Quyết định 2157/QĐ-UBND

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 2157/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết s653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Nghị quyết s32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn s 834/SNV-XDCQ&TCBC ngày 27/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021.

Điều 2. Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND cấp xã thuộc diện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ T
nh ủy; Để báo cáo
- Thường trực HĐND t
nh; Để báo cáo
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Các Ban Đảng T
nh ủy;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội cấp t
nh;
- TT Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND các huyện, TP, TX;
- Đài Phát thanh TH tỉnh, Báo Qu
ng Bình,
- VPUBND t
nh: LĐ, Trưởng các Phòng, TT THCB;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Thực hiện Nghị quyết s37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã (sau đây gọi là Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị); Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 (sau đây gọi là Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Thông báo số 1083-BT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã từ nay đến năm 2021; Thông báo số 1139-BT/TU ngày 01/6/2019 về điều chỉnh phương án sp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch; Công văn s2652/BNV-CQĐP ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp các ĐVHC cấp xã nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các ĐVHC cấp xã gắn vi việc mrộng, thành lập ĐVHC đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

2. Yêu cầu

- Sắp xếp ĐVHC cấp xã phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, cách làm phù hp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng.

- Gắn sắp xếp các ĐVHC cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cu lại và nâng cao cht lượng cán bộ, công chức; phát huy hiệu quả nguồn lực ca nhà nước và xã hội; không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sng của nhân dân.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nlực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

- Sắp xếp ĐVHC cấp xã căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

- Trong quá trình thực hiện phải đồng thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Năm 2019:

a. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư tại các ĐVHC cấp xã do sắp xếp trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

b. Hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng ĐVHC.

c. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các ĐVHC cấp xã tiến hành sắp xếp (tiếp tục thực hiện những năm sau trong quá trình sp xếp ĐVHC cp xã giai đoạn 2019-2021).

2. Năm 2020:

a. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

b. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại nhng ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

3. Năm 2021:

a. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

b. Tiếp tục sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

c. Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã

a. UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã, hoàn thành trước 30/6/2019.

b. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

c. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, nêu những kết quả đạt được, những gương làm tốt và nhng bài học kinh nghiệm trong việc triển khai sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

d. UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối hp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

(Các nội dung tại điểm b, c, d thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành tổng kết việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã vào năm 2021).

2. Xây dựng, thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021 (Phương án số 800/UBND-PA ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2652/BNV-VCQĐP ngày 13/6/2019.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cùng đơn vị tư vấn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ, đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021, hoàn thành trước ngày 15/7/2019, gửi các ngành xin ý kiến, trình các cấp xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định.

3. Xây dựng và trình phương án sắp xếp từng ĐVHC cấp xã

Trên cơ sở Phương án tổng thể định hướng sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 (Phương án số 800/UBND-PA ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh), Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng Phương án sắp xếp của từng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp (theo mẫu phụ lục 4A ban hành kèm theo Công văn s 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ) gửi Sở Nội vụ trước ngày 05/7/2019 để tổng hợp xây dựng Đán tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh.

4. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

- UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách cử tri đối với các xã thuộc diện sắp xếp và liên quan về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2019.

- Sau khi các địa phương hoàn thành phương án sắp xếp từng ĐVHC cấp xã, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thông báo ấn định thời gian niêm yết danh sách cử tri và thời gian lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Dự kiến thời gian niêm yết danh sách cử tri trước 08/7/2019.

Dự kiến thời gian ly ý kiến cử tri trước 27/7/2019 (phải sau 15 ngày niêm yết danh sách cử tri).

- Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC.

Trường hợp ly ý kiến lần đầu nhưng chưa đạt trên năm mươi phần trăm tổng scử tri trên địa bàn tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương kiên trì vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi tổ chức ly ý kiến lần thứ hai. Nếu đã tổ chức lấy ý kiến cử tri lần thứ hai mà vẫn chưa đạt trên năm mươi phần trăm tng scử tri trên địa bàn tán thành thì chưa xem xét việc sắp xếp ĐVHC cấp xã không được đa scử tri tán thành, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo nội dung này về UBND tỉnh để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp ý kiến cử tri theo mẫu, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

a) Sở Tài chính căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan tham mưu UBND tỉnh:

- Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã từ nguồn kinh phí thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các đơn vị thực hiện sắp xếp để chi các nhiệm vụ: tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp ĐVHC cấp xã; xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã; đánh giá tác động của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập, điều chỉnh địa giới ĐVHC để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã.

- Đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thời gian hoàn thành: 15/7/2019.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tnh xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp, trình Hội đồng nhân dân tnh xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/10/2019.

6. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư ở ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị quyết s 653/2019/UBTVQH14 ca Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã cho đến khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đi với từng ĐVHC cấp xã. Trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý ca cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ của địa phương trước khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

- Tiến hành đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị mới; xác định slượng cán bộ, công chức dôi dư và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp, hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành.

- Chỉ đạo việc rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ slàm việc, tài sản, cơ svật chất của các đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất tại các ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát đất đai, tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng.

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức ở ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các đơn vị mới hình thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Hàng năm, phải giảm được ít nhất 20% số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức dôi dư các đơn vị mới sau khi sắp xếp. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và slượng công chức ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định.

b) Các sở, ban, ngành theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

7. Các xã, phường, thị trấn mới hình thành sau khi sắp xếp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

8. Thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC cấp xã do sắp xếp

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để hướng dẫn, phối hp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tại những ĐVHC mới hình thành chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới ĐVHC. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần phải được thực hiện ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành, bảo đảm công khai trên cổng/trang thông tin điện tử, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thông báo đến các thôn, tổ dân phố và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ.

9. Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

a) Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, đề cương tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 để hướng dẫn địa phương thực hiện, hoàn thành tháng 6/2021;

b) UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trực thuộc giai đoạn 2019 - 2021, hoàn thành báo cáo tổng kết gửi UBND tỉnh (qua SNội vụ) chậm nhất trước ngày 30/8/2021;

c) UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 30/9/2021 để báo cáo Bộ Nội vụ tổng hợp trình Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện; định kỳ hàng 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ trước ngày 10/6 và 10/12) để tổng hp, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; việc sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết chế độ, chính sách đi với những trường hợp dôi dư do sắp xếp các ĐVHC cấp xã; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới ĐVHC; định kỳ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch này của UBND tỉnh.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan gửi Sở Nội vụ tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(Có Phụ lục Danh mục các Đán, nhiệm vụ kèm theo)

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND cấp xã thuộc diện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2157/KH-UBND ngày 28/6/2019)

STT

Tên đề án, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình hoặc gửi văn bản

Sản phm

Thời gian hoàn thành

I

Tchức hội nghị trin khai, đy mạnh công tác tuyên truyn việc sp xếp các ĐVHC cp huyện, cp xã

1

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn, giải đáp các vướng mc, khó khăn của các huyện, TP, TX khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

UBND tỉnh

Sở, ngành, địa phương

 

Hội nghị

Tháng 6/2019

2

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp cấp xã ở địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp của địa phương. Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Quảng Bình

 

Các chuyên đề về thông tin, tuyên truyền sắp xếp ĐVHC

Trong giai đoạn 2019 -2021

II

Xây dựng, thông qua phương án tng thđịnh hướng sp xếp các ĐVHC cp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

 

Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 theo Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND cấp tỉnh

Thường trực HĐND cấp tỉnh

Trình Tỉnh ủy thông qua và gửi Bộ Nội vụ

Phương án tổng thể

Tháng 5/2019

III

Xây dựng và trình phương sắp xếp từng ĐVHC cấp xã và Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC tỉnh Quảng Bình

1

Lập, báo cáo danh sách cử tri của các xã thuộc diện sắp xếp và liên quan

UBND cấp huyện

ĐVHC cấp xã liên quan

Sở Nội vụ

Danh sách cử tri

Trước ngày 30/6/2019

2

Xây dựng phương án sắp xếp của từng ĐGHC cấp xã thuộc diện sắp xếp và liên quan.

UBND cấp huyện

Đơn vị liên quan

Sở Nội vụ

Phương án

Trước 05/7/2019

3

Niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Danh sách

Trước ngày 08/7/2019

4

Lập hồ sơ, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 -2021

Sở Nội vụ

Sở, ngành, địa phương

UBND tỉnh

Hồ sơ, Đề án

Trước 15/7/2019

5

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND tỉnh

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh

Trước 27/7/2019

6

Thông qua HĐND các cấp về phương án/ đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND các cấp

Các cơ quan có liên quan

HĐND các cấp

Nghị quyết của HĐND các cấp

- Cấp xã trước 10/8/2019

- Cấp huyện trước 15/8/2019

Cấp tỉnh trước 28/8/2019

7

Hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án tổng thể về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 tỉnh Quảng Bình

UBND cấp tỉnh

 

Gửi Bộ Nội vụ thẩm định

Hồ sơ Đề án tổng thể

Trước tháng 31/8/2019

IV

Bảo đảm nguồn kinh phí đthực hiện sp xếp các ĐVHC cp xã

1

Tham mưu hướng dẫn lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Sở Tài chính

SNội vụ và các sở ngành, địa phương

 

Văn bản hướng dẫn

15/7/2019

2

Tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tài chính và s, ban, ngành có liên quan

Báo cáo UBND cấp tỉnh và HĐND cấp tnh theo thẩm quyền

Dự toán kinh phí thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Trong giai đoạn 2019 -2021

3

Đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hỗ trợ kinh phí triển khai sắp xếp ĐVHC

Sở Tài chính

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

Văn bản

15/7/2019

4

Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với CBCC, người lao động dôi dư của các đơn vị do sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Sở Nội vụ

Sở Tài chính, các s, ngành liên quan

HĐND tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Trước 30/10/2019

V

Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư ở các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp

1

Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

UBND cấp huyện

Sở Nội vụ, UBND cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

UBND cấp tỉnh

Kế hoạch, phương án sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư

Hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành

2

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế ở ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành thì slượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức bảo đảm đúng theo quy định

Sở Nội vụ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp

UBND cấp tỉnh

Phương án, kế hoạch, lộ trình sắp xếp

Hàng năm phải giảm được ít nhất 20% số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới sau khi sắp xếp

VI

Thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đi địa giới ĐVHC cấp xã do sắp xếp

 

Triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tchức thực hiện các thủ tục chuyn đi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa gii ĐVHC

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

 

 

Giấy tờ của cá nhân, tổ chức được chuyển đổi theo ĐVHC mới

Thực hiện ngay sau khi Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối vi từng ĐVHC cấp xã có hiệu lực thi hành

VII

Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

1

Xây dựng kế hoạch, đề cương tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

Sở Nội vụ

Sở, ngành, địa phương

 

Kế hoạch và đề cương tổng kết

Tháng 6/2021

2

UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc giai đoạn 2019 - 2021

UBND cấp huyện

Đơn vị liên quan, UBND cấp xã

Gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ)

Báo cáo tổng kết của cấp huyện

Trước ngày 30/8/2021

3

Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

UBND tỉnh

Bộ, ngành, địa phương

Gửi Bộ Nội vụ

Báo cáo tổng kết của tỉnh

Trước ngày 30/9/2021

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2157/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2157/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2157/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Quảng Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2157/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Quảng Bình

         • 28/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực