đơn giản

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

Ban Quản lý KKT được ủy quyền

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
(Kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Số seri

Tên thủ tục hành chính

1

T-BDI-213821-TT

Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường

2

T-BDI-213824-TT

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

3

T-BDI-213829-TT

Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2152/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2017
Ngày hiệu lực16/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2019
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2152/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2152/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành16/06/2017
       Ngày hiệu lực16/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2019
       Cập nhật11 tháng trước
       (07/01/2020)

       Văn bản gốc Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định