Quyết định 2160/QĐ-UBND

Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

Quyết định 2160/QĐ-UBND 2017 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 1898/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định kinh doanh bán lẻ rượu xăng thuốc lá Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2160/QĐ-UBND 2017 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2160/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 27/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 và các quyết định điều chỉnh có liên quan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 2212/TTr-SCT ngày 23/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng năm 2020”, cụ thể như sau:

Chấp thuận điều chỉnh 01 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 (danh sách đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công thương có trách nhiệm cập nhật nội dung chấp thuận tại Điều 1 vào Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

01 ĐIỂM KINH DOANH XĂNG DẦU ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ QUY HOẠCH
(kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh)

STT

Mã số

Địa điểm quy hoạch

Vị trí cũ

Vị trí mới

1

184

01 điểm nằm trên tuyến Quốc lộ 51, ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

01 điểm nằm trên tuyến Quốc lộ 51, hướng từ thành phố Biên Hòa đi Long Thành tại ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. (cách vị trí điểm quy hoạch hiện hữu khoảng 500m).

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2160/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2160/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2017
Ngày hiệu lực26/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2160/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2160/QĐ-UBND 2017 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2160/QĐ-UBND 2017 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2160/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành26/06/2017
        Ngày hiệu lực26/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2160/QĐ-UBND 2017 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2160/QĐ-UBND 2017 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai